Rehabilitacja medyczna osób starszych. Zasadność, potrzeby i możliwości

Magdalena A. Mrożek-Gąsiorowska

Abstrakt

Medical rehabilitation of elderly people. Validity, needs and potential

Rehabilitation of people with disabilities is a process aimed at enabling them to reach and maintain their optimal physical, sensory, intellectual, psychological and social functional levels. WHO, in “World Report on Disability”, defines rehabilitation as a set of measures that assist individuals who experience, or are likely to experience, disability to achieve and maintain optimal functioning in interaction with their environments. Lack of rehabilitation services creates a barrier to full inclusion and participation in all aspects of life.
The aim of this article was to present the nature of medical rehabilitation, in particular medical rehabilitation of elderly people. The basic definitions of medical rehabilitation and physiotherapy were also presented. The medical rehabilitation system in Poland, its organization and funding system was shown based on publications and statistical data of the Central Statistical Office (GUS) as well the access to medical rehabilitation services and selected medical procedures was assessed based on available data from National Health Fund (NFZ) and Ministry of Health (MZ).

Słowa kluczowe: rehabilitacja medyczna, fizjoterapia, dostęp do świadczeń zdrowotnych, osoby w wieku podeszłym
References

Ponikowska I., Kompendium balneologii. Rekomendacje Krajowego Konsultanta. Kierunki i wskazania do leczenia uzdrowiskowego, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2001.

Gorzkowska A., Opala G., Rehabilitacja w wieku podeszłym, „Postępy Nauk Medycznych” 2010; 6: 492–498.

Karwat I., Skwarcz A., Rehabilitacja medyczna – jej cele, założenia i znaczenie praktyczne, „Postępy Nauk Medycznych” 2000; 3: 61–69.

Zembaty A. (red.), Kinezyterapia. Tom I.Zarys podstaw teoretycznych i diagnostyka w kinezyterapii, Wydawnictwo „Kasper”, Kraków 2002.

Mika T., Kasprzak W., Fizykoterapia, PZWL, Warszawa 2001.

Straburzyński G., Straburzyńska-Lupa A., Medycyna fizykalna, PZWL, Warszawa 2000.

Magiera L., Klasyczny masaż leczniczy, Wydawnictwo Bio- Styl, Kraków 2000.

The Swedish National Institute of Public Health S, Healthy Ageing – a challenge for Europe (wersja skrócona). Raport opracowany w ramach projektu „Zdrowe starzenie się”, 2007: 12.

EuroHealthNet, Everybody has a role to play!, Brochure on the European Year 2012 for Active Ageing and Solidarity between Generations (http://eurohealthnet.eu/sites/eurohealthnet.eu/files/documents/v10_22858_AGE_solidarintergener_A5_EN.pdf, dostęp z 16.08.2011 roku).

Milanowska K., Kinezyterapia. Gimnastyka lecznicza, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1970.

Jóźwiak A., Zasadzka E., Kostka J., Fizjoterapia w geriatrii, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.

WHO, World Report On Disability, 2011.

GUS, Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia. Informacje i opracowania statystyczne z odpowiednich lat, Warszawa 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Prewencja Rentowa (http://www.zus.pl/default.asp?p=4&id=420, dostęp z 25.07.2011 roku).

Krasuski M., Wytyczne Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Rehabilitacji Medycznej w sprawie organizacji i postępowania w rehabilitacji medycznej z dnia 6 grudnia 2010 roku (http://www.ptreh.com/aktualnosc/42/wytyczne-w-sprawie-organizacji-i-postepowania-w-rehabilitacji-me­dycznej, dostęp z 1.09.2011 roku).

Ponikowska I., Styś A., Iwankiewicz-Rak B., Typowanie głównych parametrów jakości w lecznictwie uzdrowiskowym, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2002.

GUS, Ceny w gospodarce narodowej w 2008 r. Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2009.

NFZ, Łączne Sprawozdanie Finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie za okres 1.01–31.12.2010 r.,Warszawa 2011.

NFZ, Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2011 rok (ze zmianami zatwierdzonymi w dniu 15 lipca 2011 roku przez MZ w porozumieniu z MF) (http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=b32521&ms=252&ml=pl&mi=254&mx=0&ma=2312, dostęp z 24.07.2011 roku).

Hałoń M., Tomczak H, Lass P., Kształcenie fizjoterapeutów w krajach Unii Europejskiej, „Acta Balneologica” 2008; L, 4: 341–346.

Najwyższa Izba Kontroli. Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia, Informacja o wynikach kontroli dostępności wybranych świadczeń opieki zdrowotnej, Nr ewid. 39/2010/P/09/093/KPZ, Warszawa 2010.

ZUS. Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych,Struktura wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2011 roku, Warszawa 2011 (http://www.zus.pl/files/Struktura%20wysoko%C5%9Bci%20emerytur %20i%20rent%20wyp%C5%82acanych%20przez %20ZUS%20po%20waloryzacji%20w%20marcu %202011%20r.pdf, dostęp z 23.07.2011 roku).