Opłaty reprograficzne w polskim prawie autorskim jako forma zarządzania kulturą

Maria Gołda-Sobczak

Abstrakt
Reprographic fees in the Polish Copyright Law as the form of managing culture
 
The development of new information technologies results in the infringement on the author’s economic rights as a consequence of permitted personal use by means of reprographic equipment, audio recording equipment, tape recorders and video recorders. The fees imposed on the producers and  importers of the reprographic equipment have become an attempt to counteract this phenomenon both in the European Union law and in the Polish Copyright Law. Under the Polish Copyright Law, the organizations for collective management of copyright or related rights, to whom the minister responsible for the matters of culture and protection of national heritage grants permission for carrying on activities in a given field of exploitation, acting under the provisions of the law on associations are obligated to collect reprographic fees and distribute such fees further to the entities authorized to receive them. The literature argues about the character of these fees. The article draws attention to the danger connected with the functioning of e-learning and highlights the changes in the legal solutions, relating these solutions to the content of the European Union law and the case-law of the Constitutional Tribunal.
Słowa kluczowe: opłaty reprograficzne, urządzenia reprograficzne, prawo unijne, dozwolony użytek prywatny, e-learning, organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, aparatura utrwalająca, czyste nośniki, zarządzanie kultur
References

Barta J. (red.), Prawo autorskie. System prawa prywatnego, t. 13, wyd. 3., Warszawa 2013, s. 525–526.

Barta J. (red.), Prawo autorskie. System prawa autorskiego, t. 13, wyd. 3, s. 728.

Barta J., Markiewicz R. (red.), Prawo autorskie prawa pokrewne. Komentarz, 5. wyd., Warszawa 2011, s. 239.

Barta J., Markiewicz R., Nieporozumienie wokół reprografii, „Rzeczpospolita” 2002, nr 11, s. 15.

Barta J., Markiewicz R., Dla tych, którzy żyją cudzych tekstów, „Rzeczpospolita” 1996, nr 11, s. 20.

Barta J., Markiewicz R., Dozwolony użytek: antologie wypisy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 2009, nr 2, s. 5–21.

Barta J., Markiewicz R., Internet prawo, Kraków 1998, s. 128–129.

Barta J., Markiewicz J., Nieporozumienia wokół reprografii, „Rzeczpospolita” 2002, nr 11, s. 15.

Barta J., Czajkowska-Dąbrowska M., Ćwiąkalski Z., Markiewicz R., Traple E., Komentarz do ustawy prawie autorskim prawach pokrewnych, wyd. 1, Warszawa 1995, s. 163.

Błeszyński J., Podział opłat od producentów importerów urządzeń kopiujących, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2001, nr 12, s. 2.

Błeszyński J., Komentarz do postanowienia Sądu Apelacyjnego Warszawie 24 lutego 2009 r. sprawie sygn. akt I ACa 99/09 przedstawiającego Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie prawne uzupełnione postanowieniem Sądu Apelacyjnego W. dnia 15 kwietnia 2009 r., „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2009, nr 7, s. 14–32.

Błeszyńska-Wysocka J., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego dnia 19 czerwca 2008 r., V CSK 22/08, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2010, nr 3, s. 30–36.

Błeszyńska-Wysocka J., Pojęcie importera świetle art. 20 ust. 1 ustawy prawie autorskim prawach pokrewnych, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2013, nr 9, s. 1–16.

Błeszyńska-Przybylska M., Zbiorowe zarządzanie świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2013, nr 6, s. 1–16.

Czajkowska-Dąbrowska M., Opłaty reprograficzne – osobliwości konstrukcji, dylematy praktyki [w:] K. Ślebzak (red.), „Studia analizy Sądu Najwyższego”, t. VI, Warszawa 2012, s. 153–154.

Kępiński M., Kleban B., Działalność organizacji zbiorowego zarządzania świetle prawa konkurencji [w:] J. Barta (red.), Prawo autorskie. System prawa..., s. 760–767.

Kolczyński J., Co wolno, czego nie wolno?, „Rzeczpospolita” 2002, nr 11, s. 18.

Lewandowski K. (red.), Prawo autorskie prawo konkurencji, Poznań 2009, s. 29 n.

Marcinkowska J., Dozwolony użytek prawie autorskim. Podstawowe zagadnienia, „Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ” 2004, nr 87, s. 229.

Nowak-Gruca A., Prawo do wynagrodzenia. Cywilnoprawna ochrona autorskich praw majątkowych świetle ekonomicznej analizy prawa, Warszawa 2013, s. 177.

Poźniak-Niedzielska M., Szczotka J., Mozgawa M., Prawo autorskie prawa pokrewne. Zarys wykładu, Bydgoszcz 2006, s. 72.

Riesenhuber K., Wahrnemungsrecht in Polen. Deutschland und Europe, Berlin 2006, s. 120–121 oraz 128–129; tenże, Czy rzeczywiście organizacje zbiorowego zarządzania są przedsiębiorcami?, „Rzeczpospolita” 2008, nr 10, s. 10.

Siewicz K., Propozycja nowelizacji prawa autorskiego zakresie działalności bibliotek, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 2013, nr 4, s. 54–69.