Misja i cele

„Zarządzanie w Kulturze” to pierwsze w Polsce pismo poświęcone problematyce zarządzania w kulturze. Jego misją jest prezentowanie oryginalnych analiz zjawisk kulturowych od strony praktyki i teorii zarządzania. Oznacza to publikowanie artykułów o różnym charakterze, starających się uchwycić sens organizowania działalności o wymiarze twórczym i ułatwiających zrozumienie specyfiki i uwikłania tego sektora. W założeniu teksty mogą mieć wymiar interdyscyplinarny i poszerzać granice tradycyjnie rozumianej metodologii. Autorzy zachęcani są do projektowania nowatorskich dróg poznawczych i interpretacyjnych na przecięciu studiów kulturowych, społecznych, organizacyjnych i artystycznych. Główny cel „Zarządzania w Kulturze” to kreowanie przestrzeni do dyskusji o zarządzaniu i kulturze, znajdujących odzwierciedlenie w wymowie i kształcie dzieł teatralnych, plastycznych, muzycznych, medialnych i sposobach ich interakcji z otoczeniem. Pismo wydawane jest kwartalnie w formie numerów tematycznych, koncentrujących się wokół aktualnych zjawisk, na przykład projektyzacji i festiwalizacji kultury, wpływu technologii na kondycję kultury, wyzwań stawianych przed sektorem pozarządowym czy poszukiwań estetycznych i pragmatycznych w marketingu.

Numery tematyczne pisma odnoszą się do następujących obszarów:

Nowe trendy w zarządzaniu kulturą i sztuką.
Zrównoważone zarządzanie w sektorze kultury.
Finansowanie działalności kulturalnej.
Badania nad publicznością w sektorze kultury.
Marketing kultury: strategie i narzędzia.
Zarządzanie projektami kulturalnymi.
Kultura organizacyjna w instytucjach kulturalnych.
Ewaluacja w sektorze kultury.
Zarządzanie zmianą w instytucjach kulturalnych.
Przywództwo i style zarządzania w kulturze.
Polityki kulturalne i ich wpływ na zarządzanie kulturą.
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym.
Zarządzanie partnerstwami, sieciami i współpracą w sektorze kultury.
Zarządzanie ryzykiem i kryzysami w instytucjach kulturalnych.
Technologie informacyjno-komunikacyjne a zarządzanie w kulturze.
Lokalne i międzynarodowe zarządzanie kulturą.
Społeczne oddziaływanie instytucji kulturalnych.
Dostępność kultury.
Zarządzanie kulturą w ujęciu więcej-niż-ludzkim.
Przyszłość zarządzania kulturą.
Metodologie badań w obszarze zarządzania kulturą.