Muzea historyczne – pomiędzy pamięcią zbiorową a polityką pamięci historycznej

Jarosław Klaś

Abstrakt

Muzea historyczne – pomiędzy pamięcią zbiorową a polityką pamięci historycznej

Memory, historical policy and historical museums have become very popular in recent times – both in academic discourse and in public debate. The article describes the role of historical museums in collective memory and the infl uence of historical policy on them. The text includes a defi nition of collective memory, its traits and functions, a categorization of memory vehicles, as well as an explanation of the concept of historical policy and its positive and negative aspects. In the part dedicated to historical museums the author shows their importance for collective memory, their connections with historical policy, their beginnings and present-day importance in Poland, and provides a review of the last years’ main investments in Polish historical museums.

Słowa kluczowe: muzeum historyczne, pamięć zbiorowa, nośniki pamięci, polityka historyczna
References

Źródła drukowane

Cichocki M.A., Władza i pamięć. O politycznej funkcji historii, Kraków 2005.

Dragojević S., Definicje polityki kulturalnej, „Culture Management / Kulturmanagement / Zarządzanie Kulturą” 2008, nr 1.

Dragićević-Šešić M., Stojković B., Kultura: zarządzanie, animacja, marketing, Warszawa 2010.

Golka M., Pamięć społeczna i jej implanty, Warszawa 2009.

Janicki M. (red.), Muzeum Chopina, Warszawa 2011.

Kędziora A., Miejsca pamięci w zarządzaniu pamięcią o artyście, „Zarządzanie w Kulturze” 2012, nr 3.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483 z późn. zm.).

Korzeniewski B., Medializacja i mediatyzacja pamięci – nośniki pamięci i ich rola w kształtowaniu pamięci przeszłości, „Kultura Współczesna” 2007, nr 3.

Korzeniewski B., Transformacja pamięci. Przewartościowania w pamięci przeszłości a wybrane aspekty funkcjonowania dyskursu publicznego o przeszłości w Polsce po 1989 r., Poznań 2010.

Korzeniewski B., Wystawy historyczne jako nośnik pamięci na przykładzie wystawy o zbrodniach Wehrmachtu, „Kultura Współczesna” 2007, nr 3.

Kosiewski P. (red.), Pamięć jako przedmiot władzy, Warszawa 2008.

Kostro R., Merta T. (red.), Pamięć i odpowiedzialność, Kraków–Wrocław 2005.

Kraków – czas okupacji, 1939–1945, Kraków 2010.

Kula M., Nośniki pamięci historycznej, Warszawa 2002.

Kurski J., Wprowadzenie [w:] P. Kosiewski (red.), Pamięć jako przedmiot władzy, Warszawa 2008.

Kwiatkowski P.T., Czy lata III Rzeczypospolitej były „czasem pamięci”? [w:] A. Szpociński (red.), Pamięć zbiorowa jako czynnik integracji i źródło konfliktów, Warszawa 2009.

Malczewska-Pawelec D., Pawelec T., Rewolucja w pamięci historycznej. Porównawcze studia nad praktykami manipulacji zborową pamięcią Polaków w czasach stalinowskich, Kraków 2011.

Mocek S., Pamięć i zapominanie, Kulturowe i społeczne funkcje muzeów [w:] D. Folga-Januszewska, B. Gutowski (red.), Ekonomia muzeum, Kraków–Warszawa 2011.

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Nowe Muzeum Teatralne, Kraków 2011.

Nijakowski L.M., Polska polityka pamięci. Esej socjologiczny, Warszawa 2008.

Nowak J., Społeczne reguły pamiętania. Antropologia pamięci zbiorowej, Kraków 2011.

Panecka A. (red.), Polityka historyczna. Historycy, politycy, prasa, Warszawa 2005.

Pomian K., Historia naukowa wobec pamięci, Lublin 2006.

Sadkiewicz J., Polityka historyczna w Polsce. Teoria – praktyka – dyskurs publiczny, „Culture Managemenet / Kulturamanagement / Zarządzanie Kulturą” 2009, nr 2.

Saryusz-Wolska M., Wprowadzenie [w:] M. Saryusz-Wolska (red.), Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, Kraków 2009.

Szacka B., Czas przeszły, pamięć, mit, Warszawa 2006.

Szacka B., Pamięć społeczna [w:] Z. Bokszański Z. i in. (red.), Encyklopedia socjologii, t. 3, Warszawa 2000.

Tokarska-Bakir J., Nędza polityki historycznej [w:] P. Kosiewski (red.), Pamięć jako przedmiot władzy, Warszawa 2008.

Ziębińska-Witek A., Historia w muzeach. Studium ekspozycji Holokaustu, Lublin 2011.

Żygulski Z. jun., Dzieje zbiorów Puławskich. Świątynia Sybilli i Dom Gotycki, Kraków 2009.

Żygulski Z. jun., Muzea na świecie. Wstęp do muzealnictwa, Warszawa 1982.

Źródła internetowe

Działalność instytucji kultury w Polsce w 2011 r., http://stat.gov.pl [odczyt: 20.04.2013].

K-02 Sprawozdanie z działalności muzeum i instytucji paramuzealnej, http://stat.gov.pl [odczyt: 12.04.2013].

Kozik R., Kraków stworzy własne Muzeum PRL-u, dotychczasowe zniknie, http://gazeta.pl [odczyt: 22.04.2013].

Kultura w 2011 r., http://stat.gov.pl [odczyt: 12.04.2013].

Rejestry, ewidencje, archiwa, wykazy [w:] Departament Dziedzictwa Kulturowego, http://bip.mkidn.gov.pl [odczyt: 18.04.2013].

Tabl. 1(196). Muzea [w:] Kultura w 2011 r., http://stat.gov.pl [odczyt: 12.04.2013].

Strony internetowe muzeów:

Europejskie Centrum Solidarności, http://ecs.gda.pl [odczyt: 22.04.2013].

Muzeum Armii Krajowej, http://muzeum-ak.pl [odczyt: 22.04.2013].

Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II, http://domrodzinnyjanapawla.pl [odczyt: 22.04.2013].

Muzeum Fryderyka Chopina, http://chopin.museum [odczyt: 22.04.2013].

Muzeum Historii Polski, http://muzhp.pl [odczyt: 22.04.2013].

Muzeum Historii Żydów Polskich, http://jewishmuseum.org.pl [odczyt: 22.04.2013].

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, http://mhk.pl [odczyt: 22.04.2013].

Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry, http://palmiry.mhw.pl [odczyt: 22.04.2013].

Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu, http://belzec.eu [odczyt: 22.04.2013].

Muzeum Powstania Warszawskiego, http://1944.pl [odczyt: 22.04.2013].

Muzeum Śląskie, http://muzeumslaskie.pl [odczyt: 22.04.2013]

Muzeum Warszawskiej Pragi, http://muzeumpragi.pl [odczyt: 22.04.2013].

Muzeum Wojska Polskiego, http://muzeumwp.pl [odczyt: 22.04.2013].

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.