Call for Papers 2021, tom 22 (1)

* wersja polska poniżej

Theme of the issue: A CULTURAL INSTITUTION. Experiences and perspectives

Editors:
Dr. Kamila Lewandowska
Dr. Paweł Płoski

In 2021, the cultural institution in Poland will celebrate its 30th anniversary, and it is cultural institutions that will be the main theme of the first volume of Culture Management next year.

Cultural institutions dominate the landscape of Polish culture. They lay the foundations, ex officio as it were, for the country’s cultural life. According to the law, the central and local government authorities organise cultural activities by establishing cultural institutions.

Public institutions are perceived as a source of the malfunctions of Polish culture. However, once there appear reform proposals, such institutions suddenly become transparent: in recent years, critical diagnoses have been vocalised more than once, but the ultimate solutions concerned changes in their environment alone, as if there had been no chance of repair from the inside.

Still, isn’t this critical judgement the aftermath of a certain perspective, i.e. the fact that we evaluate institutions in the same way as we evaluate businesses? Isn’t it true that cultural institutions, which are thoroughly statist, operate just like the state? Or perhaps, a cultural institution follows its own institutional logic, and the audience intuitively feels that it is neither a company nor a public office.

It appears that the scholars of the last three decades have failed to sufficiently describe the success of cultural institutions. It is not only about our survival through difficult times, particularly the political transformation, but about the transformation of the institutions themselves. Contrary to many a malicious comment, there have been numerous far-reaching changes for the better, and there are as many remnants of genuine socialism in cultural institutions as there are in the entire country.

Submitted papers could analyse the nature of the above changes, e.g. to what extent they have been bottom-up or forced by external factors (e.g. the grant from the Bill and Melinda Gates Foundation). Cultural centres, theatres, libraries, galleries, concert halls, museums, documentation and research centres – each sector tells its own history of change.

Each institution has its own history too. The proposed papers can describe the transformation of long-standing institutions or how they were established and have been developing through years. Another interesting aspect to be scrutinised are failures. It is worth noting that the number of cultural institutions is constantly on the rise. Is this still the outcome of organic needs or perhaps inflation?

At the same time, the sphere of non-public institutions, especially non-commercial ones, organised by the third sector is yet another wide field to be explored. The concepts of non-public cultural institutions appeared almost twenty years ago (Ilczuk, Misiąg 2002). For two years now, the Warsaw City Hall has held an annual grant competition for non-governmental organisations under the name “A Social Cultural Institution.” Several Polish NGOs co-run public cultural institutions.

With this volume of Culture Management, we would also like to join the debate initiated by Professor Marek Krajewski by his query: Why do we need cultural institutions? (Krajewski 2020). In this context, it is worth recalling the conclusions on the shift in the modus operandi of such institutions formulated by the authors of the report Poszerzenie pola kultury [Enlarging the Field of Culture] (Czarnecki et al. 2012). How is this change taking place? How do cultural institutions react to shifts in the nature of cultural participation?

A cultural institution is a topic that can be analysed from many perspectives. We are open to any attempts to tackle this issue.

Sample topics of submissions:

 • Management of a cultural institution
 • Operation of a cultural institution
 • Strategies of a cultural institution
 • Crisis(-ses) in a cultural institution
 • Institutional logic
 • Evaluation of a cultural institution
 • Collaboration between institutions
 • Legal conditions
 • Artistic team management
 • Employees of a cultural institution
 • Escape from the institution
 • Old and new models
 • Managers
 • Cultural institutions – case studies

Deadline for submitting articles written in Polish or English consistent with the publishing guidelines of “Zarządzanie w Kulturze”: November 15 2020.
Address for correspondence: czasopismo.zwk@uj.edu.pl.
http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/


Numer tematyczny  INSTYTUCJA KULTURY – doświadczenia i perspektywy

Redakcja numeru:
dr Kamila Lewandowska
dr Paweł Płoski

W 2021 roku instytucja kultury w Polsce będzie obchodzić trzydziestolecie. Pierwszy zeszyt „Zarządzania w kulturze” w 2021 roku poświęcony będzie właśnie instytucjom kultury.

To one dominują w pejzażu polskiej kultury. To na nich – niejako z urzędu – opiera się życie kulturalne w kraju. Zgodnie z prawem władze centralne i samorządowe organizują działalność kulturalną, tworząc instytucje kultury.

