Partycypacyjne zarządzanie zasobami ludzkimi we współczesnych orkiestrach

Jerzy Łysiński

Abstrakt

The worker participation in management in symphony orchestras.

The author of the article analyzes the problem of worker participation in management in symphony orchestras. Jerzy Łysiński characterizes the role of the conductor in orchestras and the relationship between the orchestra and the conductor in the history of classical music, describes the different models of artistic leadership, and criticizes the authoritarian management style in institutions of the performing arts. The author shares Peter Drucker’s point of view that a good relationship between the orchestra and the conductor can be used as a pattern and example for creative organization of the future.

Słowa kluczowe: kierownictwo artystyczne, partycypacja pracowników w zarządzaniu, instytucje artystyczne, dyrygent, orkiestra, autokratyczny styl zarzadzania, demokracja przemysłowa, model "Orfeusza", muzyka klasyczna, Peter Drucker
References

About Orpheus, http://www.orpheusnyc.com/about.html] [odczyt: 12.12.2012].

Arts & Business Council Inc., The Orpheus Process as Business Model: A Case Study on How Business Can Learn from the Arts, 03.01.2002, www.artsandbusinessny.org/professional_development/metlife/2002/003.asp [odczyt: 12.12.2012].

Baghai M., Qugley J., Jończak M., Kraszewska D., Przekształcić indywidualne działanie w potęgę zespołu, Warszawa 2011.

Benedixen P., Wprowadzenie do ekonomiki kultury i sztuki, Kraków 2001.

Dawidek K., List otwarty do Wiceprezydent Miasta Krakowa Magdaleny Sroki „Quo vadis Capello?”, 04.03.2011.

Drobner M., Związek zawodowy muzyków i koncerty symfoniczne [w:] M. Drobner, T. Przybylski, Kraków muzyczny 1918–1939, Kraków 1980.

Drucker P., Praktyka zarządzania, 2008, http://mojamotywacja.eu/drucker-praktyka-zarzadzania-historia-forda.html [odczyt: 11.04.2013].

Drucker P., Zarządzanie XXI wieku. Wyzwania, Warszawa 2010.

FIM, Recommendation regarding re-auditions in symphony orchestras (October 2011), http://www.fim-musicians.org/documents/fim-recommendations/orchestras [odczyt: 10.10.2012].

Fogel H., What Musicians Want from their Conductor--and Why it Matters. Exploring America’s orchestras... with Henry Fogel, 2009, http://www.artsjournal.com/ontherecord/2009/01/what_musicians_want_from_their.html] [odczyt: 15.12.2012].

Forum Polskich Muzyków Orkiestrowych, List do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego z dnia 13.03.2012, http://www.forum.megahost.pl/] [odczyt: 03.01.2013].

Forum Polskich Muzyków Orkiestrowych. List do Premiera Rządu RP Donalda Tuska z dnia 1.12. 2010, http://www.forum.megahost. pl/ [odczyt: 3.01.2013].

Golat R., Podstawy prawa kultury, Poznań 2006.

Haffner H., Die Berliner Philharmoniker – Eine Biografie, Mainz 2007.

Hausner J., Program dla kultury. Materiały z konferencji „Instytucje kultury w czasach kryzysu”, Instytut Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu 20–21.05.2009.

Kozioł L., Piechnik-Kurdziel A., Kopeć J., Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie. Teoria i praktyka, Warszawa 2006.

Łysiński J., Medialny obraz działań związków zawodowych w teatrach, „Zarządzanie w Kulturze” 2000, nr 2.

Malatyńska-Stankiewicz A., Od marca drastyczne cięcia w Filharmonii Krakowskiej, 2013, http://www.dziennikpolski24.pl/pl/aktualnosci/kultura/1258615-od-marca-drastyczne-ciecia-w-filharmonii-krakowskiej.html [odczyt: 3.01.2013].

Marczyński J., Jak się rodzi muzyka, „Rzeczpospolita”, 16.11.2012, http://www.rp.pl/artykul/952344.html?print=tak&p=0 [odczyt: 4.01.2013].

Martyniak Z., Nowe metody i koncepcje zarządzania, Kraków 2002.

Matejko A., Socjologia zakładu pracy, Warszawa 1969.

