Mediatyzacja nauki. O roli naukowców w epoce paleo- i neotelewizji 

Magdalena Szpunar

Abstrakt

The mediatisation of science. The role of scientists in the era of paleo- and neo-television

The changes in the mechanisms of mass media functioning led by television forced a transformation within the relations between the media and the science. The article addresses issues related to the change in the status and role of scientists in the era of mass media dominance.
 

Słowa kluczowe: mediatyzacja nauki, szybkomyślący, paleotelewizja, neotelewizja, zwrot demotyczny
References

Bauman Z., Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność wieloznaczna, Warszawa 1995.

Biniewicz J., Mediatyzacja dyskursu naukowego [w:] M. Graszewicz, J. Jastrzębski (red.), Teoria komunikacji i mediów, Wrocław 2010.

Bourdieu P., Medytacje pascaliańskie, Warszawa 2006.

Bourdieu P., O telewizji. Panowanie dziennikarstwa, Warszawa 2009.

Bourdieu P., Passeron J.C., Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, Warszawa 2011.

Branicki W., Indywidualizm w wybranych środowiskach nowych mediów, „Horyzonty Wychowania” 2013, vol. 12.

Casetti F., Odin R., Od paleo- do neo-telewizji. W perspektywie semiopragmatyki [w:] A. Gwóźdź (red.), Po kinie? Audiowizualność w epoce przekaźników elektronicznych, Kraków 1994.

Debray R., Wprowadzenie do mediologii, Warszawa 2010.

Gajda S., Współczesny polski dyskurs naukowy [w:] tenże (red.), Dyskurs naukowy – tradycja i zmiana, Opole 1999.

Godzic W., Znani z tego, że są znani. Celebryci w kulturze tabloidów, Warszawa 2007.

Jacyno M., Przedmowa do polskiego wydania [w:] P. Bourdieu, O telewizji. Panowanie dziennikarstwa, Warszawa 2009.

Kant I., Anthropologie, Paris 1964.

Kilias J., Uczeni i politycy – polityka a pole akademickie [w:] J. Raciborski (red.), Elity rządowe III RP 1997–2004. Portret socjologiczny, Warszawa 2006.

Krzpiet M., Fenomen ekshibicjonizmu w telewizji, Kraków 2005.

McQuail D., Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2007.

Merton R., Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa 1982.

Molęda-Zdziech M., Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego, Warszawa 2013.

Noelle-Neumann E., Spirala milczenia: opinia publiczna – nasza skóra społeczna, Poznań 2004.

Piętkowa R., Gatunki paratekstualne wobec prototypu stylu naukowego [w:] D. Ostaszewska (red.), Gatunki mowy i ich ewolucja, Katowice 2007, t. 3.

Rzeczkowski G., Medialni eksperci – znani z tego, że się znają, „Polska”, 15.05.2008.

Szpunar M., Nowe–stare medium. Internet między tworzeniem nowych modeli komunikacyjnych a reprodukowaniem schematów komunikowania masowego, Warszawa 2012.

Szpunar M., Społeczne konteksty nowych mediów, Toruń 2011.

Sztompka P., Merton Robert King [w:] Encyklopedia socjologii, Warszawa 1999.

Thompson J., Media i nowoczesność. Społeczna teoria mediów, Wrocław 2001.

Turner G., Ordinary People and the Media. The Demotic Turn, London 2010.

Woźniak T., Propaganda scjentystyczna, Warszawa 2000.

Zajonc R., Attitudinal effects of mere exposure, „Journal of Personality and Social Psychology” 1968, Vol. 9 (2, Pt. 2).
 

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.