Call for Papers 2021, tom 22 (3)

* wersja polska poniżej

Theme of the issue: Culture and the challenges of sustainable development

Editors:

Prof. Monika Murzyn-Kupisz
Dr. Katarzyna Plebańczyk

In recent years, the Polish scientific discourse has seen an increasingly wider denotation of the term culture (Obracht-Prondzyński, Zbieranek (Eds.) 2017) that now also includes, among other things, phenomena related to the role culture plays in contemporary social and economic development (Plebańczyk 2017). This triggers reflection on the links between culture and other areas of research as well, not only academic ones. One of them is understanding culture with all its functions and impact in the context of the challenges of sustainable development. 

In its fundamental dimension based on the paradigm of economic, environmental, and social pillars, put forward following the works of the 1987 Brundtland Commission, the concept of sustainability is the topic of constant debates. On the one hand, the approach developed at that time, which was backed by subsequent international agreements (1992 Rio Declaration, Agenda 21, 2000 United Nations Millennium Declaration, Post-2015 Development Agenda, and in the EU – Europe 2020), laid the foundations for introducing the concept to the governance standards of countries and lower-level territorial units (e.g. regions and cities) around over the world, setting the directions of public policies. On the other hand, it should be noted that sustainable development is not a state but an intricate process, which is usually deliberated on in terms of both understanding the concept, the theory, and good practice, and in deploying the principles and instrumentalization thereof. Thus, it is of interest to different scientific disciplines, whose contribution to theory and practice also varies. Due to the fact that more and more people are considering culture as the basis for understanding the interdependence between economic, social, and environmental issues, much more attention has been paid in recent years to its function in sustainable development. The book by Jon Hawkes (Hawkes 2001), who defines culture as the fourth pillar of sustainable development and the groundwork for all human activity, became the springboard for the adoption of Agenda 21 for culture by United Cities and Local Governments in 2004. This document, which contains guidelines for the in-network cities, emphasises citizens' right to culture, cultural heritage, cultural diversity and creativity, education, environment, economy, social inclusion, good urban planning and sustainable societies, information and knowledge, and finally cultural management. This very broad approach is present in subsequent international documents such as the UNESCO declaration adopted in 2013 (UNESCO 2013; Dessein J., Soini K., Fairclough G. and Horlings L. (Eds.) 2015), which places culture at the centre of not so much the concept as the policy of sustainable development (incl. Soini, Asikainen, Plebańczyk., Rojac-Mijatovic., Brites. (Eds.) 2017; Yudhishthir 2017). In its 2017 Resolution, the European Parliament argued that culture is an integral part of European initiatives for sustainability, particularly highlighting its role “in economic development, job creation, promoting democracy, social justice and solidarity, fostering cohesion, fighting social exclusion, poverty and generational and demographic disparities.”

The aforementioned activities result in is a multiple understanding of the concepts, the blurring thereof, but also in a fresh approach to the roles played by culture in the modern world and to the relations between sustainability concepts and policies and culture, which can be observed in numerous publications on the functioning of cities and rural areas, regional development, nature, the well-being and quality of life of local communities, education, and economic development (e.g. Routledge Studies in Culture and Sustainable Development). One of the threads that has arisen during the above-mentioned discussions about expanding the field of culture in Poland is culture’s new tasks, its specific ‘usability,’ and its obligations towards public policy and public governance (Plebańczyk 2018).

Taking the ongoing discourse in Poland on expanding the concept of culture as well as on the use and often instrumentalization of culture as a starting point, digging even deeper seems to be a good argument. For the proposed issue of Culture Management, we look forward to collaborating with the representatives of various scientific disciplines (cultural anthropology, cultural studies, sociology, geography, economics, and management), because there has been no publication on the Polish publishing market so far that would present a broader approach to the issue, and earlier studies typically explore the subject from the perspective of a single field only or the type of cultural activity (e.g. Hausner, Karwińska, Purchla (Eds.) 2013; Murzyn-Kupisz 2013). It seems that due to the ambiguity and multiple contexts of said terms and concepts, there is an urgent need for a multidisciplinary discussion that is both analytical and critical, looks at the inclusion of culture into sustainability with a myriad of frames of references and from both theoretical and practical perspectives, presents diverse academic approaches, conceptual apparatuses, and research methods, and furthers the interdisciplinary dialogue.

The proposed issue will focus on the above-mentioned points in question and the main topics outlined below:

  • Paradigms of sustainable development, incl. inspirations drawn from culture; the place and roles of culture in sustainability; and the environmental dimension of cultural impact.
  • Challenges for the sustainable development policy and strategy, incl. heritage in the context of the challenges of sustainability; and cultural determinants of the sustainable approach.
  • Cultural organisations versus sustainable development, incl. cultural hybrids; local cultural ecosystems; audience development in the context of implementing the idea of sustainability; and functioning of cultural organisations;
  • Culture versus ecology and environmental responsibility towards sustainable development, incl. revitalisation and transformation of space; and sustainable development in cultural and artistic education.