Mertens G., Kulturorchester, Rundfunkensembles und Opernchöre. Deutche Orchestervereinigung, 2010, http://www.dov.org/Orchester-landschaft.html [dostęp: 10.10.2012].

Michajłow W., Odbicie duszy. Wywiad z W. Bortnowskim, http://www.belarus-magazine.by/printp.php?id=1249734655&archive=1308814122 [odczyt: 4.01.2013].

NOSPR. Aneks nr 2 do Regulaminu Pracy NOSPR z 2012 r.

Pawłowski R., Sir Neville Marriner: Za każdym razem gramy o życie, „Gazeta Wyborcza”. Duży Format 2011.

Regulamin Organizacyjny Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie. Załącznik do uchwały Nr 1416/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 listopada 2010, http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/root_UM/podmiotowe/Jednostki+organizacyjne/Kultura/Filharmonia+w+Krakowie/Regulamin/default.htm?ActualPage=1 [odczyt: 4.01.2013].

Schreiber W., Der gewandelte Dirigent – das Verhältnis zwischen Orchestern und ihren Leitern, 2009, http://www.goethe.de/kue/mus/kla/ten/mag/de5401507.htm [odczyt: 15.12. 2012].

Seifter H., The Conductor-less Orchestra. Leader to Leader Journal, 2001, http://www.hesselbeininstitute.org/knowledgecenter/journal.aspx?ArticleID=110 [odczyt: 15.12. 2012].

Service T., Music as Alchemy: Journeys with Great Conductors and their Orchestras, „The Guardian” 2012, Friday 1 June, 22.55 BST, http://www.guardian.co.uk/music/2012/jun/01/mystery-maestros-what-are-conductors-for [odczyt: 13.12.2012].

Sikorski C., Metody zarządzania relacjami w strukturze organizacyjnej [w:] W. Błaszczyk (red.), Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych, Warszawa 2005.

Statut Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, http://www.bip.nospr.org.pl/5,7,Statut [odczyt: 04.01.2013].

Szczepański J., Uwagi o przedmiocie i zadaniach socjologii [w:] B. Biegeleisen-Żelazowski (red.), Jak pracuje człowiek: z badań polskich psychologów, socjologów i ekonomistów, Warszawa 1961.

Szwarcman D., Czy konkursy na dyrektorów instytucji kultury mają sens?, „Polityka”, 23.10.2012, http://www.polityka.pl/kultura/aktualnoscikulturalne/1531619,3,czy-konkursy-na-dyrektorowinstytucji-kultury-maja-sens [odczyt: 03.10.2013].

Szwarcman D., Rozmowa z Łukaszem Borowiczem. W muzyce nie ma demokracji, 2008, http://www.polityka.pl/kultura/rozmowy/243690,1,rozmowa-z-lukaszem-borowiczem.read [odczyt: 12.12.2012].

Townsley J., Distributed Leadership: The Orpheus Process, 2011, http://fallcreekrenovation.blogspot.com/2011/11/distributed-leadership-orpheus-process.html [odczyt: 15.12.2012].

Towse R., Kompendium ekonomiki kultury, Warszawa 2011, cyt. za: G. Whiters, Artists subsidy for the arts, „Australian Economic Papers” 25.12.1985, s. 290–295 [przedruk w R. Towse, Cultural Economics: The Arts, the Heritige and the Media Industries, Cheltencham 2003, s. 269–274.

Tschaikov B., The Music Goes Round and Around. Chapter 9. The Orchestra Conductor – a Unique Phenomenon, 2006, http://www.musicweb-international.com/Tschaikov/Chapter9_page1.htm [odczyt: 13.12.2012].

Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. Dz.U. z 2012 poz. 406, brzmienie od 16 kwietnia 2012 r.

Zarzycki J., Dyrygent jako podmiot kreatywny, 2011, http://www.heksis.com/index1.html?http%3A%2F%2Fwww.heksis.com%2Findex_pliki%2Fheksis_2011%2F4_2011%2Fpl%2Fj-zazycki_pl.htm] [odczyt: 15.12.2012].

Zespół Komisji Rewizyjnej RMK do spraw Capelli Cracoviensis, Sprawozdanie Zespołu do spraw Capelli Cracoviensis Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krakowa, 2012, http://m.e-dp.pl/pl/aktualnosci/kultura/1231352-mamy-juz-raport-o-sprawie-capelli.html [odczyt: 05.01.2013].

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.