Integracja europejska w kulturze w perspektywie historycznej: lata siedemdziesiąte XX wieku

Bożena Gierat-Bieroń

Abstrakt
The aim of this paper is to illustrate the European Community decision making processes regarding culture and cultural policy in the Seventies, as well as their evolution over the years. The discussion is based on the analysis of EC documents and political declarations, which created the foundation for the ‘European Identity’ phenomenon. The Identity proved to be a crucial factor in all of following cultural policy initiatives and undertakings. It also played a role in definition of ‘cultural belonging’ and ‘European common values’. The political summits, meetings, and discussions organised within EC affected documents and statements of the European Council and the European Commission, which in turn generated multilevel, processual and democracy-based ‘European identity’. Since that initial period, it morphed into far more complex, transcultural, and heterogenic form. 
Słowa kluczowe: polityka kulturalna Unii Europejskiej, integracja europejska, jedność w wielości
References

Barcz J., Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne polityki, Warszawa 2003.

Bokszański Z., Tożsamości zbiorowe, warszawa 2006.

Burszta W.J., Majewski P., Tożsamość kulturowa [w:] Kultura miejska Polsce perspektywy interdyscyplinarnych badań jakościowych, W. Burszta, W. Duchows (red.), Warszawa 2010.

Delanty G., Odkrywanie Europy: idea, tożsamość, rzeczywistość, Warszawa–Kraków 1999.

Dylematy tożsamości europejskich pod koniec drugiego tysiąclecia, J. Mucha, W. Olszewski (red.), Toruń 1997.

Heywood A., Politologia, Warszawa 2011.

Koniec kultury. Koniec Europy, P. Gielen (red.),Warszawa 2015.

Kuniński M., Czy Europejczycy mogą być dobrymi obywatelami Unii? [w:] B. Markiewicz, R. Wonicki (red.), Kryzys tożsamości politycznej proces integracji europejskiej, Warszawa 2006, s. 105.

Latoszek E., Integracja europejskaMechanizmy wyzwania, Warszawa 2007.

Łastawski K., Historia integracji europejskiej, Toruń 2011.

Mach Z., Tożsamość europejska – dzieło ewolucji czy konstrukt polityczny? http://www.ec.europa.eu/polska/news/opinie/090629_tozsamosc_europejska_pl.htm [odczyt: 4.01.2015].

Mach Z., Symbols, Conflict and Identity, Albany, NY, 1993.

Mach Z., Niechciane miasta. Migracje tożsamość społeczna, Kraków 1998.

Międzynarodowe Stosunki Kulturalne. Podręcznik akademicki, A.W. Ziętek (red.), Warszawa 2010.

Nye J.K., Bound to Lead: The Changing Nature of American Power, New York 1990.

Paleczny T., Typy tożsamości kulturowej procesy globalizacji, http:// www.ismdata wsmip.uj.edu.pl/.../f4bd2586-f422-47fd-8c12-1eae08b73 [odczyt: 2.02.2015].

Psychogiopouliu E., Cultural Considerations in European Union. Law and Politics, Leiden–Boston 2008.

Skrzypczak K., Jaką tożsamość kulturową dla dzisiejszej Europy?, „Refleksje” 2010, nr 1, s. 203–218.

Soszański J., Prawa zasadnicze prawa człowieka we wspólnotowym systemie prawnym, Warszawa–Poznań 2003.

Stałość zmienność tożsamości, L. Dyczewski, J. Szulich-Kałuża, R. Szwed (red.), Lublin 2010.

Tożsamość europejska – wielokulturowość – globalizacja, J. Bekasiński (red.), Włocławek 2007.

Wiktorska-Święcka A., Wyznaczanie granic konstruowanie tożsamości Europy, http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/60490/01_Aldona_Wiktorska-Swiecka.pdf [odczyt: 2.01.2015].

Współczesna Europa poszukiwania swojej tożsamości, Z. Drozdowicz (red.), Poznań 2003.

Zalasińska A., Prawna ochrona zabytków nieruchomych Polsce, Warszawa 2010.

 

Dokumenty Wspólnot Europejskich

Davignion Report, Luxembourg, 27 October 1970, http://www.cvce.eu/content/publica-
tion/1999/4/22/4176efc3-c734-41e5-bb90 d34c4d17bbb5/publishable_en.pdf [odczyt: 1.12.
2014].

Declaration on European Identity (Copenhagen, 14 December 1883), Bulletin of the European Communities, December 1973, No. 12, s. 118–122 [w:] Luxembourg: Office for Official publications of the European Communities, http://www.cvce.eu/content/publication/1999/1/1/02798dc9-9c69-4b7d-b2c9-f03a8db7da32/publishable_en.pdf [odczyt: 15.12.2014].

European Union, Report by Leo Tindemans to the European Council, European Community Commision. Bulettin of the European Communities, Supllement 1/76 [w:] Office of Official Publications of the European Communities, Luxembourg.

Resolution on the motion for resolution submitted by the Liberal and Allies Group on measures to protect the European Cultural Heritage, OJ C 62, 30.05.1973, s. 5.

Commission Recommendation of 20 December 1974 to Member States concerning the protection of the architectural and natural heritage, OJ L21, 28.01.1975, s. 22, http://www. ur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31975H0065 [odczyt: 15.12.2014].

Resolution on Community Action in the Cultural Sector: OJ, No. C 79, 6.08.03.1976.

Community Action in the Cultural Sector. Commission Communication to the Council sent on 
22 of November 1977. Bull. EC, Supplement 6/77, COM (77) 560, 2 December 1977.

Resolution on the motion for resolution submitted by Mrs Kellet-Browman on the formation of European Community Youth Orchestra, OJ No. C 79, 1.08.1976 [w:] Resolution on Community Action in the Cultural Sector.

Akt paryski Konwencji berneńskiej ochronie dzieł literackich artystycznych 9.09.1986 r. 
ze zmianami, sporządzony Paryżu, dnia 24.07.1971, Dz. U. 1990 nr 82 poz. 474.

 

Spotkania na szczytach Rady Europejskiej:

The First Summit Conference of the Enlarged Community (Paris 19–21 October 1972), Bulletin of the European Communities, No. 10, 1972 [w:] Luxembourg: Office for Official publications of the European Communities.

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.