Polityka repertuarowa Teatru Polskiego w Bydgoszczy w latach 2006–2014. Aspekty edukacyjne i poznawcze

Paulina Wenderlich

Abstrakt
Repertoire policy of the Polish Theatre in Bydgoszcz in the years 2006–2014. Educational and cognitive aspects
 
The purpose of this paper is to demonstrate the role of theatre education in creating a coherent and well-thought repertoire policy of an institution. In this context, questions arise about the role of culture in education and in shaping social attitudes as well as critical thinking skills. The author analyzed the research problem on the basis of selected educational activities (aimed at different audiences) carried out at the Polish Theatre in Bydgoszcz. The use of theatrical and quasi-theatrical forms in education/pedagogy implies not only the development of sensitivity to art, but above all, breaking down communication barriers and gaining new experience and knowledge.
Słowa kluczowe: Teatr Polski w Bydgoszczy, polityka repertuarowa, edukacja teatralna
References

Źródła materiały

Ankiety udostępnione przez Teatr Polski.

Folder VIII Festiwalu Prapremier Międzynarodowego Aneksu Bydgoszczy – zbiorach autorki.

Fragment tekstu Doroty Ogrodzkiej pracy Młodej Sceny – udostępniony przez Teatr Polski.

Gazeta festiwalowa nr 10 15.10.2009 r. – zbiorach autorki.

Materiały archiwalne Teatru Polskiego Bydgoszczy.

Program sezonu 2011/2012 udostępniony przez Teatr Polski.

Ulotka informacyjna premierze Kobiet do środka – zbiorach autorki.

Wystąpienie Sekretarza Generalnego Polskiego Komitetu do spraw UNESCO profesora Sławomira Ratajskiego Sejmie RP dniu 25 marca 2011 roku podczas konferencji Edukacja poprzez kulturę. Kreatywność innowacyjność, http://www.unesco.pl/kultura/neste/5/article/27/konferencja-na-temat-edukacji-kulturalnej [odczyt: 04.07.2015].

http://www.teatrpolski.pl/idea.html [odczyt: 04.07.2015].

Literatura

Jagodzińska K., Edukacja kulturalna na rzecz kreatywności innowacyjności [w:] J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla (red.), Kultura rozwój, Warszawa 2013.

Jankowska A., Edukacja kulturalna przemiany cywilizacyjne ekonomiczne [w:] B. Idzikowski, E. Narkiewicz-Niedbalec (red.), Edukacja kulturalna dzieci młodzieży, Warszawa–Zielona Góra 2000.

Teatr wspólny, Ł. Chotkowski, A. Hanyżewska, P. Sztarbowski, M. Urbaniak (red.), Bydgoszcz 2013.

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.