Call for Papers 2022, tom 23 (1)

* wersja polska poniżej

Theme of the issue: POSTHUMANISM AND MANAGEMENT. NON-HUMAN, MORE-THAN-HUMAN, AND POSTHUMAN ORGANISING

CULTURE MANAGEMENT2022, No. 23, Issue 1

Climate and ecological crisis, inequalities, the pandemics, migrations, different faces of digitisation, and so on, and so forth. In this day and age, the world forces us to pose new questions about the ways in which it is organised, organises itself, and is managed within its many domains. Above all, such questions concern relations – and entanglements – among various human and non-human, animate and inanimate, virtual, biological, geological, and other actors. Management scholars have become accustomed to the fact that human cognition allows only for partial insight, which makes the human perspective a privileged one. This perspective dominates not only exploitation-oriented trends, favouring anything that makes it easier for (human) organisations to achieve their goals, but also the progressive trends, like Humanistic Management or Critical Management Studies, which focus on the good, or on the emancipation – of human beings. There are too few questions about how the world created by myriads of other-than-human beings organises itself without actual humans, and how more-than-human actants arrange and enact the reality, stand up for their rights, and manifest their agency, strength, and dignity, undermining the foundations of Enlightenment humanism, anthropocentrism, and other approaches that take the generalised and omnipotent anthropos as both a starting and an ending point.

For this issue of Culture Management, we would like to invite all the authors interested in presenting their take on management where a human being is no longer automatically ascribed a decisive and leading role. Below is a non-exhaustive list of topics that are of particular interest to us:

What does management in the world of non-human agency mean?

What are the roles of humans and non-humans in such management? Should these roles be separated?

Who actually manages whom and how?

What does it mean for the creation of knowledge about management?

What does organising and managing without a human being involve?

How do non-human and inanimate beings organise themselves? Does the theory of organisation apply to them?

Do we need a new, non-human theory of management and organisation?

How do the foundations of management change when actants who previously played the roles of “resources” and “organizational environment” acquire a new meaning enriched with agency and dignity?

How can awareness of the agency and dignity of all management actors, not only the ones who are human, be raised?

Can responsible and solidarity-based managing and organising on the verge of, during, and after climate andecological catastrophe draw from posthumanist reflection, and if so, how?

What are justice and care in management in the posthuman perspective?

What new research methods and techniques are needed to identify and validate more-than-human beings in management and organising?

Is recognition and validating non-humans in management tantamount to the end of existing organisational practices, or do they have the potential for a positive change?  

We are open to radical theses, avant-garde research, unpredictable case studies, fresh methods, and all things motivated by the desire to open management and research to the so-called new humanities, posthumanities, and ecological humanities. Authors are more than welcome to refer to such reflections as critical posthumanism, new materialism, anthropology of things, relations and object-oriented ontologies, actor–network theory (ANT), etc. 

The editorial team: Prof. Barbara Czarniawska (Gothenburg Research Institute, University of Gothenburg), Dr. Małgorzata Ćwikła (Department of Culture Management, Jagiellonian University in Cracow), and Dr. Michał Pałasz (Department of Contemporary Culture, Jagiellonian University in Cracow).


The deadline for articles written in Polish or English, consistent with the publishing guidelines of “Zarządzanie w Kulturze”, is December 31, 2021. Address for correspondence: czasopismo.zwk@uj.edu.pl. http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze

 

Recommended references

Braidotti, Rosi (2018), What Are the Posthumanities, Proceedings of the 5th World Humanities Forum, 62–78. Busan, South Korea.

Briyant, Melanie and Julie Wolfram Cox (2014), Beyond authenticity? Humanism, posthumanism and new organization development, British Journal of Management, No. 25, pp. 706-723.

Cochoy, Franck (2014), A theory of “agencing”: On Michel Callon's contribution to organizational knowledge and practice. In: Adler, Paul; du Gay, Paul; Morgan, Glenn; and Reed, Mike (eds) The Oxford Handbook of Sociology, Social Theory, and Organization Studies. Oxford: Oxford University Press, pp. 106–124.

Czarniawska, Barbara (2004), On time, space, and action nets, Organization, No 11 (6), pp. 773–91.

Czarniawska, Barbara and Tor Hernes (eds) (2020), Actor-Network Theory and Organizing, Lund: Studentlitteratur.

Dolphijn, Rick and Iris van der Tuin (2018), Nowy materializm – Wywiady i kartografie. Warszawa: Fundacja Machina Myśli.

Domańska, Ewa (2013), Humanistyka ekologiczna, Teksty Drugie, No 1–2, pp. 13-32.

Ferrando, Francesca (2016), Posthumanizm, transhumanizm, antyhumanizm, metahumanizm oraz nowy materializm. Różnice i relacje, Rocznik Lubuski, Vol. 42, part 2, pp. 13–27.

Fox, Nick J. and Pam Alldred (2018), Mixed methods, materialism and the micropolitics of the research assemblage, International Journal of Social Research Methodology, No 21(2), pp. 191–204. 

Hayles, N. Katherine (1999), How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, Literature, and Informatics, Chicago, IL: University of Chicago Press.

