Odnowa miast w kontekście rewitalizacji a dziedzictwo kulturowe

Krzysztof Rogatka,

Przemysław Ciesiółka

Abstrakt
The dynamics of socio-economic changes has brought a number of changes and significantly influenced space in recent times. Cities are growing and occupying new areas. Spontaneous and unplanned urbanization is often the sign of our times. Chaotic appropriation of space has become a problem both in Poland and in the world. Therefore, in space management it is important to pay attention to areas that can be reused in the process of revitalization. The purpose of this article is to analyze the concept of revitalization in the context of the functional changes that took place in cities in the past centuries, with a particular emphasis on postindustrial areas in Poland. Additionally, the question of whether revitalization is an opportunity to preserve and protect cultural heritage is discussed.
Słowa kluczowe: miasto, rewitalizacja, industrializacja, dziedzictwo kulturowe, tożsamość miejsca
References

Beaujeu-Garnier J., Chabot G., Zarys geografii miast, Warszawa 1971.

Ciesiółka P., Finansowanie rozwoju miast funduszy europejskich na rzecz rewitalizacji na przykładzie projektów zrealizowanych Wielkopolsce [w:] M.E. Sokołowicz (red.), Miasta regiony wobec współczesnych wezwań, Łódź 2009, s. 167–174.

Chojnicki Z., Czyż T., Aspekty regionalne gospodarki opartej na wiedzy Polsce, Poznań 2006.

Chojnicki Z., Czyż T., Gospodarka oparta na wiedzy regionach metropolitalnych aglomeracjach miejskich Polsce [w:] T. Marszał (red.), Rola polskich aglomeracji wobec wyzwań Strategii Lizbońskiej, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania PAN, t. CXX, Warszawa 2008, s. 74–95.

Coolen H., Meesters J., Private and public green spaces: meaningful but different settings, „Journal of housing and built environmentˮ, 2012, Vol. 27, s. 49–67.

Domański B., Tereny poprzemysłowe miastach polskich – kierunki bariery przekształceń [w:] I. Jażdżewska (red.), XIII konwersatorium wiedzy mieście. Miasto postsocjalistyczne, organizacja przestrzeni miejskiej jej przemiany, Łódź 2000, s. 139–143.

Frey H., Designing the City – Towards more sustainable urban form, London 1999.

Huculak M., Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Polskie doświadczenia perspektywy [w:] W. Jarczewski (red.), Przestrzenne aspekty rewitalizacji śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe powojskowe, Kraków 2009, s. 139–191.

Jadach-Sepioło A., Gentryfikacja kontekście rewitalizacji [w:] A. Zborowski (red.), Demograficzne społeczne uwarunkowania rewitalizacji miast Polsce, Kraków 2009, s. 125–135.

Jadach-Sepioło A., Znaczenie rewaloryzacji przestrzeni miejskiej programowaniu rewitalizacji miast Polsce [w:] M. Madurowicz (red.), Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, Warszawa 2010, s. 151–164.

Jałowiecki B., Szczepański M., Miasto przestrzeń perspektywie socjologicznej, Warszawa 2006.

Janas K., Kocaj A., Rewitalizacja ochrona konserwacja dziedzictwa kulturowego zrównoważony rozwój [w:] R. Guzik (red.), Rewitalizacja miast Wielkiej Brytanii, Kraków 2009, s. 83–94.

Kaczmarek S., Rewitalizacja organizacja przestrzeni miejskiej [w:] J. Kaczmarek (red.), XII konwersatorium wiedzy mieście. Przestrzeń miejska, jej organizacja przemiany, Łódź 1999, s. 41–51.

Kaczmarek S., Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Nowy wymiar rozwoju miast, Łódź 2001.

Kaczmarek T., Rewitalizacja miast Polsce na tle doświadczeń europejskich [w:] A. Billert (red.), Nowoczesne zarządzanie rozwojem miast, Projekt Tempus – Phare „Nowoczesne zarządzanie rozwojem miast, Słubice 2001, s. 106–114.

