Kierunki rozwoju polityki kulturalnej w Polsce po 1989 roku. Koncepcje ministerialne

Bożena Gierat-Bieroń

Abstrakt

The Development of Cultural Policies in Poland after 1989. Ministerial Concepts.

The article refers to the development of cultural policies in Poland after the collapse of the Communist era in 1989. The main topic of the text is a critical approach to the succeeding ministerial concepts of cultural changes planned for the transition period. The author explores various documents and governmental papers published by the Polish Ministry of Culture as well as some national programmes, actions and declarations. The article presents a broad overview of the nature of changes in Polish culture since 1989 until 2014. This was an especially troublesome period. The Polish artists, activists and operators moved from the centrally-organised political and cultural system to the decentralised liberal democratic country, in which the freedom of expression was guaranteed and a new management system was introduced and adopted.

Słowa kluczowe: polska polityka kulturalna, ministrowie kultury, ministerstwo kultury, polska transformacja ustrojowa w kulturze
References

 Celiński A., Projekt zmian organizacji i fi nansowania kultury. Debata „Szansa dla kultury” w Muzuem Narodowym w Warszawie, 6.04.2002, ss. 23 (pdf, materiał powielony).

Chełmińska M., Warunki rozwoju kultury na szczeblu lokalnym. Europejskie modele rozwiązań systemowych a sytuacja w Polsce, Warszawa 1993.

Fumaroli M., Państwo kulturalne. Religia nowoczesności, Kraków 2008.

Gierat-Bieroń B., Europejskie modele polityki kulturalnej a dylematy polskie – zarys ogólny, „Forum Europejskie” nr 4, lato 2002, s. 59–69.

Gierat-Bieroń B., Ministrowie kultury doby transformacji, 1989–2005 (wywiady), Kraków 2009.

Golinowska S. (red), Komercjalizacja w kulturze. Szanse i zagrożenia, Warszawa 1992.

Golka M., Transformacja systemowa a kultura w Polsce po 1989 roku, Warszawa 1997.

Hołda J., Hołda Z., Ostrowska D., Prawne podstawy działalności kulturalnej, Kraków 2005.

Ilczuk D., Analiza instytucjonalo-finansowa fundacji i stowarzyszeń, Warszawa 1995.

Ilczuk D., Misiąg W., Finansowanie i organizacja kultury w gospodarce rynkowej, Gdańsk 2003.

Ilczuk D., Siciński A.,Wojciechowski J.S., Polityka kulturalna państwa (projekt), „Kultura Współczesna” 1998, nr 2–3, s. 148–162.

Karta Kultury Polskiej, maszynopis, 19.02.1997, ss. 3.

Kongres Kultury Polskiej, Warszawa 7–10 grudnia 2000, S. Bednarek, A.J. Omelaniuk, A. Tyszka, A. Zieliński (red.), Wrocław–Warszawa 2002.

Kultura Polska 1989–1997. Raport, T. Kostyrko (red.), Warszawa 1997.

Kultura polska w nowej sytuacja historycznej, J. Damrosz (red.), Warszawa 1998.

Kultura w dekadzie przemian, T. Kostyrko, M. Czerwiński (red.), Warszawa 1999.

Malinowska E., Misiąg W., Niedzielski A., Pancewicz J., Zakres sektora publicznego w Polsce, Warszawa 1999.

Ministerstwo Kultury i Sztuki w dokumentach 1918–1998, przedm. A. Siciński, wyb. A. Siciński, A.G. Dabrowski, J. Gmurek, Warszawa 1998.

Mouffe Ch., Polityczność, Warszawa 2008.

Obywatele decydują, Łódź 2012.

Polityka kulturalna państwa. Założenia, Warszawa 10.08.1993.

Plebańczyk K., Prawne aspekty działalności kulturalnej w latach 90. – projekty reform ustrojowych, „Zarządzanie w Kulturze” 2002, t. 3, ss. 37–45.

Prawelska-Skrzypek G., Polityka kulturalna polskich samorządów. Wybrane zagadnienia, Kraków 2003.

Purchla, J., Rottermund A., Projekt reformy ustroju publicznych instytucji kultury w Polsce, „Rocznik Międzynarodowego Centrum Kultury” 1999, nr 8, styczeń–grudzień.

Purchla J., Dziedzictwo a transformacja, Kraków 2005.

Schirmer M., Niewykorzystane szanse: zarys losów reprywatyzacji w Polsce, „Rzeczpospolita”, 26.11.2010, www.rp.pl/artykul/569378.html?p=1 [odczyt: 5.11.2013].

Thorsby D., Ekonomia i kultura, Warszawa 2010.

Ujazdowski K.M., Kultura racją stanu. Program Działania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa 2000.

Zadania Ministra Kultury i Sztuki 1996–1997, Warszawa 1995.

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.