Migrant w sytuacji choroby

Zofia Kawczyńska-Butrym

Abstrakt

Migrant and diseases

In the article main health problems specific for migration process and migrants strategies in case of illness were presented: self-treatment, limited access to health care services in immigration country and shifting the health care onto the country of origin. Mass migration together with migrants’ needs deprivation points at the need of inclusion of consequences of migration into the health policy of both sending and receiving countries.

Słowa kluczowe: ryzyko zdrowotne, zachowania migrantów w chorobie, zdrowie migrantów, zdrowie publiczne
References

The World’s Women – Trends and Statistics United Nations, New York 2010.

Migration and heath. Challenges and trends, Helsedirektoratet, Oslo 2009.

Harley T., Govles A., Dickinson L.M., Perez M de I., Stress, coping and health: a comparison on Mexican immigrants, Mexican – American, and non-Hispanic whites, „Journal of Immigrant and Minority Health” 2005; 7, 3: 213–220.

Dunn J.R., Dyck I., Social determinants of health in Canada’s immigrant population: results National Population Health Survey, „Social Sciences Medicine” 2000; 51, 11: 1573–1593.

Waldstein A., Diaspora and health? Traditional medicine and culture in a mexican migrant community, „International Migration” 2008; 46, 5: 96.

Sole-Auro A., Crimmins E.M., Health of immigrants in European countries, „The International Migration Review” 2008; 42, 4: 861–876.

Gonneke W.J.M., Vollebergh W.A.M., Mental health in migrant children, „The Journal Child Psychology and Psychiatry” 2008; 49, 3: 276–294.

Migration health, International Organization for Migration, „Annual Report” 2006: 15.

Migration and heath. Challenges and trends, Helsedirektoratet, Oslo 2009, 20.

Migration health, International Organization for Migration, „Annual Report” 2006, 18.

Migration and heath. Challenges and trends, Helsedirektoratet, Oslo 2009, 21–25.

Carballo M., Divino J.J., Zeric D., Migration and health in the European Union, „Tropical Medicine and International Health” 1998; 3, 12: 936– 944.

Czapka E., Health of Polish labour immigrants in Norway – a research report, Oslo 2010.

Hughes K., Migrating identities: the relational constitution of drug use and addition, „Sociology of Health and Illness” 2007; 29, 5: 688.

Zamojski J.E., Migracje masowe – czynnik przemian społeczeństw współczesnych, w: Zamojski J. (red.), Migracje i społeczeństwo. Zbiór studiów, Instytut Historii PAN, Warszawa 1995, 9–43.

Kawczyńska-Butrym Z., Zyski i straty uczestników migracji – wyniki badań własnych, w: Zięba M.S. (red.), Migracja wyzwanie XXI wieku, Wydawnictwo Fundacji Rozwoju KUL, Lublin 2008, 152–162.

Kawczyńska-Butrym Z., Zdrowotne aspekty emigracji, „Ethos” 2009; 87–88: 263–274.

Kawczyńska-Butrym Z., Migracje – wyzwaniem dla socjologii zdrowia i medycyny, w: Piątkowski W. (red), Socjologia z medycyną. W kręgu myśli naukowej Profesor Magdaleny Sokołowskiej, IFiS PAN, Warszawa 2010, 84–109.

Minas I.H., Mental health in a culturally diverse society, w: Reid J., Tromph P. (red.), The health of immigrant Australia, a social perspectives, Sydney 1990, cyt. za: Kulmatycki L., Łazowski J., Program promocji więzi społecznych wśród Polaków w Australii w odniesieniu do problemów psychicznych, „Psychiatria Polska”  2005; 39, 5: 997–1010.

Kulmatycki L., Łazowski J., Program promocji więzi społecznych wśród Polaków w Australii w odniesieniu do problemów psychicznych, „Psychiatria Polska” 2005; 39, 5: 997–1010.

Migration and heath. Challenges and trends, Helsedirektoratet, Oslo 2009: 54.

Thomas W.I., Znaniecki F., Chłop polski w Europie i w Ameryce, t. II, LSW, Warszawa 1976, 179–180.

Plewko J., Sprostać migracji. Pomoc migrantom ekonomicznym z ziem polskich – formy i znaczenie (połowa XIX w. – początek XXI w.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, 38.

Mocyk A., Piekło czy raj? Obraz Brazylii w piśmiennictwie polskim w latach 1864–1939, Kraków 2005.

Fiedor K., Polscy robotnicy rolni na Śląsku pod panowaniem niemieckim na tle wychodźstwa do Rzeszy 1918–1932, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków 1968, 125–130, cyt. za: Plewko J., Sprostać migracji. Pomoc migrantom ekonomicznym z ziem polskich – formy i znaczenie (połowa XIX w. – początek XXI w.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2010.

Mladovsky P., Migrant health in the EU, „Eurohealth” 2007; 13, 1: 9–11, cyt. za: Czapka E., Health of Polish labour immigrants in Norway – a research report, Oslo 2010.

Wites T., Kobiety w migracjach Żydowskiego Obwodu Autonomicznego, w: J.E. Zamojski (red.), Kobiety i młodzież w migracjach. Migracje i społeczeństwo 10, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2005, 223–239.

Nagi S.Z., Haavio-Mannila E., Migration, health status and utilization of health services, „Sociology of Health and Illness” 1980; 2, 2: 174–193.

Czyżewska E., Koordynacja systemów ubezpieczenia społecznego – skutki dla polskiego systemu opieki zdrowotnej, „Polityka Społeczna” 2008; 11/12: 35.

Bryk D., Reemigrantka i jej rodzina w kontekście migracji i adaptacji, w: Markowski K. (red.), Reemigracja kobiet z terenu województwa lubelskiego, Lublin 2010, 110–122.

Bloch N., Goździak E.M. (red), Od gości do sąsiadów. Integracja cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w Poznaniu w edukacji, na rynku pracy i w opiece zdrowotnej, Centrum Badań Migracyjnych UAM, Poznań 2010, 165.

Chrzanowska A., Klaus W. (red.), Poza systemem. Dostęp do ochrony zdrowia nieudokumentowanych migrantów i cudzoziemców ubiegających się o ochronę miedzynarodową w Polsce. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa 2011.

Bloch N., Goździak E.M., Od gości do sąsiadów. Integracja cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w Poznaniu w edukacji, na rynku pracy i w opiece zdrowotnej, Centrum Badań Migracyjnych UAM, Poznań 2010, 164.

Migration Health, International Organization for Migration, „Annual Report” 2006: 29.

Building regional partnerships to fight trafficking in persons in the context of EU–enlargeement. Conference report, International Organization for Migration, Warsaw 2005, 37.

Golinowska S., Społeczny wymiar emigracji w krajach wysyłających, „Kultura i Społeczeństwo” 2008; 2: 21.

Migration and heath. Challenges and trends, Helsedirektoratet, Oslo 2009, 78.

Healthy people, US Department of Health and Human Services 2010; www.helathypeople.gov (dostęp 20.09.2011).

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.