Kissmann, Ulrike Tikvah and Joost Van Loon (eds),Discussing New Materialism Methodological Implications for the Study of Materialities, WiesbadenSpringer.

Kociatkiewicz, Jerzy and Monika Kostera (2013), Zarządzanie humanistyczne. Zarys programu, Problemy Zarządzania, No. 44 (11), pp.  9–19. 

Law, John (2009), Actor Network theory and material semiotics, In:  Turner, Bryan S. (ed.) The New Blackwell Companion to Social Theory, Oxford: Wiley-Blackwell, pp. 141-158.

Latour, Bruno (2013), An Inquiry into Modes of Existence, Cambridge, MA: Harvard University Press.

Pałasz, Michał (2019), Algorytm edge rank serwisu Facebook: Narodziny, rozwój i działanie w ujęciu teorii Aktora-Sieci, Humanizacja Pracy, No. 3, pp. 71–84.

Roden, David (2015), Posthuman Life. Philosophy at the Edge of the Human, NY: Routledge. 

Wolfe, Cary (2010), What Is Posthumanism? Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.

Selected special issues:

Przegląd Kulturoznawczy (Cultural Studies Review): Management in the Anthropocene/ 2021 / No. 1 (47)

Organization: Organizing in the Anthropocene/ 2018 / No. 25 (4)

Prace Kulturoznawcze: Klimat kultury(The Climate of Culture) / 2018 / No. 22 (1-2)

Teksty Drugie (Second Texts): Nowa humanistyka(New Humanities) / 2017 / No. 1

Prace Kulturoznawcze: Kultura nie-ludzka(Non-human Culture)/ 2015 / No. 18


Numer tematyczny:POSTHUMANIZM I ZARZĄDZANIE. ORGANIZOWANIE POZALUDZKIE, WIĘCEJ-NIŻ-LUDZKIE, PO-LUDZKIE

ZARZĄDZANIE W KULTURZE 2022, Nr 23, tom 1

Kryzys klimatyczno-ekologiczny, nierówności, pandemia, migracje, różne oblicza cyfryzacji. Współczesność zmusza do zadawania nowych pytań o organizowanie (się) świata oraz zarządzanie w ramach jego rozlicznych pól, a przede wszystkim o towarzyszące tym procesom relacje i sploty między różnymi aktorami: ludzkimi, pozaludzkimi, ożywionymi i nieożywionymi, wirtualnymi, biologicznymi, geologicznymi, technicznymi i innymi. Przyzwyczailiśmy się w naukach o zarządzaniu, że wysiłki poznawcze pozwalają na spojrzenie częściowe, uprzywilejowujące ludzką perspektywę. Nie tylko na gruncie dominujących nurtów eksploatacyjnie zorientowanych wobec wszystkiego, co ułatwia osiągnięcie celów (ludzkiej) organizacji, ale także w obrębie nurtów progresywnych, jak zarządzanie humanistyczne czy nurt krytyczny w zarządzaniu, stawiających w centrum dobro bądź emancypację – człowieka. Sporadyczne są pytania o to, jak świat tworzony przez miriady bytów innych niż ludzkie organizuje się bez człowieka, jak aktanci więcej-niż-ludzcy porządkują i ustanawiają rzeczywistość, jak upominają się o swoje prawa, manifestują sprawczość, siłę i godność, podważając fundamenty oświeceniowego humanizmu i antropocentryzmu oraz innych podejść, które błędnie za punkt wyjścia obierają hipersprawczego, uogólnionego anthropos.

W tym numerze „Zarządzania w Kulturze” chcielibyśmy zaprosić do podzielenia się propozycjami nowego spojrzenia na zarządzanie, w którym człowiekowi nie przypisuje się już na wstępie roli decydującej i wiodącej. Tematy, które szczególnie nas interesują, choć nie muszą wyczerpywać potencjalnych ujęć:

Co oznacza zarządzanie w świecie sprawczych aktorów pozaludzkich? Jaka jest w nim rola człowieka, jaka rola nie-ludzi i czy role te należy rozgraniczać? 

Kto tu właściwie zarządza, kim, w jaki sposób i co to oznacza dla tworzenia wiedzy o zarządzaniu?

Czym jest organizowanie i zarządzanie bez człowieka? 

Jak organizują się byty nie-ludzkie oraz nieożywione? Czy teoria organizacji ma do nich zastosowanie? 

Czy potrzebna nam nowa pozaludzka teoria zarządzania i organizowania?

Jak zmieniają się fundamenty zarządzania, gdy nowego – wzbogaconego o sprawczość i godność – znaczenia nabierają aktorzy odgrywający w rozumieniu ludzi pojęcia „zasobów” i „otoczenia”?

W jaki sposób można dążyć do upowszechnienia świadomości o sprawczości i godności wszelkich aktorów zarządzania, nie tylko ludzkich, jakimi zabiegami można je umacniać?

Czy odpowiedzialne, solidarne zarządzanie i organizowanie u progu katastrofy klimatyczno-ekologicznej, w jej trakcie i po niej może czerpać z refleksji posthumanistycznej, a jeśli tak, to w jaki sposób?

