Prawda jako zasada dyskursu dziennikarskiego

Marek Chyliński

Abstrakt

The truth as a principle of journalistic discourse

The paradigm of truth is a precondition for social communication; it defines the recognition of events, gives meaning to the facts and formulates messages.
The article attempts to unravel the dilemma of whether the formula of truth in journalism transmission is identical with the philosophical, juridical and ethical formula. Moreover, the paper considers whether the truth might partially result from the character of the means of communication which transmit the information.
The author proposes several theses referring to truth as a condition of freedom of speech and the adequate, discursive, and paradoxical nature of truth. These theses are meant to determine the axis of the discussion about the idea of truth in the media and to answer the question about the veracity of the journalistic discourse formula.

Słowa kluczowe: prawda, dziennikarstwo, prawda w przekazie dziennikarskim, dylemat prawdy, prawda a wolność słowa
References

Ajdukiewicz K., Język poznanie, Warszawa 1985, t. 1 2.

Ajdukiewicz K., Zagadnienia kierunki filozofii, Warszawa 1983.

Bogołębska B., Przekraczanie granic publicystyki literatury (na wybranych przykładach) [w:] K. Wolny-Zmorzyński, J. Snopek, W. Furman (red.), Mistrzowie literatury czy dziennikarstwa, Warszawa 2011.

Boventer H., Ethik des Journalismus – Zur Philosophie der Medienkultur, Konstanz 1984.

Boventer H., Pressefreiheit ist nicht grenzenlos. Einführung in die Medienethik, Bonn 1989.

Chyliński M., Metodologia researchu profesjonalizm dziennikarski, „Studia Medioznawcze”, 2012, nr 3 (50), s. 43–64.

M. Czyżewski, stronę teorii dyskursu publicznego [w:] M. Czyżewski, S. Kowalski, A. Piotrowski (red.), Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego, Kraków 1997, s. 42–115.

Dobek-Ostrowska B., Komunikowanie polityczne publiczne, Warszawa 2007.

Doktorowicz K., „Obiektywizm” amerykańskiej doktrynie prasowej, Katowice 1989.

Drożdż M., Medialna produkcja dekonstrukcja sensu, „Media Społeczeństwo” 2012, nr 2.

Furman W., Dominacja czy porozumienie. Związki pomiędzy dziennikarstwem public relations, Rzeszów 2009.

Goban-Klas T., Świat Ryszarda Kapuścińskiego [w:] K. Wolny-Zmorzyński, J. Snopek, W. Furman (red.), Mistrzowie literatury czy dziennikarstwa, Warszawa 2011.

Iłłowiecki M., Krzywe zwierciadło. manipulacji mediach, Lublin 2003.

Jaślikowski M., Zakaz publikacji jako środek zabezpieczenia roszczeń sprawach przeciwko środkom masowego przekazu ochronę dóbr osobistych, Warszawa 2012.

Kiousis S., Public trust or mistrust? Perceptions of media credibility in the information age, „Mass Communication and Society” 2001, vol. 4, Issue 4.

Kottak C., Mirror for Humanity, New York 2006.

Latocha S., Antropologiczna refleksja nad dziennikarstwem prasowym, „Folia Litteraria Polonica” 2012, nr 3 (17).

Metzger M., Flanagin A.J., Medders R., Social and Heuristic Approoaches to Credibility Evaluation Online, „Journal of Communications” 2010, vol. 60, nr 3.

Niżnik J., The Idea of Truth in Social Sciences [w:] H. Hisaki, J. Niżnik (red.), What is Truth? In Philosophy and in Diffrent Scientific Disciplines, Vienna 2011.

Ostrowska D., Wybrane prawa człowieka. Omówienie [w:] J. Hołda, Z. Hołda, D. Ostrowska, J.A. Rybczyńska, Prawa człowieka. Zarys wykładu, wyd. 2, Warszawa 2008.

Pleszczyński J., Etyka dziennikarska, Warszawa 2007.

Postman N., Zabawić się na śmierć: Dyskurs publiczny epoce show-businessu, przeł. L. Niedzielski, Warszawa 2006.

Seifert J., Sumienie, poznanie, prawda, „Ethos” 1991, 15–16.

Środa M., Media a’ la Wassermann, „Gazeta Wyborcza”, 1–2.10.2006, s. 18–19.

Tomaszczuk D., Łazarewicz: „Zmiana ustawy za pieniądze, załatwiana po kątach. groźby pod moim adresem” [WYWIAD], gazeta.pl 10.09.2013, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,14578755, [odczyt: 8.12.2013].

Wolny-Zmorzyński K., Między dziennikarstwem literaturącasus Ryszarda Kapuścińskiego [w:] K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, J. Snopek (red.), Mistrzowie literatury czy dziennikarstwa, Warszawa 2011.

Wolny-Zmorzyński K., wybranych problemach dziennikarstwa: genologia mistrzowie, Kielce 2009, s. 60.

Zachariasz A.L., Prawda poznanie rozumiejące [w:] T. Buksiński (red.), Prawda wartości poznaniu humanistycznym, Poznań 1992.

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.