Kształcenie ustawiczne osób zajmujących się opieką nad ludźmi starszymi w instytucjach pomocy społecznej (projekt ComPro)

Elżbieta Mirewska,

Katarzyna Szczerbińska,

Violetta Kijowska

Abstrakt

In job education of professionals providing care for older persons in the social care institutions (ComPro project)

Continuous in-job education plays a meaningful role in the update of professional knowledge and skills needed to provide high quality  services.
The positive attitude to constant education is currently perceived as a crucial characteristic of a worker which allows for development of professional career. Moreover, the educational policy builds strength of an institution at the labor market. The following paper presents the concept of continuous in-job education of professionals providing care for elderly people in social care institutions in Poland. It promotes the idea of a new profession of coordinator of in-job education – a person responsible for educational needs assessment and training plan development in Polish social care facilities. On top of this, the article provides the outline of a systematic approach to strategy of professionals’ in-job education including: educational needs diagnosis, structured training plan, training implementation and outcomes evaluation. The paper was written in the frames of the ComPro project.

Słowa kluczowe: educator, continuous professional training, in-job learning, social care, caregiver, elderly people
References

Kwiatkowski S.M., Pedagogika pracy, w: Śliwierski B. (red.), Pedagogika, tom 3: Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Sopot 2006.

Kwiatkowski S.M., Sepkowska Z. (red.), Budowa standardów kwalifikacji zawodowych w Polsce, Instytut Badań Edukacyjnych – Instytut Technologii Eksploatacji, Warszawa–Radom 2000.

Nowacki T., Zawodoznawstwo, Instytut Badań Edukacyjnych – Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 1998.

MENiS, Strategia rozwoju kształcenia ustawicznego do roku 2010, Warszawa 2003.

Ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2009 roku, Nr 115, poz. 1362).

„Pracownik Socjalny. Serwis Informacyjno-doradczy” 2005; 5: (2).

Mirewska E., Nowe oczekiwania – nowe zawody – nowe wymagania, „Zdrowie i Zarządzanie” 2004; 6(6): 61–63.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29 marca 2001 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. Nr 34, poz. 405).

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Podstawa programowa kształcenia w zawodzie opiekuna w domu pomocy społecznej, Warszawa 2006.

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Podstawa programowa kształcenia w zawodzie opiekunki środowiskowej, Warszawa 2006.

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Podstawa programowa kształcenia w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej, Warszawa 2006.

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. Nr 189, poz. 1597 i 1598).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 6 lipca 2006 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. Nr 134, poz. 943).

Szczerbińska K., Zarządzanie edukacją zdrowotną pacjentów, „Zdrowie i Zarządzanie 2000; 2(5): 40–48.

Szczerbińska K., Jak opracować program edukacji zdrowotnej pacjentów, „Zdrowie i Zarządzanie” 2000; 2(6): 45–49.

Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, wyd. II zmienione, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2007, 457.

Król H., Proces szkolenia pracowników, w: Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2007, 453–476.