Deadline for submitting papers compliant with the publication requirements of Culture Management: 20 March 2021

Address for correspondence: czasopismo.zwk@uj.edu.pl

http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/


Numer tematyczny: Kultura a wyzwania zrównoważonego rozwoju

Redakcja numeru:

Dr hab. Monika Murzyn-Kupisz, prof. UJ
Dr Katarzyna Plebańczyk

W ostatnich latach w dyskursie naukowym w Polsce obserwowane jest zwiększanie zakresu znaczeniowego pojęcia „kultura” (Obracht-Prondzyński, Zbieranek red. 2017), m.in. w powiązaniu z szerszym niż dotychczas spojrzeniem na jej rolę we współczesnym rozwoju społeczno-gospodarczym (Plebańczyk 2017). Prowokuje to do zastanawiania się nad powiązaniami kultury z innymi obszarami dociekań nie tylko akademickich. Jednym z nich jest pojmowanie kultury, jej funkcji i oddziaływania w kontekście wyzwań zrównoważonego rozwoju.

Koncepcja ta, w podstawowym wymiarze opartym na paradygmacie trzech filarów: ekonomicznym, środowiskowym i społecznym, zaproponowanym jako wynik prac Komisji Brundtland w 1987 r., jest poddawana ciągłym dyskusjom. Z jednej strony, wypracowane wówczas podejście, poparte kolejnymi międzynarodowymi porozumieniami (Deklaracja z Rio z 1992 r., Agenda 21, Deklaracja Milenijna Narodów Zjednoczonych z 2000r., Agenda Post-2015, a w UE Europa 2020), stało się podstawą do wprowadzania ich do standardów zarządzania państwami i jednostkami terytorialnymi niższego szczebla (np. regiony, miasta) na całym świecie, wyznaczających kierunki polityk publicznych. Z drugiej strony, należy zauważyć, że rozwój zrównoważony nie jest stanem, lecz złożonym procesem, który z zasady jest przedmiotem debaty, zarówno w zakresie rozumienia pojęcia, teorii oraz dobrych praktyk, jak i we wdrażaniu jego zasad oraz instrumentalizacji. Jest zatem przedmiotem zainteresowania licznych dyscyplin naukowych, przez co ich wkład do teorii i praktyki jest również różny. Ze względu na to, że kultura jest coraz powszechniej uważana za podstawę zrozumienia wzajemnych zależności między kwestiami ekonomicznymi, społecznymi czy związanymi z ochroną środowiska, w ostatnich latach znacznie więcej uwagi poświęca się roli, jaką pełni ona w zrównoważonym rozwoju. Książka Jona Hawkesa (Hawkes 2001), który określił kulturę czwartym filarem zrównoważonego rozwoju, będącym podstawą wszystkich podejmowanych przez ludzi działań, stała się punktem wyjścia do przyjęcia przez United Cities and Local Governments w 2004 r. Agendy 21 dla kultury. W dokumencie tym, mającym charakter wskazówek i wytycznych dla miast zrzeszonych w sieci, nacisk położono m.in. na prawo obywateli do kultury, dziedzictwo kulturowe, różnorodność kulturową i kreatywność, edukację, środowisko, ekonomię, włączenie społeczne, dobrą urbanistykę oraz zrównoważone funkcjonowanie społeczeństw, informację i wiedzę, a wreszcie zarządzanie kulturą. To bardzo szerokie podejście jest obecne w kolejnych międzynarodowych dokumentach, jak np. przyjętej w 2013 r. deklaracji UNESCO (UNESCO 2013; Dessein J., Soini K., Fairclough G. i Horlings L. red. 2015), umiejscawiającej kulturę w centrum już nie tyle koncepcji, co polityki zrównoważonego rozwoju (m.in. Soini, Asikainen , Plebańczyk., Rojac-Mijatovic., Brites. red. 2017; Yudhishthir 2017). Parlament Europejski w Rezolucji z 2017 roku podkreślił, że kultura jest integralną częścią europejskich działań dla zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza „w rozwoju gospodarczym, tworzeniu miejsc pracy, promocji, budowaniu demokracji, sprawiedliwości społecznej i solidarności, wspieraniu spójności, walki z wykluczeniem społecznym, ubóstwem oraz dysproporcjami pokoleniowymi i demograficznymi”.

