Agon, czyli biblijny Jakub i Harold Bloom przeciw teorii empowermentu

Ewa Wojciechowska

Abstrakt

Agon: Jacob the Patriarch and Harold Bloom against the empowerment

The paper discusses the question of empowerment in management education and attempts to present internal contradictions of aforementioned concept. The main objection to the empowermet theory in management education here is the fact of concealing fundamental violence that defi nes relations within institution of academy. Removal of the question of confl ict from the concept of empowerment deprives it from real emancipating power. In contrast to empowerment, Harol Bloom’s idea of subjectivity as an agon is presented.

Słowa kluczowe: empowerment, anxiety of influence, agon, education, emancipation
References

Arendt H., Kondycja ludzka, tłum. A. Łagodzka, Warszawa 2010.

Berman M., „Wszystko, co stałe, rozpływa się w powietrzu”: rzecz o doświadczeniu nowoczesności, tłum. M. Szuster, wstęp A. Bielik-Robson, Kraków 2006.

Bielik-Robson A., Duch powierzchni. Rewizja romantyczna i filozofia, Kraków 2004.

Bloom H., Lęk przed wpływem. Teoria poezji, tłum. A. Bielik-Robson, M. Szuster, Kraków 2002.

Bombała B., Zagadnienie upełnomocniania pracowników w koncepcji przywództwa personalistycznego i służebnego, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 2010, t. 13, nr 1.

Borowski A., Humanizm. Idea, pojęcie, prąd [w:] tenże, Renesans, Kraków 2002.

Co na to policja?, wyk. Kabaret Potem [online] YouTube.com 18.10.2010, http://www.youtube. com/watch?v=u0EVVM5-iKQ [odczyt: 08.03.2012].

Czajkowska M., Rola zaufania w stosowaniu empowermentu w organizacji [w:] Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu. W drodze do doskonałości, W. Błaszczyk (red.), Łódź 2008.

Johnson B., The Critical Difference: BarhtheS/BalZac [w:] tejże, The Critical Difference. Essays in the Contemporary Rhetoric of Reading, Baltimore and London 1992.

Sikorski C., Organizacje bez wodzów. Od przywództwa emocjonalnego do koordynacji demokratycznej, Warszawa 2006.

Witkowski L., Jak pokonać homo oeconomicus? (problem specyfiki zarządzania humanistycznego), [w:] Humanistyka i zarządzanie. W poszukiwaniu problemów badawczych i inspiracji metodologicznych, P. Górski (red.), Kraków 2009.

Witkowski L., Wyzwania autorytetu w praktyce społecznej i kulturze symbolicznej (przechadzki krytyczne w poszukiwaniu dyskursu dla teorii, Kraków 2009.

Zawadzki M., Autorytet symboliczny jako wyzwanie dla edukacji menedżerskiej i nauk o zarządzaniu [w:] Pedagogika i zarządzanie edukacją i rozwojem. W perspektywie troski o uniwersytet i kulturę humanistyczną, M. Jaworska-Witkowska, L. Witkowski (red.), w druku.

Žižek S., Przekleństwo fantazji, tłum. A. Chmielewski, Wrocław 2009.

Žižek S., wywiad na NiteBeat, [online] YouTube.com 15.06.2008, http://www.youtube.com/watch?v=KjEtmZZvGZA [odczyt: 08.03.2012].

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.