Call for Papers 2023, Tom 24 nr 4

 

OPEN CALL
Czasopismo naukowe „Zarządzanie w kulturze"

Numer tematyczny „Zarządzania w Kulturze” 24/4
Kreowanie marki w sferze kultury. Uwarunkowania, strategie, narzędzia
Redakcja numeru: dr hab. Magdalena Sobocińska, prof. UEW, dr Marcin Laberschek
 
 
             W podejściu do kultury zachodzą znaczące zmiany, które wyrażają się poszukiwaniem i wdrażaniem nowoczesnych koncepcji zarządzania tą sferą. Wiąże się to z implementacją na grunt kultury dorobku marketingowego i postrzegania instytucji kultury, wydarzeń kulturalnych, artystów jako marek pełniących wiele funkcji i oddziaływających na zachowania uczestników kultury. Przenoszenie wywodzących się z biznesu koncepcji i modeli zarządzania marką wymaga uwzględniania misji, specyfiki i funkcji kultury, a także potrzeb artystów. Zgodnie z teorią zasobową, to właśnie marka – obok relacji z podmiotami rynku i wiedzy o klientach – jest jednym z tych unikalnych zasobów, które umożliwiają uzyskiwanie trwałej przewagi rynkowej.

            Marki powiązane są z określonymi organizacjami, osobami, miejscami czy wydarzeniami. Są komunikatem o tym, co posiadają wyjątkowego oraz czym wyróżniają się spośród innych. Z punktu widzenia organizacji i ludzi marki należy więc postrzegać jako jeden z najważniejszych niematerialnych zasobów, jakimi mogą dysponować, zwłaszcza jeśli są to silne marki, czyli takie, których świadomość społeczna jest wysoka i takie, które posiadają szczególny, pozytywny i wyrazisty wizerunek. Silne marki to niematerialny zasób, kapitał, dzięki któremu sprawniej zarządza się organizacjami, zwłaszcza w zakresie: tworzenia produktów, pozyskiwania nowych odbiorców, a także utrzymywania trwałych i opartych na zaufaniu relacji z dotychczasowymi partnerami.

            Marki mają szczególne, a nawet strategiczne znaczenie dla funkcjonowania podmiotów zaliczonych do sfery kultury, są one bowiem wyznacznikiem ich potencjału symbolicznego. Wyróżniające się silną marką podmioty sfery kultury mają większą możliwość oddziaływania na rynek niż te, które tym kapitałem nie dysponują. Dotyczy to wszystkich typów organizacji: teatrów, muzeów, galerii, filharmonii, oper, producentów i dystrybutorów filmowych, kin, klubów, bibliotek, czy też centrów kultury. Podobnie jest ze szlakami dziedzictwa, zabytkami, czy też wydarzeniami kulturalnymi (choćby festiwalami), których nie tylko oferta, ale też odpowiedni prestiż decyduje o ich atrakcyjności dla odbiorców. Dokonując konceptualizacji marki w sferze kultury, należy wskazać także na duże znaczenie marek osobistych, które dają swoistą przewagę samym twórcom. Mają oni np. większe możliwości i pozycję negocjacyjną z różnego typu organizacjami (np. z teatrami, telewizją, galeriami sztuki, muzeami), które kierując się społecznym uznaniem tych osób dążą do współpracy z nimi. Markami stają się także określone dzieła (filmy, spektakle, obrazy czy utwory muzyczne). W świecie kultury nierzadko wykorzystywany jest także efekt synergii marek, czyli łączenia dwóch lub więcej marek, aby dzięki aliansom uzyskać dodatkową korzyść, np. w postaci odpowiedniego rozgłosu lub wzmocnienia prestiżu. Sytuacja taka ma miejsce, gdy np. posiadający rozpoznawalną markę teatr zaprosi do współpracy znanego i cenionego  reżysera, a w uznanej galerii pojawią się prace wybitnego artysty.  

            Marka to coś więcej niż logo – to zbiór skojarzeń, obietnica, zasób niematerialny tworzący popyt. Markami występującymi w sferze kultury należy zarządzać, wykorzystując podejście strategiczne, a także dobierając właściwy zestaw instrumentów dobrze wyrażających tożsamość marki. Zarządzanie marką obejmuje proces kreowania jej tożsamości, wybór i kształtowanie strategii marki, pozycjonowanie, a także planowanie i wdrażanie działań marketingowych mających na celu tworzenie i umacnianie marki. Zmiany w podejściu do zarządzania marką immanentnie wiążą się także z rozwojem nowych mediów i wirtualizacją uczestnictwa w kulturze. To właśnie zarządzaniu markami w sferze kultury poświęcony jest niniejszy zeszyt tematyczny „Zarządzania w Kulturze” zatytułowany Kreowanie marki w sferze kultury. Uwarunkowania, strategie, narzędzia. Wszystkich autorów zainteresowanych tą problematyką serdecznie zapraszamy do zgłaszania propozycji artykułów. Opracowanie może się wpisać w obszary tematyczne poniższych zagadnień lub poruszać inne pola zainteresowań w obrębie tematyki marek w sferze kultury.

            Proponowane zagadnienia:

 wyzwania i uwarunkowania procesu tworzenia strategii marki w sferze kultury,

 rodzaje strategii marek w sferze kultury,

✓ archetypy marek występujących w sferze kultury,

✓ alianse marek kultury i biznesu,

✓ dobre praktyki, zasady i narzędzia kreowania marek w sferze kultury,

✓ rola badań marketingowych w zarządzaniu marką w sferze kultury; metody i techniki badań marek w sferze kultury,

✓ marka, jej tożsamość i wizerunek a prestiż i reputacja w świecie kultury,

✓ marka instytucji kultury z perspektywy sponsoringu kultury,

✓ kapitał marek w sferze kultury i problemy jego pomiaru,

✓ zmiany w zarządzaniu marką instytucji kultury wynikające z wirtualizacji życia społecznego,

✓ marka a zachowania uczestników kultury, 

✓ rynkowe i społeczne znaczenie marek w sferze kultury,

✓ prawny wymiar zarządzania marką w sferze kultury,

✓ licencja i franczyza a zarządzanie marką w sferze kultury, 

✓ marki instytucji kultury,

✓ marki wydarzeń kulturalnych,

✓ osobiste marki twórców, artystów,

✓ znaczenie marek związanych z kulturą w marketingu miejsc.

 

Dążąc do interdyscyplinarnego ukazania problematyki zarządzania marką w sferze kultury, do składnia artykułów zapraszamy przedstawicieli różnych dziedzin, w tym specjalistów z zarządzania, ekonomii, marketingu, prawa, psychologii, socjologii, nauk o polityce, medioznawstwa, kulturoznawstwa, antropologii i nauk o sztuce. Prace mogą mieć charakter badawczy, jak i teoretyczny, mogą być pisane z perspektywy humanistycznej oraz ekonomicznej.

 

Termin nadsyłania artykułów zgodnych ze standardem publikacji w “Zarządzaniu w Kulturze”: 30.06.2023 r.

Adres, na który można przesyłać prace: czasopismo.zwk@uj.edu.pl.