Kierunki rozwoju polityki kulturalnej w Polsce po 1989 roku. Koncepcje ministerialne (II)

Bożena Gierat-Bieroń

Abstrakt
The Development of Cultural Policies in Poland after 1989. Ministerial Concepts (II)
 
The article refers to the development of cultural policies in Poland after the collapse of Communism in 1989. The text offers a critical approach to the succeeding ministerial concepts of cultural changes planned for the transition period. The author explores various documents and the governmental papers published by the Polish Ministry of Culture as well as some national programmes, actions and declarations. The article presents a broad overview of the nature of changes in Polish culture since 1989 until 2014. It was a specially troublesome time. The Polish artists, activists and operators moved from a centrally organised political and cultural system to a decentralised liberal 
democratic country, in which the freedom of expression was guaranteed and a new management system was introduced and adopted. 
Słowa kluczowe: polska polityka kulturalna, ministrowie kultury, Ministerstwo Kultury, polska transformacja ustrojowa w kulturze
References

Dobrołęcki P., Rynek książki Polsce 2012, Warszawa 2012.

Europa – szansa dla kultury. Projekty kulturalne ramach programów Unii Europejskiej, Punkt Kontaktowy ds. Kultury, MKiDN, Warszawa 2005.

Golka M., Transformacja systemowa Polsce po 1989 roku, Warszawa 1997.

Iczuk D., Ekonomika kultury, Warszawa 2012.

Kultura rozwój, J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla (red.), Warszawa 2013.

Krzysztofek K., Ewolucja założeń programów polityki kulturalnej Polsce latach dziewięćdziesiątych [w:] T. Kostyrko, M. Czerwiński (red.), Kultura polska dekadzie przemian, Warszawa 1997, s. 267–295.

Kultura przemysły kultury szansą rozwoju dla Polski, J. Szomburg (red.), Gdańsk 2002.

Kultura Polska 1989−1997. Raport, T. Kostyrko (red.), Warszawa 1997.

Mecenat pełnowymiarowy. Polityka kulturalna państwa 2005–2007, MKiDN, Warszawa 2007.

Miechowicz M., Sytuacja kultury polskiej od roku 1989 do współczesności, „Zarządzanie Kulturze” 2004, t. 5.

Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004–2013, MK, Warszawa 2005.

Polska procesie integracji europejskiej. Dekada doświadczeń (2004−2014), K.A. Wojtaszczyk, M. Mizerska-Witkowska, W. Jakubowski (red.), Warszawa 2014.

Polskie 10 lat Unii. Raport, MSZ, Warszawa 2014.

Projekty rekomendowane podczas oceny merytorycznej stopnia, Biuletyn MKiDN, nr 2, Warszawa, marzec 2009.

Raporty stanie kultury. Wnioski rekomendacje, NCK, Warszawa 2009.

Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju, Zarządzanie strategiczne instytucją kultury, M. Śliwa (red.), Kraków 2011.

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego, MKiDN, Warszawa 2011.

Szlakiem kultury. Projekty dofinansowane ramach XI Priorytetu „Kultura dziedzictwo kulturowe”, Programu Operacyjnego „Infrastruktura środowisko”, NCK, MKiDN, Warszawa 2009.

Ujazdowski K.M., Kultura racją stanu. Program Działania Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego, MKiDN, Warszawa 2000.

Uzupełnienie Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004−2020, MK, Warszawa 2005.

Internet:

http://www.20120709srks-na-komitet-staly-rady-ministrow-1806.pdf [odczyt: 12.09.2014].

http://www.bibliotekaplus/13.6/o_programie_biblioteka.html [odczyt: 22.09.2014].

http://www.nina.gov.pl/instytut/programy/artykuł/2011/06/26/program-wieloletni-kultura [odczyt: 16.10.2014].

http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa-2014-ndash-2020-4356.ph [odczyt: 15.10.2014].

http://www.polska2030.pl [odczyt: 29.09.2014].

https://www.pisf.pl/files/dokumenty/informacje_prawne/ustawa_o_kinematografii_tekst_ujednolicony.pdf [odczyt: 5.11.2014].

Tusk D., Expose premiera, 23.11.2007, s. 37, http://www.rp.pl/artykul/71439.html [odczyt: 1.12.2014].

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.