Publiczne instytucje postrzega się jako źródło niedomagań polskiej kultury. Gdy jednak przychodzi do propozycji reform, instytucje stają się przezroczyste: w ostatnich latach nie raz pojawiały się krytyczne diagnozy, lecz ostateczne recepty dotyczyły zmian w otoczeniu instytucji. Tak, jakby nie było szans naprawy od środka.

Czy jednak ten krytyczny osąd nie jest efektem perspektywy – tego, że instytucje oceniamy tak jak ocenia się przedsiębiorstwa? Czy instytucje kultury – projekt z gruntu etatystyczny – nie działają przypadkiem tak jak państwo i na jego podobieństwo? A może instytucje kultury rządzą się własną logiką instytucjonalną? Odbiorca wyczuwa intuicyjnie, że to ani firma, ani urząd.

Wydaje się, że niedostatecznie udało opisać się sukces instytucji kultury w ostatnich trzech dekadach. Nie chodzi tu tylko o fakt przetrwania trudnych czasów – szczególnie transformacji ustrojowej – ale transformację samych instytucji. Wbrew złośliwym komentarzom dokonały się ogromne i pozytywne zmiany. A pozostałości po realnym socjalizmie jest w instytucjach kultury tyle, ile w całym państwie.

Przedmiotem zgłaszanych artykułów może być analiza charakteru tych zmian – w jakim stopniu były oddolne, w jakim stopniu wymuszały je czynniki zewnętrzne (np. grant Billa i Melindy Gatesów). Domy kultury, teatry, biblioteki, galerie, filharmonie, muzea, ośrodki dokumentacji i badań – każda branża ma swoją historię zmian.

Każda instytucja też ma swoją historię. Tematem publikacji w tym numerze może być opis przemiany od dawna istniejących instytucji, ale też historia ich budowania i rozwoju. Analizie można też poddać porażki. Warto zwrócić uwagę na fakt, że liczba instytucji kultury stale wzrasta. Czy to wciąż efekt organicznych potrzeb, czy już inflacja?

Jednocześnie ważnym tematem jest sfera instytucji niepublicznych, szczególnie niekomercyjnych, organizowanych przez trzeci sektor. Blisko dwadzieścia lat temu pojawiły się koncepcje niepublicznych instytucji kultury (Ilczuk, Misiąg 2002). Warszawski ratusz od dwóch lat organizuje dla organizacji pozarządowych konkurs grantowy pod nazwą „społeczna instytucja kultury”. Kilka polskich NGO współprowadzi publiczne instytucje kultury.

Tym zeszytem „Zarządzania w Kulturze” chcielibyśmy także wejść w dyskusję, którą rozpoczął prof. Marek Krajewski zadając pytanie Po co nam instytucje kultury? (Krajewski 2020). W tym kontekście warto przypomnieć wnioski dotyczące zmiany modelu działania instytucji sformułowane przez autorów raportu Poszerzenie pola kultury (Czarnecki i in. 2012). Jak ta zmiana się dokonuje? Jak instytucje kultury reagują na zmiany charakteru uczestnictwa w kulturze?

Instytucja kultury to temat, który można analizować z wielu perspektyw. Jesteśmy otwarci na wszelkie próby zmierzenia się z tym zagadnieniem.

Przykładowa tematyka publikacji:

 • Zarządzanie instytucjami 
 • Funkcjonowanie instytucji
 • Strategie instytucji 
 • Kryzys(y) instytucji 
 • Logika instytucjonalna 
 • Ewaluacja instytucji
 • Współpraca międzyinstytucjonalna
 • Uwarunkowania prawne 
 • Zarządzanie zespołem artystycznym
 • Pracownicy instytucji 
 • Ucieczka od instytucji
 • Stare i nowe modele 
 • Dyrektorzy 
 • Instytucje kultury – studia przypadków

Ilczuk, D., Misiąg, W. (2003), Finansowanie i organizacja kultury w gospodarce rynkowej, Warszawa: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

Czarnecki, S., Dzierżanowski, M., Grabowska, M., Knera, J., Michałowski, L., Olbracht-Prondzyński, C., Stachura, K., Szultka, S., Zbieranek, P. (2012), Poszerzenie pola kultury, Gdańsk: Instytut Kultury Miejskiej.  

Krajewski, M. (2020), Po co nam instytucje kultury?, Kraków: Małopolski Instytut Kultury.

 

Termin nadsyłania napisanych po polsku bądź po angielsku artykułów zgodnych ze standardem publikacji w „Zarządzaniu w Kulturze”: 15.11.2020.  Adres do korespondencji:
czasopismo.zwk@uj.edu.pl
.
http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/