Dziennikarska autopoiesis. Samoocena i samoregulacja dziennikarska w dyskursie

Marek Chyliński

Abstrakt

The journalistic autopoiesis. Journalistic self-regulation and self-esteem in discourse

This article examines journalism considered as a profession, an attitude towards the world, and a public and ethical duty requiring charisma and leadership. Through analyzing the media system the author concludes that the journalistic identity currently undergoes a crisis. This paper sketches out the assumptions on which a theory of self-definition, self-regulation and self-esteem in journalism is based, as well as the kind of insights it promises, and how it can be applied in journalism research and practice. The paper is an attempt to consider and compare the contemporary issues of professional identity based on the crisis of leadership in journalism and media.
 

Słowa kluczowe: dziennikarstwo, autopoeza, dyskurs medialny, samoregulacja, samoocena
References

Bertrand C.-J., Media Ethics and Accountability Systems, New Brunswick, NJ 2002.

Bratkowski S., Tak dobrze będzie, że nie do wytrzymania „Gazeta Wyborcza”, 25–26.05.2013.

Carr-Saunders A.M., Wilson P.A., The Preffesions, Oxford 1993.

Chyliński M., Citizen Journalism – a New Phenomenon in the New Media [w:] M. Chyliński (red.), Citizen Journalism – the Future of News or Grand Utopian Movement, Opole 2013.

Chyliński M., Problem kryptoreklamy i treści public relations w deontologii dziennikarskiej [w:] I. Hofman, D. Kępa-Figura (red.), Współczesne media. Kryzys w mediach, t. 1, Lublin 2012.

Christians C.G., Glasser T.L., McQuail D. i in., Normative Theories of the Media: Journalism in Democratic, Urbana–Chicago 2009.

Deuze M., Liquid and Zombie Journalism Studies, „Newsletter of the ICA Journalism Studies Interest Group” 2006, nr 2–3.

Dobek-Ostrowska B., Polski system medialny na rozdrożu. Media w polityce, polityka w mediach, Wrocław 2011.

Dovifat E., Die publizistische Persönlichkeit, Berlin–New York 1990.

Farrar R.T., A Creed for My Profession: Walter Williams, Journalist to the World, Columbia, Mo., 1998.

Fengler S., Russ-Mohl S., Medienjournalismus als Herausforderung fur Medienunternehmen [w:] S. Egli von Matt, C. Elia, S. Russ-Mohl (red.), Media Journalism in the Attention Cycle. Problems, Perspective, Visions, Lugano–Milano 2006.

Gillmor D., We the Media. Grassroots Journalism by the People For the People, Sebastopol, CA, 2006.

Gordon Crovitz L., A Report to Our Readers, „The Wall Street Journal”, August 1, 2007, s. A14.

Habermas J., Hat die Demokratie noch eine Epistemische Dimension? Empirische Forschung und normative Theorie [w:] tenże, Ach Europa, Frankfurt am Main 2008.

Habermas J., Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, Warszawa 2007.

Hertsgaard, On Bended Knee: The Press and the Reagan Presidency, New York 1988.

Kononiuk T., Profesjonalizacja w dziennikarstwie: między modernizmem a ponowoczesności, Warszawa 2013.

Lippmann W., Liberty and the News, „A test of the News”, Mineola, NY, 2010.

Lippman W., Public Opinion, New York 2004.

Lippman W., The Phantom Public, Transaction Publisher, New Brunswick, NJ, 2009.

Luhmann N., Die Realität der Massenmedien, Wiesbaden 2004.

McNair B., News and Journalism in the UK, London 2009.

Michalczyk S., Dziennikarstwo i media jako instytucje. Teoretyczna analiza problemu [w:] S. Michalczyk, D. Krawczyk (red.), Media a środowisko społeczne. Dylematy teorii i praktyki, Gliwice–Katowice.

Mocek S., Współczesna rola odpowiedzialnego dziennikarstwa [w:] J. Kucharczyk (red.), Kto pilnuje strażników? Odpowiedzialne dziennikarstwo w demokratycznej Polsce, Warszawa 2011.

Nichols J., McChesney R. W., The Death and life of American Journalism, Philadelphia 2010.

Pisarek W., Kodeksy etyki dziennikarskiej [w:] Z. Bauer, E. Chudziński (red.), Dziennikarstwo i świat mediów, Kraków 2004, s. 423.

Rezolucja 1003 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z 1 lipca 1993 roku w sprawie etyki dziennikarskiej, „Zeszyty Prasoznawczeˮ 1994, nr 3–4, s. 155–160.

Rutkowska E., Impotenci, „Press” 2015, nr 3.

Salomon N., The Military–Industrial–Media Complex, Why War is Covered from the Warriors’ Perspective, „FAIR – Fairness and Accurancy in Reporting”, July–August 2005.

Stecklow S., Patrick A.O., Peers M., Higgins A., WSJ, Calling the Shots: In Murdoch’s Career, a Hand in the News; His Aggressive Style Can Blur Boundaries; ‚Buck Stops with Me’, „Wall Street Journal”, June 5, 2007.

Tunstall J., Media Sociology: A Reader, London 1974.

Tunstall J., Newspaper Power. Journalism at Work, London 1996.

Zawód ambiwalentny. Badanie opinii dziennikarzy na temat kondycji środowiska dziennikarskiego, Instytut Monitorowania Mediów, Warszawa, listopad 2010.

Zeleny M., Autopoiesis: A Paradigm Lost? [w:] M. Zeleny (red.), Autopoiesis, Dissipative Structures and Spontaneous Social Orders, Boulder 1980.

Zelizer B., Taking Journalism Serously. News and the Academy, Thousand Oaks 2004.
 

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.