Dziedzictwo kulturowe jako temat ponowoczesny

Rafał Maciąg

Abstrakt
Cultural heritage as a postmodern issue
 
The article tries to reconstruct possible issues that could appear when the postmodern mode of interpretation is applied to the problem of cultural heritage. The problem is more complicated because the idea of cultural heritage is mostly founded on the humanistic management theory and this theory also tries to use postmodern tools, but in a more general way. Thus, it is impossible to consider connections between heritage and postmodernity without referring  to the discipline of humanistic management. The solution lies in the universal characteristics of postmodernity, especially in its theory of knowledge. The article presents this issue through the concepts of Jean-François Lyotard and Michel Foucault. These concepts underline the relativity and localness of  knowledge. The same attributes can be found in categories  used by postmodernity, like historicity, identity and even genuineness or humanity. In that case it is impossible to treat heritage as a simple order of succession, but rather as a local effect. But there is also a limit in this treatment which is constituted by the subject, the man, who ought to build his subjectivity against the polyphonic and meaningless form of the world. This also refines the fundamental bet between the heir and the testator, much more important than the circular movement of goods within the community which stands behind the modern form of cultural heritage.
Słowa kluczowe: dziedzictwo kulturowe, ponowoczesność, postmodernizm, zarządzanie humanistyczne
References

Bauman Z., Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2000.

Bauman Z., Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność wieloznaczna, Warszawa 1995.

Burzyńska A., Anty-teoria literatury, Kraków 2006.

Butler J., Walczące słowa. Mowa nienawiści polityka performatywu, tłum. A. Ostolski, Warszawa 2010.

Czarniawska B., Narratives in Social Science Research, London–New Delhi 2004.

Foucault M., Archeologia wiedzy, tłum. A. Siemek, Warszawa 1977.

Foucault M., Historia seksualności, tłum. B. Banasiak, T. Komendant, K. Matuszewski, Warszawa 2000.

Foucault M., Porządek dyskursu. Wykład inauguracyjny wygłoszony College de France 2 grudnia 1970, tłum. M. Kozłowski, Gdańsk 2002.

Foucault M., Słowa rzeczyArcheologia nauk humanistycznych, tłum. T. Komendant, Gdańsk 2006.

Gadacz T., Historia filozofii XX wieku. Nurty. T. 1. Filozofia życia, pragmatyzm, filozofia ducha, Kraków 2010.

Gaweł Ł., Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria praktyka zarządzania, Kraków 2011.

Grzmil-Tylutki H., Francuska lingwistyczna teoria dyskursu. Historia, tendencje, perspektywy, Kraków 2010.

Komendant T., Testament Michela Foucaulta [w:] M. Foucault, Historia seksualności, tłum. B. Banasiak, T. Komendant, K Matuszewski, Warszawa 2000.

Kostera M., Postmodernizm zarządzaniu, Warszawa 1996.

Lyotard J.-F., Kondycja ponowoczesna. Raport stanie wiedzy, tłum. M. Kowalska, J. Migasiński, Warszawa 1997.

Lyotard J.-F., Poróżnienie, tłum. B. Banasiak, Warszawa 2010.

Lyotard J.-F., Postmodernizm dla dzieci. Korespondencja 1982–1985, tłum. J. Migasiński, Warszawa 1998.

Rorty R., Obiektywność, relatywizm prawda, seria Pisma filozoficzne, t. 1, tłum. J. Margański, Warszawa 1999.

Sułkowski Ł., Epistemologia metodologia zarządzania, Warszawa 2012.

Topolski J., Wstęp [w:] M. Foucault, Archeologia wiedzy, tłum. A. Siemek, Warszawa 1977.

Welsch W., Nasza postmodernistyczna moderna, tłum. R. Kubicki, A. Zeidler-Janiszewska, Warszawa 1998.

Williams R., The Sociology of Culture, Chicago 1995.

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.