Europeizacja top-down w kulturze jako efekt polityki kulturalnej UE

Bożena Gierat-Bieroń

Abstrakt
The aim of this article is to analyse how Europeanisation top-down process affects the EU cultural policy. Europeanisation, as an academic concept in political sciences and European studies, became popular if not fashionable in other disciplines during the last two decades, creating new perspectives of scientific discourse. In the case of cultural policy of the UE it influences mechanism of integration in cultural sector as well as process of identification with European community’s values, axiological standards and beliefs. It is also affecting management areas, project management especially, as well as leadership, standardisation, democratisation of political decisions, and methods of administrative governance of the European cities. All those instruments used in Europeanisation processes might help in deeper integration between European nations and make people’s Europe far more aware of a need to participate in cultural transition in Europe. 
Słowa kluczowe: polityka kulturalna Unii Europejskiej, europeizacja w politykach kulturalnych, dialog wielokulturowy, pomocniczość
References

Bache I., Europeanization and Multilevel Governance. Cohesion Policy in the European Union and Britain, Lanham–Boulder–New York–Toronto–Plymouth UK 2008.

Bauer M.W., Knill Ch., Pitschel D., Differential Europeanization In Eastern Europe: The Impact of Diverse EU Regulatory Governance Patterns, „Journal of European Integration” 2007, 
Vol. 29, No. 4, s. 405–423.

Burgoński P., Europeizacja polskiej polityki równościowej antydyskryminacyjnej, „Przegląd Europejski” 2012, nr 2 (25), s. 145–167.

Börzel T.A., Panke D., Introduction: what is Europeanization? [w:] M. Cini, N. Pérez-Solórzano Borragán (red.), European Union Politics, Oxford–New York 2010, s. 406–417.

Börzel T.A., Europeanization: How the European Union Interacts with its Member States [w:] S. Bulmer, Ch. Lequesne (red.), The Member States of the European Union, New York 2005, s. 45–76.

Börzel T.A., Risse T., Europeanization: The Domestic Impact of EU Politics [w:] K.E. Jørgensen, M.A. Pollack, B.J. Rosamond (red.), Handbook of European Union Politics, London 2007, s. 483–504.

Börzel T.A., Risse T., When Europe hits home: Europeanisation and domestic change, „European Integration” 2000, No. 4 (15) online paper.

Börzel T.A., Conceptualizing the Domestic Impact of Europe [w:] E. Featherstone, C.M. Radaelli (red.), The Politics of Europeanisation, Oxford 2003, s. 1–23.

Bulmer S., Theorizing Europeanization [w:] P. Graziano, V. Vink (red.), Europeanization: New Research Agendas, Basingstoke 2007, s. 46–58.

Buras P., Pomorska K., Europeizacja – nowe podejście analityczne studiach nad polityką zagraniczną, „Stosunki Międzynarodowe” 2008, nr 3–4, s. 31–49.

Cowles M.G., Caporaso J., Risse T., Transforming Europe and Domestic Change, Ithaca 2002.

Caporoso J., Three words of regional integration theory [w:] P. Graziano, M.P. Vink (red.), Europeanisation. New Research Agendas, Basingstoke 2007.

Craig D.M., „High Politics” and the „New Political History”, „The Historical Journal” 2010, 
No. 53, s. 453–475.

Featherstone K., Introduction: In the name of Europe [w:] K. Featherstone, C.M. Radaelli (red.), The Politics of Europeanization, Oxford 2003, s. 3–26.

Featherstone K., C. Radaelli (red.), The Politics of Europeanization, Oxford 2003, s. 27–56.

Głąbicka K., Polityka społeczna Wspólnot Europejskich, Warszawa 1998.

Grosse G.T., Systemowe spojrzenie na europeizację, „Studia Europejskie” 2012, nr 3, s. 9–27.

Grosse G.T., objęciach europeizacji, Warszawa 2012.

Grosse G.T., Europeizacja jako mechanizm władzy: przykład funkcjonowania strefy euro, http://ur.edu.pl/pliki/Zeszyt19/01.pdf [odczyt: 15.08.2017].

Grosse T.G., Europeizacja administracji. Nowe metody zarządzania nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej [w:] L. Kolarska-Bobińska (red.), Nowe metody zarządzania państwach Unii Europejskiej, Warszawa 2009, s. 101–131.

Grzeszczak R., Proces europeizacji administracji krajowej na przykładzie modelu koordynacji spraw europejskich Polsce, „Rocznik Administracji Publicznej” 2016, nr 2, s. 272–290, http://www.ejournals.eu/RAP/ISSN 2449-7800 [odczyt: 10.08.2017].

Heywood A., Politologia, Warszawa 2009.

Hooghe L., Marks G., Multi-level Governance and European Integration, Lanham 2009.

Keohane R.O., Nye J.S., Power and. Interdependence: World Politics in Transition, Boston 1977.

Klaić D., Mobilność wyobraźni. Międzynarodowa współpraca kulturalna. Przewodnik, Warszawa 2011.

Klebes H., Subsydiarność pracach Rady Europy oraz jej relacjach Unią Europejską [w:] D. Milczarek (red.), Subsydiarność, Warszawa 1998, s. 53–60.

Kubicki P., Gierat-Bieroń B., Orzechowska-Wacławska J., Efekt ESK. Jak konkurs nad Europejską Stolicę Kultury zmienił polskie miasta, Kraków 2017.