Parysek J.J., Stare nowe obszary miast polskich [w:] I. Jażdżewska (red.), XIX konwersatorium wiedzy mieście. Nowe przestrzenie mieście ich organizacja i funkcje, Łódź 2006, s. 49–62.

Parysek J.J., Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej, Poznań 2006.

Parysek J.J., Suburbanizacja reurbanizacja: dwa bieguny polskiej urbanizacji [w:] J.J. Parysek, T. Stryjakiewicz (red.), Region społeczno-ekonomiczny rozwój regionalny, Poznań 2008, s. 261–286.

Parysek J.J., Stryjakiewicz T., Globalny lokalny wymiar badań geograficzno-ekonomicznych [w:] Z. Chojnicki (red.), Geografia wobec problemów teraźniejszości przyszłości, Poznań 2004, s. 95–103.

Ptaszycka-Jackowska D., Odnowa miast – zarys problemu [w:] Z. Ziobrowski, D. Ptaszycka-Jackowska, A. Rębowska, A. Geissler (red.), Rewitalizacja, Rehabilitacja, Restrukturyzacja – odnowa miast, Kraków 2000, s. 15–22.

Rogatka K., Urban revival in the polish specialist literature, „Moravian Geographical Reports”, Vol. 19/2011, No. 2, Brno, 2011, s. 51–69.

Rogatka K., Koncepcja rewitalizacji zagospodarowania obszaru Starej Rzeźni Miejskiej Toruniu [w:] J. Skowronek (red.), Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych, t. IV, Katowice 2011, s. 205–216.

Rogatka K., Biegańska J., Grzelak-Kostulska E., Cieślik E., Chodkowska-Miszczuk J., Środa-Murawska S., Revitalization as part of the EU cohesion policyXVIII. Sborník příspěvků XVIII. mezinárodní kolokvium regionálních vědách, Brno 2015, s. 293–299.

Rogatka K., Sylla M., Urban sprawl versus compact city in the context of spatial policy, Studia huma­nistyczne AGH 2015, nr 14/4, s. 15–25, http://dx.doi.org/10.7494/human.2015.14.4.15 [dostęp: 1.02.2016].

Sagan I., Miasto – scena konfliktów współpracy, Gdańsk 2000.

Siemiński W., Efekty zrealizowanych projektów rewitalizacyjnych [w:] W. Siemiński, T. Topczewska (red.), Rewitalizacja miast Polsce przy wsparciu funduszami UE latach 2004–2008, Warszawa 2009, s. 60–93.

Skalski K., Rewitalizacja starych dzielnic miejskich [w:] Z. Ziobrowski, D. Ptaszycka-Jackowska, A. Rębowska, A. Geissler (red.), Rewitalizacja, Rehabilitacja, Restrukturyzacja – Odnowa miast, Kraków 2000, s. 33–83.

Skrobot W., Historyczne uwarunkowania rozwoju przemysłu. Rewolucja przemysłowa jej wpływ na rozwój miast [w:] J. Gleisenstein, J. Hess, M. Kalinowska, K. Kowal-Stamm (red.), Recycling przestrzeni, zagospodarowanie terenów poprzemysłowych pomilitarnych, Słubice 2002, s. 9–13.

Słownik wyrazów obcych PWN, Warszawa 1991.

Starzewska-Sikorska A., Instrumenty zarządzania rewitalizacją zdegradowanych terenów poprzemysłowych oraz obszarów odnowy miejskiej, Białystok 2007.

Stryjakiewicz T., Recykling przestrzeni kontekście przemian przemysłu nowych teorii lokalizacji [w:] J. Gleisenstein, J. Hess, M. Kalinowska, K. Kowal-Stamm (red.), Recycling przestrzeni, zagospodarowanie terenów poprzemysłowych pomilitarnych, Słubice 2002, s. 14–19.

Stryjakiewicz T., Regiony kreatywnej wiedzy – zarys międzynarodowego projektu badawczego ACRE [w:] T. Stryjakiewicz, T. Czyż (red.), nowy kształt badań regionalnych geografii gospodarce przestrzennej, Warszawa 2008, s. 129–146.

Ziobrowski Z., Bariery modernizacji rozwoju miast – identyfikacja pokonywanie, Kraków 1998.

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.