Czym są sprawiedliwość i troska w zarządzaniu w ujęciu posthumanistycznym?

Jakich nowych metod i technik badawczych potrzeba, by dostrzec i uprawomocnić byty więcej-niż-ludzkie w zarządzaniu i organizowaniu?

Czy dostrzeżenie pozaludzi w zarządzaniu oznacza kres dotychczasowych praktyk organizacyjnych, czy też ma potencjał pozytywnej zmiany?

Jesteśmy otwarci na radykalne tezy, awangardowe badania, zaskakujące studia przypadków, świeże metody, wszystko to, co motywowane jest otwarciem nauk o zarządzaniu i jakości na tzw. nową humanistykę, posthumanistykę, humanistykę ekologiczną. Zachęcamy do odwoływania się m.in. do refleksji z zakresu krytycznego posthumanizmu, nowego materializmu, antropologii rzeczy, ontologii relacyjnych, zorientowanych na przedmiot, teorii aktora-sieci i itp.

Numer redagować będą: prof. Barbara Czarniawska (Gothenburg Research Institute, University of Gothenburg), dr Małgorzata Ćwikła (Zakład Zarządzania Kulturą, Uniwersytet Jagielloński), dr Michał Pałasz (Katedra Kultury Współczesnej, Uniwersytet Jagielloński).

 

Termin nadsyłania napisanych po polsku bądź po angielsku artykułów zgodnych ze standardem publikacji w „Zarządzaniu w Kulturze”: 31.12.2021. Adres do korespondencji: czasopismo.zwk@uj.edu.pl. http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze

 

Polecane źródła

Braidotti, Rosi, (2018), What Are the Posthumanities, Proceedings of the 5th World Humanities Forum, s. 62–78. Busan, South Korea.

Briyant, Melanie i Julie Wolfram Cox (2014), Beyond authenticity? Humanism, posthumanism and new organization development, British Journal of Management, Nr 25, s. 706-723.

Cochoy, Franck (2014), A theory of “agencing”: On Michel Callon's contribution to organizational knowledge and practice, w: Adler, Paul; du Gay, Paul; Morgan, Glenn; i Mike Reed (red.) The Oxford Handbook of Sociology, Social Theory, and Organization Studies. Oxford: Oxford University Press, s. 106–124.

Czarniawska, Barbara (2004), On time, space, and action nets, Organization, Nr 11 (6), s. 773–91.

Czarniawska, Barbara i Tor Hernes (red.) (2020), Actor-Network Theory and Organizing, Lund: Studentlitteratur.

Dolphijn, Rick i Iris van der Tuin (2018), Nowy materializm – Wywiady i kartografie. Warszawa: Fundacja Machina Myśli.

Domańska, Ewa (2013), Humanistyka ekologiczna, Teksty Drugie, Nr 1–2, s. 13-32.

Ferrando, Francesca (2016), Posthumanizm, transhumanizm, antyhumanizm, metahumanizm oraz nowy materializm. Różnice i relacje, Rocznik Lubuski, tom 42, część 2, s. 13–27.

Fox, Nick J. i Pam Alldred (2018), Mixed methods, materialism and the micropolitics of the research assemblage, International Journal of Social Research Methodology, Nr 21(2), s. 191–204. 

Hayles, N. Katherine (1999), How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, Literature, and Informatics, Chicago, IL: University of Chicago Press.

Kissmann, Ulrike Tikvah i Joost Van Loon (red.),Discussing New Materialism  Methodological Implications for the Study of Materialities, Wiesbaden:Springer.

Kociatkiewicz, Jerzy i Monika Kostera (2013), Zarządzanie humanistyczne. Zarys programu, Problemy Zarządzania, Nr 44(11), s.  9–19. 

Law, John (2009), Actor Network theory and material semiotics, w:  Turner, Bryan S. (red.) The New Blackwell Companion to Social Theory, Oxford: Wiley-Blackwell, s. 141-158.

Latour, Bruno (2013), An Inquiry into Modes of Existence, Cambridge, MA: Harvard University Press.

Pałasz, Michał (2019), Algorytm edge rank serwisu Facebook: Narodziny, rozwój i działanie w ujęciu teorii Aktora-Sieci, Humanizacja Pracy, nr 3, s. 71–84.

Roden, David (2015), Posthuman Life. Philosophy at the Edge of the Human, NY: Routledge. 

Wolfe, Cary (2010), What Is Posthumanism?Minneapolis, MN:University of Minnesota Press.

Numery tematyczne czasopism:

Przegląd Kulturoznawczy: Zarządzanie w antropocenie/ 2021 / nr 1 (47)

Organization: Organizing in the Anthropocene/ 2018 / t. 25 / nr 4

Prace Kulturoznawcze: Klimat kultury/ 2018 / t. 22 / nr 1-2

Teksty Drugie: Nowa humanistyka/ 2017 / nr 1

Prace Kulturoznawcze: Kultura nie-ludzka/ 2015 / t. 18

Adres do korespondencji: czasopismo.zwk@uj.edu.pl. http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/