Dziennikarze jako kategoria zawodowa w świetle zmian przepisów prawa prasowego, postulatów środowisk zarządzających mediami i prób wprowadzenia ograniczeń korporacyjnych

Marek Chyliński

Abstrakt

Journalists as a professional category in the context of the press law changes , postulates of media management groups and attempts to introduce corporate limits

Journalism, belonging to a group of creative professions, should emphasize the following categories: social status and required qualifications, personal space, and professional, corporate and public-legal loads. Based on these factors, this study attempts to identify identity, legal and economic status as well as the responsibilities of the members of the community of professional journalists. It has been established that a journalist is a person who works intellectually over the material collection, creating texts, broadcasts, programs, internet publications. At the same time, this person remains in a stable relationship with the editors.
Taken in mid-2012, the amendment to the Press Law takes into account the elements of the legal and economic status of the journalistic profession. Furthermore, the article defines journalism as a modern professional category in the context of European legislation, national as well as environmental discussion of journalists and publishers associated with the changes in the perception of journalism.

Słowa kluczowe: zawód dziennikarza, dziennikarz zawodowy, status prawny i ekonomiczny dziennikarza, prawo prasowe, korporacje zawodowe dziennikarzy
References

Barta J., Markiewicz R., Matlak A. (red.), Prawo mediów, Warszawa 2008. Barta J., Dobosz I., Prawo prasowe, Kraków 1989.

Forowicz J., Ustawa o samorządzie dziennikarstwa, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, http://www.sdp.pl/node/45 [odczyt: 27.03.2012].

Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe, Warszawa 2005.

Golka B., System medialny Stanów Zjednoczonych, Warszawa 2004.

Kononiuk T., Michalski B., Problemy prawne zawodu dziennikarskiego, Warszawa 1998.

Kunczik M., Zipfel A., Wprowadzenie do nauki o dziennikarstwie i komunikowaniu, Warszawa 2000.

Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy (FIJ), The International Federation of Journalists, http://www.ifj.org/en/pages/freelance-rights-1 [odczyt: 26.03.2012].

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Klasyfikacja zawodów i specjalności, http://www.mpips.gov.pl [odczyt: 26.03.2012].

Nałęcz D., Zawód dziennikarza w Polsce 1918–1939, Warszawa–Łódź 1982.

Siebert F.S., Schramm T., PeteresonW., Four Theories of the Press.The Authoritarian, Libertarian, Social Responsibility, and Soviet Communist Concepts of What the Press Should Be and Do, Chicago 1984.

Sobczak J., Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2008.

Trybunał Konstytucyjny: karanie za brak rejestracji czasopism – niekonstytucyjne, „Rzeczpospolita”, Prawo, http://www.rp.pl/artykul/769885.html [odczyt: 27.03.2012].

Ustawa konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r., http://historia.pgi.pl/kwietniowa.php [odczyt: 27.03.2011].

Ustawa o zmianie ustawy Prawo prasowe, Projekt z dnia 8 grudnia 2010 r., http://bip.mkidn.gov.pl/pages/legislacja/archiwum/projekty-ustaw.php [odczyt: 12.02.2012].

Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. z 1988 r. nr 5 poz. 24, z późn. zm.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. nr 14 poz. 176, z późn. zm.).

Wojtczak K., Pojęcie wolnego zawodu w świetle prawa, „Studia Prawnicze” 1997, nr 3–4.

Zawód: dziennikarz, Portal SDP, 09/03/2011, http://www.sdp.pl/wyniki-ankiety-sdp [odczyt: 27.03.2011].

Zapis debaty Prawo prasowe – między anarchią a kagańcem z dn. 14 listopada 2007 r., http://www.freepress.org.pl/zapdeb141107.doc. [odczyt: 27.03.2012].

Zaremba M., Prawo prasowe, ujęcie praktyczne, Warszawa 2007.

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.