Modne, acz niebezpieczne bzdury. Guru zarządzania z perspektywy krytycznej

Michał Zawadzki

Abstrakt

Fashionable, but dangerous nonsense. Management gurus from a critical perspective

The objective of the article is a critical diagnosis of the hazards which may result from being deluded by universal prescriptions for success which are smuggled by management gurus. ‘Corporate culturism’ as an example of a management panacea and corporatization of higher education as a main power for guru’s industry were analysed in detail.
 

Słowa kluczowe: guru zarządzania, ponowoczesność, edukacja menedżerska, korporacyjny kulturyzm
References

Abrahamson E., Management Fashion, „Academy of Management Review” 1996, vol. 21, no. 1, s. 254–85.

Ackoff R.L., Democratic Corporation: A Radical Prescription for Recreating Corporate America and Rediscovering Success, New York–Oxford, UK 1994.

Ackoff R.L., Management Gurus and Educators, „Reflections” 2001, vol. 2, no. 3, s. 66–67.

Alvesson M., The Triumph of Emptiness: Consumption, Higher Education and Work Organization, Oxford 2013.

Alvesson M., Understanding Organizational Culture (2nd edition), London 2013.

Alvesson M., Willmott H., Identity Regulation As Organizational Control: Producing the Appropriate Individual, „Journal of Management Studies” 2002, vol. 39, no. 5, s. 619–644.

Argyris Ch., Flawed Advice and the Management Trap: How Managers Can Know When They’re Getting Good Advice and When They’re Not, Oxford 2000.

Bachtin M., Twórczość Franciszka Rabelais’go a kultura ludowa średniowiecza i renesansu, Kraków 1975.

Balcerek A., Znaczenie kultury organizacyjnej w procesie zmian, „Organizacja i Kierowanie” 2008, nr 3 (133), s. 122–137.

Bauman Z., O edukacji: Rozmowy z Riccardo Mazzeo, Wrocław 2012.

Bauman Z, Płynna nowoczesność, Kraków 2007.

Bauman Z., Prawodawcy i tłumacze, Warszawa 1998.

Benard S., Castilla E.J., The Paradox of Meritocracy in Organizations, „Administrative Science Quarterly” 2010, vol. 55, no. 4, s. 543–676.

Besley T., Peters M.A., The Theatre of Fast Knowledge: Performative Epistemnologies in Higher Education, „Review of Education, Pedagogy and Cultural Studies” 2005, vol. 27, no. 2, s. 111–126.

Burrell G., Pandemonium: Towards a Retro-Organization Theory, London 1997.

Chatman J.A., Spataro S.E., Using Self-categorization Theory to Understand Relational Demography – Based Variations in People’s Responsiveness to Organizational Culture, „Academy of Management Journal” 2005, vol. 48, no. 2, s. 321–331.

Chiapello E., Fairclough N., Nowa ideologia zarządzania. Podejście transdyscyplinarne krytycznej analizy dyskursu i nowej socjologii kapitalizmu [w:] A. Duszak, N. Fairclough (red.), Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej, Kraków 2008, s. 373–404.

Collins D., Organizational Change: Sociological Perspectives, London–New York 1998.

Contu A., Critical Management Education [w:] M. Alvesson, T. Bridgman, H. Willmott (red.), The Oxford Handbook of Critical Management Studies, Oxford, 2009, s. 536–550.

Czarniawska B., Sevón G. (red.), Translating Organizational Change, Berlin–New York, 1996.

Deal T.E., Kennedy A.A., Corporate Cultures: The Rites And Rituals of Corporate Life, New York 1982.

Erdogan B., Liden R.C., Kraimer M.L., Justice and Leader-Member Exchange: The Moderating Role of Organizational Culture, „Academy of Management Journal” 2006, vol. 49, no. 2, s. 395–406.

Furusten S., Popular Management Books: How They Are Made and What They Mean For Organizations, London–New York 1999.

Gill J., Whittle S., Management by Panacea: Accounting for Transience, „Journal of Management Studies” 1992, vol. 20, no. 2, s. 281–295.

Giroux H.A., Teoria krytyczna i racjonalność w edukacji obywatelskiej [w:] H.A. Giroux, L. Witkowski, Edukacja i sfera publiczna. Idee i doświadczenia pedagogiki radykalnej, Kraków 2010, s. 149–184.

Greatbach D., Clark T., Management Fashion As Image-Spectacle: The Production of Best-Selling Management Books, „Management Communication Quarterly” 2004, vol. 17, no. 3, s. 396–424.

