Humanistyczne problemy dyskursu zarządzania, edukacji i sfery publicznej w Polsce. Esej recenzencki

Michał Zawadzki

Abstrakt

Humanistic problems of management discourse, education and public sphere in Poland

The purpose of this article is to analyze whys and wherefores of disappearance of the public sphere in Poland: processes of instrumentalization of culture, education and humanities, which are connected with domination of consumerism and economism in public life, and also with scientism and positivism in management sciences and pedagogy. The article has a form of a review essay about the book “What kind of culture? What kind of discourse? Public sphere and disputes about education, pedagogy and management” (edited by Monika Jaworska-Witkowska).

Słowa kluczowe: consumerism, discourse, education, management, public sphere
References

W. Andrukowicz, Szlachetny pożytek. O filozoficznej pedagogice Bronisława F. Trentowskiego, Szczecin 2006.

B. Czarniawska, Trochę inna teoria organizacji. Organizowanie jako konstrukcja sieci działań, Warszawa 2010

A.I. Duś, Szkolnictwo wyższe – czy powinno się kształtowa wizerunek uczelni?, (w:) K. Leja (red.), Społeczna odpowiedzialność uczelni, Gdańsk 2008, s. 113.

H.A. Giroux, L. Witkowski, Edukacja i sfera publiczna. Idee i doświadczenia pedagogiki radykalnej, Kraków 2010.

P. Górski (red.), Humanistyka i zarządzanie. W poszukiwaniu problemów badawczych i inspiracji metodologicznych, Kraków 2009.

M. Jaworska-Witkowska, Ku kulturowej koncepcji pedagogiki. Fragmenty i ogarnięcie, Kraków 2009.

M. Kostera, Organizacje i archetypy, Warszawa 2010;

M.P. Markowski, Humanistyka, życie i inne marzenia, (w:) Z. Kwieciński, M. Jaworska-Witkowska (red.), Ku integralności edukacji i humanistyki. Księga Jubileuszowa dla Lecha Witkowskiego, Toruń 2008, s. 135–152.

M. Schuback, Pochwała nicości. Eseje o hermeneutyce filozoficznej, tłum. L. Neuger, Kraków 2008

Ł. Sułkowski, Epistemologia w naukach o zarządzaniu, Warszawa 2005.

H. Willmott, M. Alvesson, T. Bridgman (red.), The Oxford Handbook of Critical Management Studies, Oxford 2009.

L. Witkowski, M. Jaworska-Witkowska, Przeżycie – Przebudzenie – Przemiana. Inicjacyjne dynamizmy egzystencji ludzkiej w prozie Hermanna Hessego (tropy i kategorie pedagogiczne), Bydgoszcz–Kraków–Szczecin 2007

L. Witkowski, Wstęp do problemu fenomenologii czytania (uwagi nie tylko seminaryjne), (w:) tenże, Między pedagogiką, filozofią i kulturą. Studia, eseje, szkice, t. III „Tryptyku Edukacyjnego”, Warszawa 2007, s. 29–66

L. Witkowski, Wyzwania autoryte- tu w praktyce społecznej i kulturze symbolicznej (przechadzki krytyczne w poszukiwaniu dyskursu dla teorii), Kraków 2009.

M. Zawadzki, Autorytet symboliczny jako wyzwanie dla edukacji menedżerskiej i nauk o zarządzaniu, (w:) L. Witkowski, M. Jaworska-Witkowska (red.), Pedagogika i zarządzanie edukacją i rozwojem. W perspektywie troski o uniwersytet i kulturę humanistyczną, „Przebudzenia Humanistyczne. Kolokwia”, t. I, Toruń 2010, s. 222–248.

M. Zawadzki, Dlaczego powieść może stać się narzędziem budowania tożsamości? Rozważania nad ponowoczesną kondycją ludzką przy wykorzystaniu prozy powieściowej Hermanna Hessego, „Humanicus. Academic journal of humanities, social sciences and philosophy” 2009, nr 2, s. 5–37.

M. Zawadzki, Etyka czytania jako sposób bycia, „Twórczość” 2010, nr 8, s. 129–131.

M. Zawadzki, Kilka uwag na temat autonomizacji jako patologii organizacyjnej uczelni państwowych w Polsce, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 2009, nr 2, s. 90–101

M. Zawadzki, O potrzebie autokrytyki w naukach o zarządzaniu, „Culture Management / Kulturmanagement / Zarządzanie Kulturą” 2009, nr 2, s. 310–313.

M. Zawadzki, Przeżycie – Przebudzenie – Przemiana. Etyka czytania jako sposób bycia, „Pedagogika Kultury” 2009, t. 5, s. 199–209.

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.