Luki prawne w aktach prawnych dotyczących kultury

Ewa Głazek

Abstrakt

Loopholes in Polish legislation concerning culture

Every legal system has got loopholes. We can distinguish a few different types of loopholes, like extra legem loophole (a legislative act does not describe the actual state) or intra legem loophole (a legislative act contains imprecise formulations, which results in a not very specific regulation). The Polish legislative system is not an exception. An extra legem loophole can be noticed in the museums act, which lacks information concerning open-air ethnographic museums, ways of protecting and securing them. The deficiency of a given act can be perceived as a form of a loophole and the example of cultural centers illustrates perfectly how the absence of a separate act makes their functioning more difficult. Lacks of definition in acts may result in serious losses. Intangible cultural goods can be set as an example of how they slowly disappear from Polish tradition and culture. It does happen that a legislator leaves some “missing parts” in a legislative system deliberately. This can be noticed especially in new fields of law. The purpose of such an action is to observe by the legislator how new issues appear with the new branches of law. The Polish legislative system gradually blends in with the European Union directives, which results in reducing the number of loopholes. We need to remember, though, that excessive elaboration in this matter is unwanted.

Słowa kluczowe: konstytucja, luki prawne, dziedzictwo narodowe
References

Monografie

Golat R., Prawo kultury i sztuki. Zbiór przepisów z komentarzem, Warszawa 1997.

Hołda J., Hołda Z., Ostrowska D., Prawne podstawy działalności kulturalnej, Kraków 2005.

Inglis F., Kultura, Warszawa 2007.

Podstawowe akty prawne

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 Nr 94 poz. 658 Nr 121 poz. 843, z 2007 r. Nr 99 poz. 662 Nr 181 poz. 1293, z 2009 r. Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 152 poz. 1016).

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach wraz z obwieszczeniem Marszałka Sejmu RP z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu (Dz.U. z 2012 r. poz. 642).

Ustawa z dnia 15 lutego 1962 roku o ochronie dóbr kultury i o muzeach (Dz.U. z 1962 r. Nr 10 poz. 48, zm.: Dz.U. z 1983 r. Nr 38 poz. 173, z 1989 r. Nr 35 poz. 192, z 1990 r. Nr 34 poz. 198 i Nr 56 poz. 322, z 1995 r. Nr 141 poz. 692, z 1996 r. Nr 106 poz. 496 i z 1997 r. Nr 5 poz. 24).

Ustawa z 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r. poz. 406).

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568).

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.).

Ustawa z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz.U. z 1997 Nr 5 poz. 24).

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690).

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie zabezpieczenia zbiorów w muzeach przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utratą zbiorów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia (Dz.U. z 2008 r. Nr 229 poz. 1528).

Źródła internetowe

http://isap.sejm.gov.pl/index.jsp [odczyt: 2.02.2014].

http://dziennikustaw.gov.pl/ [odczyt: 2.02.2014].

http://mkidn.gov.pl/ [odczyt: 8.02.2014].

http://prawo-administracyjne.wyklady.org [odczyt: 10.02.2014].

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.