Hofstede G., Kultury i organizacje, Warszawa 2000.

Hoopes J., False Prophets: The Gurus Who Created Modern Management and Why Their Ideas Are Bad For Business Today, Cambridge, MA 2002.

Huczynski H., Management Gurus. Revised Edition, Abingdon–Oxon, 2006.

Jackson B., Management Gurus and Management Fashions: A Dramatistic Inquiry, London 2001.

Jałocha B., Zawadzki M., Projektyzacja uniwersytetu: podejście krytyczne [w:] B. Nierenberg, R. Batko (red.), Zarządzanie humanistyczne, Warszawa 2015 (w przygotowaniu).

Kociatkiewicz J., Kostera M. (red.), Liquid Organization: Zygmunt Bauman and Organization Theory, London–New York 2014.

Kołodziej-Durnaś A., Kultura organizacji: idea i instrumentalizacja. Socjologiczne studium krytyczne, Szczecin 2012.

Kostera M., Śliwa M., Zarządzanie w XXI wieku. Jakość, twórczość, kultura, Warszawa 2012.

Kunda G., Engineering Culture: Control and Commitment in a High-Tech Corporation, Philadelphia, PA, USA 1992.

Latour B., Science in Action, Bristol 1987.

Mayer R.J., Don’t Be Hoodwinked by the Panacean Conspiracy, „Management Review” 1983, vol. 72, no. 6, s. 23–25.

Sennett R., Korozja charakteru: osobiste konsekwencje pracy w nowym kapitalizmie, Warszawa 2006.

Siemiński M., Specyfika kultury organizacyjnej w instytucjach usług publicznych na tle kultury przedsiębiorstw produkcyjnych, „Współczesne Zarządzanie” 2008, nr 4, s. 75–83.

Sokal A., Bricmont J., Impostures Intellectuelles, Paris 1997 [wyd. polskie: Modne bzdury: o nadużywaniu pojęć z zakresu nauk ścisłych przez postmodernistycznych intelektualistów, Warszawa 2004].

Szczepańska K., Doskonalenie i samoocena w zarządzaniu jakością w przedsiębiorstwie, „Problemy Zarządzania” 2012, nr 2(37), s. 9–27.

Wooldridge A., Micklethwait J., Szamani zarządzania, Poznań 2000.

Steward M., The Management Myth: Why the Experts Keep Getting It Wrong, New York–London 2009.

Peters T., Waterman R., In Search of Excellence: Lessons From America’s Best-Run Companies, New York 1982 [wyd. polskie: W poszukiwaniu doskonałości w biznesie, Warszawa 2011].

Pettersen I.J., From Metrics to Knowledge? Quality Assessment in Higher Education, „Financial Accountability & Management” 2015, vol. 31, no. 1, s. 23–40.

Rigby, D.K., How To Manage The Management Tools, „Planning Review” 1993, vol. 21, no. 6, s. 8–15.

Schein E.H., Organizational Culture and Leadership: A Dynamic View, San Francisco–London 1986.

Sikorski C., Wolność w organizacji. Humanistyczna utopia czy prakseologiczna norma?, Kluczbork–Łódź 2000.

Tuchman G., Wannabe U: Inside the Corporate University, Chicago–London 2009.

Willmott H., Strength Is Ignorance; Slavery Is Freedom: Managing Culture In Modern Organizations, „Journal of Management Studies” 1993, vol. 30, no. 4, s. 515–552.

Witkowski L., Historie autorytetu wobec kultury i edukacji, Kraków 2011.

Wrong D.H., Przesocjalizowana koncepcja człowieka w socjologii współczesnej [w:] E. Mokrzycki (red.), Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej, t. 1, Warszawa 1984, s. 44–70.

Zawadzki M., Denaturalizacja paradygmatu funkcjonalizmu w epistemologii nauk o zarządzaniu, „Organizacja i Kierowanie” 2013, nr 2(155), s. 11–28.

Zawadzki M., Rola założeń funkcjonalistycznych w epistemologii kultury organizacyjnej. Perspektywa nurtu krytycznego w naukach o zarządzaniu, „Problemy Zarządzania” 2013, vol. 11, nr 4(44), s. 58–74.

Zawadzki M., Deuniwersytetyzacja współczesnego uniwersytetu [w:] Ł. Sułkowski, M. Zawadzki (red.), Krytyczny nurt zarządzania, Warszawa 2014, s. 122–149.

Zawadzki M., Nurt krytyczny w zarządzaniu: kultura, edukacja, teoria, Warszawa 2014.

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.