Misja instytucji kultury na przykładzie muzeum – po co i jak ją tworzyć

Jarosław Klaś

Abstrakt
The why and how of creating a mission statement of a culture institution  on the example of a museum: The case of a museum
 
The article presents a concise overview of  arguments for and ways of formulating the mission statement of a culture institution  on the example of a museum. The issue is described on the basis of existing literature. The article provides an  explanation of the notion of the mission statement, a justification for its creation and a description of its form. There is also a description of the mission statement preparation process, including a short analysis of the Ashridge Model. The author suggests that a well-formed mission statement which is implemented in specific actions contributes to the effective management of an organization. The advice which the article offers  can be used by culture managers in the process of creating mission statements for museums or other non-profit institutions and organizations operating in the cultural sector.
Słowa kluczowe: instytucja kultury, muzeum, misja, zarządzanie
References

Aarts H., Plaisier K., Zarządzanie strategiczne [w:] J. Czaj (red.), Nowoczesne zarządzanie muzeum. Współpraca polsko-holenderska ramach projektu MATRA 1999−2007, tłum. tekstów holenderskich A. Tol-Pawłowska, Warszawa 2007.

Barańska K., Misja jako narzędzie przezwyciężania współczesnych aporii muzealnych [w:] D. Folga-Januszewska, B. Gutowski (red.), Ekonomia muzeum, Warszawa 2011.

Barańska K., Muzeum etnograficzne. Misje, struktury, strategie, Kraków 2004.

Barańska K., Muzeum sieci znaczeń. Zarządzanie perspektywy nauk humanistycznych, Kraków 2013.

Borusiewicz M., Muzeum – instytucja zaufania publicznego [w:] J. Czaj (red.), Nowoczesne zarządzanie muzeum. Współpraca polsko-holenderska ramach projektu MATRA 1999−2007, tłum. tekstów holenderskich A. Tol-Pawłowska, Warszawa 2007.

Borusiewicz M., Nauka czy rozrywka? Nowa muzeologia europejskich definicjach muzeum, Kraków 2012.

Brzozowski J., Polska rzeczywistość muzealna idee holenderskie [w:] J. Czaj (red.), Nowoczesne zarządzanie muzeum. Współpraca polsko-holenderska ramach projektu MATRA 1999−2007, tłum. tekstów holenderskich A. Tol-Pawłowska, Warszawa 2007.

Batko R., Kotowski R., Nowoczesne muzeum. Dziedzictwo współczesność, Kielce 2010.

Dragićević-Šešić M., Stojković B., Kultura: zarządzanie, animacja, marketing, Warszawa 2010.

Gaweł Ł., Muzeum przestrzeni publicznej. Przyczynek do praktyki zarządzania instytucjami kultury, „Zarządzanie publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2012, nr 3 (15).

Klaś J., Muzea historyczne – pomiędzy pamięcią zbiorową polityką pamięci historycznej, „Zarządzanie Kulturze” 2014, t. 14.

Lewandowski M., Innowacje zarządzaniu instytucjami kultury, Katowice 2011.

Lewandowski M., Zarządzanie strategiczne instytucjach kultury, Katowice 2013.

Matt G., Muzeum jako przedsiębiorstwo. Łatwo przystępnie zarządzaniu instytucją kultury, Warszawa 2006.

Oleszkiewicz M., Pyla G., Czy muzea Polsce potrzebują sformułowania misji [w:] J. Czaj (red.), Nowoczesne muzeum. Współpraca polsko-holenderska ramach projektu MATRA 1999−2007, red. tłum. tekstów holenderskich A. Tol-Pawłowska, Warszawa 2007.

Źródła internetowe

Barańska K., Wiatr żaglach, czyli misja Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli Krakowie [online], „Zarządzanie Kulturze” 2006, t. 7, s. 15−23, http://ejournals.eu [odczyt: 30.01 2015].

Sieroń-Galusek D., Kilka uwag na temat zarządzania instytucją kultury Polsce [online], „Zarządzanie Kulturze” 2006, t. 7, http://ejournals.eu [odczyt: 30.01.2015].

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.