Problemy z definiowaniem pojęć "radiofonia" i "telewizja" w erze cyfrowej

Jędrzej Skrzypczak

Abstrakt

Defining the terms " radio and television broadcasting" in the digital age

Defining the terms „radio and „television broadcasting” in the digital age, can be problematic. Digitization , convergence and divergence of media, creates the need to revise the concepts of „broadcasting”, „radio” and „television”. All of these concerns stem from the fact that the concepts referred to above were created in other technological reality. However, these terms still exist in the legal language (especially in the Polish Constitution), but they seem somewhat anachronistic against the new media technology. The purpose of this paper is to analyze the concepts of radio and television in the digital age and to propose a change in this matter.

Słowa kluczowe: radio, telewizja, nadawanie programów radiowych telewizyjnych, media cyfrowe
References

Banaszkiewicz-Zygmunt E. (red.), Leksykon PWN Media, Warszawa 2004.

Barendt E., Hitchens L., Media Law. Cases and Materials, Essex 2000.

Fidler R.F., Mediamorphosis: Understanding New Media, Thousand Oaks–London 1997.

Goban-Klas T., Radiomorphosis cultural and technological aspects of radio development [w:] S. Jędrzejewski (ed.), The Medium with Promising Future. Radio in Central and Eastern European Countries, Lublin 2007.

Goban-Klas T., Cywilizacja medialna, Warszawa 2005.

Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa–Kraków 1999.

Keller P., The New Television Without Frontiers Directive [w:] E. Barendt, S. Bate, T. Gibbons, J. Palca (ed.), „The Yearbook of media & Entertainment Law” 1997, No. 8, Oxford 1997.

Kowalski T., Mediamorfoza – rzecz o przyszłości mediów i mediach przyszłości w aspekcie konwergencji, „Studia Medioznawcze” 2001, nr 1.

Lister M., Dovey J., Giddings S., Grant I., Kelly K., Nowe media. Wprowadzenie, Kraków 2009.

Litwiński P., Świadczenie usług drogą elektroniczną [w:] P. Podrecki (red.), Prawo Internetu, Warszawa 2004, s. 171–173.

Matlak A., Radiofonia i telewizja [w:] J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak (red.), Prawo mediów, Warszawa 2005.

Pęk M., Nowe podejście regulacyjne do usług audiowizualnych w prawie wspólnotowym – w świetle zmian wprowadzonych dyrektywą o audiowizualnych usługach medialnych, Analiza Biura KRRiT 2007, nr 6, Warszawa, październik 2007.

Piątek S., Ustawa o radiofonii i telewizji. Komentarz, Warszawa 1993, s. 11–12.

Skrzypczak J., Polityka medialna w okresie konwersji cyfrowej radiofonii i telewizji, Poznań 2011.

Skrzypczak J., Założenia przebudowy systemu publicznej radiofonii i telewizji w projekcie ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych zespołu ekspertów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 30 listopada 2008, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2009, nr 1–2.

Sobczak J., Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2008, s. 70–71.

Sobczak J., Radiofonia i telewizja. Komentarz do ustawy, Kraków 2001.

Sobczak J., Wystąpienie w panelu Funkcje regulacyjne państwa podczas konferencji zorganizowanej w Warszawie w dniach 28–31 października 2003 roku, Rynek audiowizualny w Polsce – ocena i perspektywy [w:] J. Adamowski (red.), Rynek audiowizualny w Polsce. Ocena i perspektywy, Warszawa 2003, s. 200–201.

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.