Zdrowie Publiczne i Zarządzanie Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia

Redaktor naczelny: Cezary W. Włodarczyk
Przewodnicząca Rady Programowej: Stanisława Golinowska
Sekretarz redakcji: Elżbieta Ryś
Redaktor statystyczny: Ewa Kocot
Redakcja językowa: Dorota Węgierska

Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia Zdrowie Publiczne i Zarządzanie są jedynym czasopismem w Polsce, w którym łączy się zagadnienia zdrowia publicznego z problemami funkcjonowania ochrony zdrowia. To wyznacza interdyscyplinarny charakter pisma. Publikowane są bowiem artykuły naukowe zarówno z dziedziny nauk o zdrowiu, jak i nauk społecznych, a spośród nich w szczególności: ekonomii i finansów, zarządzania, prawa i administracji, socjologii, psychologii, nauk politycznych oraz informacji i komunikacji, a także nauk pedagogicznych.

Szeroki zakres problematyki czasopisma jest z jednej strony wynikiem kompleksowego definiowania zdrowia (WHO 1946) jako stanu, obejmującego pełny dobrostan człowieka, grupy i całej populacji, zarówno w wymiarze fizycznym, psychicznym jak i społecznym. Z drugiej strony szeroki zakres problematyki jest wynikiem wielości problemów związanych z funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia: rządzeniem sektorem zdrowotnym oraz zarządzaniem placówkami udzielającymi usług zdrowotnych, zarówno o charakterze profilaktycznym, jak i leczniczym.

Chętnie przyjmowane są artykuły, które prezentują ujęcia porównawcze; tak z perspektywy globalnej i krajów europejskich, jak i regionalnej oraz lokalnej w Polsce. Publikowane są teksty autorów z krajów „przodujących” w rozwiązaniach problemów ochrony zdrowia, które mogą być traktowane jako modelowe, a także z krajów o niskich dochodach, które borykając się z zapewnieniem ochrony zdrowia dla swoich obywateli, stosują niejednokrotnie innowacyjne rozwiązania systemowe i organizacyjne. 

Czasopismo kierowane jest do szerokiego grona Czytelników zainteresowanych ochroną zdrowia w swej pracy i badaniach: do policy makers, do specjalistów zatrudnionych w instytucjach związanych ze zdrowiem publicznym, do menadżerów placówek zdrowotnych i zatrudnionych w nich kadr medycznych, do działaczy społecznych i promotorów zdrowia.

Zamieszczone artykuły są szczególnie przydatne kadrze akademickiej i nauczycielskiej w edukacji na temat zdrowia, jego ochrony oraz funkcjonowania instytucji usług zdrowotnych. Dla tej grupy odbiorców publikowane w czasopiśmie wyniki oryginalnych badań, analizy ważnych dokumentów krajowych, Unii Europejskiej czy Światowej Organizacji Zdrowia mają konkretny wymiar, stanowiąc wsparcie dla praktycznych działań z obszaru ochrony zdrowia.

W latach 2016-2019 przygotowanie do wydania elektronicznego finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

ISSN 1731-7398
e-ISSN 2084-2627
Punkty MEiN: 20
Właściciel czasopisma:
Instytut Zdrowia PUblicznego WNZ UJ CM

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.

Wersja papierowa czasopisma

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2020, Tom 18, Numer 4

Redaktor naczelny: Cezary W. Włodarczyk
Przewodnicząca Rady Programowej: Stanisława Golinowska
Sekretarz redakcji: Elżbieta Ryś
Opublikowano online: 2021

Wdrażanie systemu HB-HTA

Sortuj według

Identyfikacja kluczowych podmiotów i ich ról oraz możliwości i barier dla wdrożenia koordynacji regionalnej procesu HB-HTA w Polsce

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2020, Tom 18, Numer 4, s. 247–258
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20842627OZ.20.028.14272

Analiza możliwości wdrożenia szpitalnej oceny technologii medycznych (HB-HTA) na podstawie modelu z koordynującą rolą niezależnej organizacji zewnętrznej

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2020, Tom 18, Numer 4, s. 259–270
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20842627OZ.20.029.14273

Możliwości i bariery wdrożenia systemu HB-HTA na podstawie modelu z koordynującą rolą szpitala

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2020, Tom 18, Numer 4, s. 271–278
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20842627OZ.20.030.14274

Model funkcjonalny HB-HTA

Model funkcjonalny HB-HTA z koordynującą rolą Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2020, Tom 18, Numer 4, s. 279–286
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20842627OZ.20.031.14275

Model funkcjonalny HB-HTA z koordynującą rolą Narodowego Funduszu Zdrowia

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2020, Tom 18, Numer 4, s. 287–297
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20842627OZ.20.032.14276

Strategiczny model funkcjonalny z koordynującą rolą Regionalnego Centrum Oceny Inwestycji wspartego przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – model mieszany

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2020, Tom 18, Numer 4, s. 298–309
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20842627OZ.20.033.14277