Funkcjonowanie Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Historia, rozwój, wyzwania

Michał Seweryn

Abstrakt
The State Sanitary Inspection was founded in 1954 to protect human health and life against adverse environmental factors and to prevent communicable, occupational and other types of diseases.
Currently, following Poland’s State Sanitary Inspection still has important role to play in public health system. The State Sanitary Inspection needs to address actively and effectively all public health issues to society. 
This article presents the changes in structure and tasks of this institution. The legal background of the above changes is also analysed. Key point of discussion is also impact of new Public Health Act to the role of Sanitary Inspection in Polish Health care system.
Słowa kluczowe: historia inspekcji sanitarnej, inspekcja sanitarna, Ustawa o zdrowiu publicznym, nadzór epidemiologiczny, promocja zdrowia
References

Piśmiennictwo

Wojtczak A., Zdrowie publiczne. Wyzwania dla systemów zdrowia XXI wieku, PZWL, Warszawa 2009.

Rucińska B., Historia polskich instytucji sanitarno-epidemiologicznych ze szczególnym uwzględnieniem uregulowań prawnych ich działalności, w: J. Bukowski, M. Bilek, Od królewskich edyktów do Inspekcji Sanitarnej. Historia działań sanitarnych przeciwepidemicznych Krakowie Małopolsce, Studio ArtPress, Kraków 2007: 4–65.

http://www.pis.bip.msw.gov.pl/; dostęp: 12.08.2015.

Posobkiewicz M., Kalinowska-Morka J., Świekatowski B., Państwowa Inspekcja Sanitarna – 60 lat istnienia 95-lecie funkcjonowania służb sanitarnych Polsce, „Przegląd Epidemiologiczny” 2015; 69(1): 113–111.

Naruszewicz-Lesiuk D., Rola Państwowego Zakładu Higieny perspektywie historycznej, „Przegląd Epidemiologiczny” 2008; 62: 687–695.

Ustawa Państwowej Inspekcji Sanitarnej 14 marca 1985 r.(Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49).

Wojtyła A., Państwowa Inspekcja Sanitarna służbie bezpieczeństwu sanitarnemu Polski Europy, w: A. Wojtyła, P. Biliński (red.), służbie zdrowiu publicznemu, Główny Inspektorat Sanitarny, Warszawa 2010: 13–60.

GUS, Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2014, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014.

Bondar J., Inspekcja Sanitarna wobec wizji zdrowia publicznego, w: A. Wojtyła, P. Biliński (red.), służbie zdrowiu publicznemu, Główny Inspektorat Sanitarny, Warszawa 2010: 195–210.

MZ, Projekt Ustawy Zdrowiu Publicznym, http://www.bip.mz.gov.pl/legislacja/projekty/projekt-ustawy-o-zdrowiu-publicznym, dostęp: 12.08.2015.