Skutkiem wspomnianych działań jest wielorakie rozumienie pojęć oraz ich rozmywanie, ale również nowe podejście do ról, jakie pełni kultura we współczesnym świecie i jej związków z koncepcją i polityką zrównoważonego rozwoju, co można zaobserwować w licznych publikacjach poświęconych funkcjonowaniu miast i obszarów wiejskich, rozwojowi regionalnemu, naturze, dobrobytowi (well-being) i jakości życia społeczności lokalnych, edukacji, rozwojowi gospodarczemu (np. Routledge Studies in Culture and Sustainable Development). W trakcie wspomnianych powyżej dyskusji o poszerzaniu pola kultury w Polsce, pojawił się również wątek nowych zadań kultury i jej swoistej „użyteczności” oraz zobowiązań wobec polityki publicznej i zarządzania publicznego (Plebańczyk 2018).

Wzięcie za punkt wyjścia toczącego się w Polsce dyskursu o rozszerzaniu pojęcia „kultura”, jej wykorzystaniu i nierzadko swoistej instrumentalizacji, wydaje się być dobrym pretekstem do pójścia jeszcze dalej. W proponowanym numerze „Zarzadzania w kulturze” do współpracy zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych (antropologii kultury, kulturoznawstwa, socjologii, geografii, ekonomii, zarządzania), gdyż na polskim rynku wydawniczym nie było jak dotąd publikacji prezentującej szersze ujęcie problemu, a wcześniejsze opracowania powiązane z podejmowaną problematyką podchodzą do niej najczęściej z perspektywy jednej dziedziny lub typu działalności kulturalnej (np. Hausner, Karwińska, Purchla red.  2013; Murzyn-Kupisz 2013). Wydaje się, że wobec niedookreślenia pojęć i wielości kontekstów ich stosowania, konieczna staje się dyskusja w poprzek dziedzin naukowych - o charakterze analitycznym, ale i krytycznym, w różnych skalach przestrzennych, zarówno z perspektywy teoretycznej, jak i praktyk włączania kultury w proces zrównoważonego rozwoju; opartej na interdyscyplinarności, pokazującej różnorodność podejść naukowych, aparatów pojęciowych i metod badawczych oraz rozwinięcie dialogu międzydziedzinowego.

W proponowanym numerze skupimy się wokół poruszanych powyżej zagadnień i zarysowanych poniżej głównych tematów:

  • Paradygmaty zrównoważonego rozwoju, w tym m.in. inspiracje płynące z kultury, miejsce i role kultury w warunkach zrównoważonego rozwoju, wymiar środowiskowy oddziaływania kulturowego
  • Wyzwania dla polityki i strategii zrównoważonego rozwoju, m.in. dziedzictwo w kontekście wyzwań zrównoważonego rozwoju, kulturowe uwarunkowania zrównoważonego podejścia
  • Organizacje kultury a rozwój zrównoważony, jak np. hybrydy kulturalne, lokalne ekosystemy kultury, audience development w kontekście realizacji idei, funkcjonowanie organizacji kultury
  • Kultura a ekologia i środowiskowa odpowiedzialność wobec zrównoważonego rozwoju, jak np.  rewitalizacja i przekształcenia przestrzeni, rozwój zrównoważony w edukacji kulturalnej i edukacji artystów.

Termin nadsyłania artykułów zgodnych ze standardem publikacji w „Zarządzaniu w Kulturze”: 20.03.2021.  Adres do korespondencji: czasopismo.zwk@uj.edu.pl.

http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/

Bibliografia

Dessein J., Soini K., Fairclough G. and Horlings L. (red.) (2015), Culture in, for and as Sustainable Development. Conclusions from the COST Action IS1007 Investigating Cultural Sustainability. University of Jyväskylä, Jyväskylä.

Hausner J., Karwińska A., Purchla J. (red.) (2013), Kultura a rozwój., NCK Warszawa

Hawkes J. (2001), The Fourth Pillar of Sustainability. Culture’s Essential Role in Public Planning, CommonGround P/L, Melbourne.

Murzyn-Kupisz M. (2013), Kultura i dziedzictwo kulturowe a rozwój zrównoważony, „Studia KPZK PAN”, numer 152.

Obracht-Prondzyński C., Zbieranek P. (red.) (2017).Pomorskie poszerzenie pola kultury: dylematy –konteksty – działania, Gdańsk.

Plebańczyk K. (2017), Kultura i zrównoważony rozwój – wykorzystanie narzędzi partycypacji zaangażowanej, „Zarządzanie w kulturze”, tom 18, numer 3.

Plebańczyk K. (2018), Role kultury we współczesnych strategiach rozwoju zrównoważonego, „Studia Ekonomiczne”, numer 376.

Soini K., Asikainen S., Plebańczyk K., Rojac-Mijatovic L., Brites C. (red.) (2017), Culture in Sustainability. Towards a Transdisciplinary Approach, SoPhi, University of Jyväskylä, Jyväskylä

UNESCO (2013), Placing Culture at the Heart of Sustainable Development Policies.

Yudhishthir R. I. (2017) Culture, sustainable development and cultural policy: a contrarian view, „International Journal of Cultural Policy”, t. 23, nr 2.