Kulturalna Unia Europejska. Program Kultura pod lupą, Warszawa 2011.

Lackowska-Madurowicz M., Europeizacja – ramy koncepcyjne dla badań samorządów?, „Zarządzanie Publiczne” 2011, nr 1 (15), s. 39–57.

Ladrech R., Europeanization of Domestic Politics and Institutions: The Case of France, „Journal of Common Market Studies” 1994, No. 1, Vol. 32, s. 69–88.

Ladrech R., Europeanisation and national politics, London 2010.

Młynarski T., Między interesem narodowym wspólnotowym. Europeizacja polityki na przykładzie sektora energetycznego, http://ptsm.edu.pl/wp-content/uploads/publikacje/poziomy-analizy-stosunkow-miedzynarodowych/Mlynarski.pdf [odczyt: 5.06.2017].

Nowa przestrzeń dla kultury. Program Operacyjny Infrastruktura Środowisko 2007–2013, Warszawa 2013.

Olsen J.P., The many faces of Europeanization, „Journal of Common Market Studies” 2002, No. 5, Vol. 40, s. 921–952.

Poguntke T., Aylott N., Ladrech R., Luther K.R., The Europeanisation of national party organisations: conceptual analysis, „European Journal of Political Research” 2007, No. 46 (6), s. 747–771.

Radaelli C., The Europeanization of Public Policy [w:] K. Featherstone, C.M. Radaelli (red.), The Politics of Europeanization, Oxford 2003, s. 27–56.

Rakowski-Kłos I., Kreatywna Łódź to pomyłka. Miliony poszły błoto?, „Gazeta Wyborcza”, Łódź, 9 października 2015, odz.wyborcza.pl/lodz/1,35153,18994251,kreatywna-lodz-to-pomylka-miliony-poszly-w-bloto-opinia.html [odczyt: 4.07.2017].

Riedel R., Europeizacja polityk publicznych, „Wrocławskie Studia Politologiczne” 2015, nr 18, s. 56–72.

Rieker P., From Common Defence to Comprehensive Security Towards the Europeanisation of French Foreign and Security Policy, Norwegian Institute of Foreign Affairs 2005, No. 691.

Sokolewicz Z., Polityka kulturalna Wspólnot Europejskich Rady Europy zasada subsydiarności [w:] D. Milczarek, Subsydiarność, Warszawa 1998, s. 187–199.

Szpringer W., Subsydiarność jako zasada ustrojowa państwie federalnym – członku Unii Europejskiej (na przykładzie RFN) [w:] D. Milczarek (red.), Subsydiarność, Warszawa 1998, s. 101–115.

Tomaszewski W., Riedel R., Europeizacja wymiarze tożsamościowym [w:] A. Pacześniak, R. Riedel (red.), Europeizacja: mechanizmy, wymiary, efekty, Toruń–Wrocław 2014.

Wallace H., Europeanization and Globalization: Complementary or Contradictory Trends, „New Political Economy” 2000, No. 3, Vol. 5, s. 369–382.

Wallace H., The Impact of the European Communities on national policy-making [w:] „Government and Opposition” 1971, No. 4 (6), s. 520–538.

Wallace H., National Governments and the European Communities, PEP, European Series, No. 221, London 1973.

Wach K., Wokół pojęcia europeizacji, „Horyzonty Polityki” 2010, nr 1 (1), s. 195–207.

Wach K., Wymiary europeizacji jej kontekst, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego Krakowie” 2011, nr 852, s. 29–43.

http://www.euprizeliterature.eu/what-eupl [odczyt: 25.08.2017].

esbcn.com/wp-content/uploads/2015/05/2015-05-08-PL.pdf [odczyt: 15.07.2017].

 

Dokumenty UE:

Communication of Commission to the Council and the European Parliament, Europe Documents, 20.10.1992, Brussels.

Decyzja 1419/1999/WE Parlamentu Europejskiego Rady dnia 25 maja 1999 r. ustanawiająca działanie Wspólnoty na rzecz obchodów „Europejskiej Stolicy Kultury” latach 2005–2019. Dz.U. WE, L 166/1, 1.07.1999.

Decyzja nr 508/2000/WE Parlamentu Europejskiego Rady dnia 14 lutego 2000 r. ustanawiająca program „Kultura 2000”. Dz.Urz. UE, L 63/1 dnia 10.03.2000.

Interim Evaluation of the Culture Programme 2007–2013, ECORYS 2010.

Report on cultural cooperation in the European Union (2000/2323(INI)) Committee on Culture, Youth, Education, the Media and Sport. Rapporteur: Giorgio Ruffolo. European Parliament, 16.06.2001, FINAL A5-0281/2001.

Decyzja nr 1855/2006/WE Parlamentu Europejskiego Rady dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiająca Program Kultura (2007–2013), Dz.Urz. UE, L372/1, 27.12.2006.

Decyzja nr 1622/2006/WE Parlamentu Europejskiego Rady dnia 24 października 2006 r. ustanawiająca działanie Wspólnoty na rzecz obchodów „Europejskiej Stolicy Kultury” latach 2007–2019, Dz.Urz. UE L304/1, 3.11. 2006.

Traktat Lizbony, zmieniający traktat Unii Europejskiej traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, podpisany Lizbonie 13 grudnia 2007 r. (teksty skonsolidowane), Dz.Urz. UE dnia 7.06.2016, C 202.

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.