Przemiany demograficzne – świat, Europa, Polska. Wpływ zmian demograficznych na rynek pracy i sektor ochrony zdrowia

Ewa Kocot

Abstrakt

Demographic changes – World, Europe, Poland. Impact of demographic changes on labour market and health care sector

The population ageing is an universal problem concerning all countries in the world, not only in Europe. The main sources of this process are decreasing fertility and increasing life expectancy. The migration has additional impact on ageing in some countries. The ageing of population means many new challenges in the field of economy and society. The quality of life of older people and the entire  population as well depends on how countries will meet these challenges and how societies will adapt to the changing demographic conditions. Longer life can mean activity, health and participation, but it depends on properly planned activities in many areas of social and economic life. The phenomenon of ageing and the consequences associated with them are extremely complex and multilateral issues. The presented article focuses on the comparision of the process of ageing in different continents and countries, particularly in Poland. It concerns the problem of the ageing impact on labour market and health care sector as well.

Słowa kluczowe: starzenie się populacji, zmiany demograficzne, rynek pracy, system ochrony zdrowia
References

Pociecha J. (red.), Ekonomiczne konsekwencje osiągania wieku emerytalnego przez generacje powojennego wyżu demograficznego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2003.

Okólski M., Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2005.

Szukalski P., Starzenie się ludności – wyzwanie XXI wieku, w: Szukalski P. (red.), Przygotowanie do starości. Polacy wobec starzenia się, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009, 17–38.

United Nations World Population Prospects, The 2010 Revision, http://esa.un.org/unpd/wpp/Excel-Data/population.htm (15.07.2011).

The 2009 Ageing Report: economic and budgetary projections for the EU-27 Member States (2008–2060), raport DG ECFIN i AWG, „European Economy” 2009, 2.

Prognoza ludności na lata 2008–2035, Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Demograficznych, Warszawa 2009.

Eurostat Statistics Database, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database (15.07.2011).

Bortkiewicz A., Wiek i stan zdrowia a zdolność do pracy, w: Szukalski P. (red.),Przygotowanie do starości. Polacy wobec starzenia się, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009, 56–92.

Golinowska S., Kocot E., The Policy Response to Short and Long Term Cost Pressures In Health,opracowanie dla Banku Światowego, 2010.

Wyzwania Małopolski w kontekście starzenia się społeczeństwa. Podejście strategiczne, „Małopolskie Studia Regionalne” 2010, 2–3, 19–20, Departament Polityki Regionalnej UMWM, Kraków 2010.

Szukalski P. (red.), Oliwińska I., Bojanowska E., Szweda-Lewandowska Z., To idzie starość – polityka społeczna a przygotowanie do starzenia się ludności Polski, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008.