Risk of decubitus ulcers and their occurrence in the group of patients accepted  to hospital treatment to conservative wards

Mirosława Dzikowska,

Maria Kózka,

Maria Merklinger-Soma,

Krzysztof Gajda

Abstrakt

Introduction: Present scientific research indicates that the occurrence of decubitus ulcers
of hospitalized patients is still a great medical problem , which has the influence on both,
the quality and cost of medical care. In Poland, for years, some actions have been taken within the scope of decubitus ulcers prevention and modern methods of their treatment.
The effectiveness of the mentioned activities can be influenced by early diagnosis
of decubitus ulcers risk and their occurrence.

Research aim:The aim of the research was the assessment of decubitus ulcers risk and their occurrence in the group of patients accepted for hospital treatment to conservative wards.

Material and method: The research comprised of 10,507 patients on admission day
for treatment to the following wards: Allergology, Gastroenterology, Geriatrics, Cardiology, Neurology, Rheumatology and Rehabilitation. To collect the data there were used: analysis
of medical records, Norton scale for decubitus ulcer’s risk and Torrance scale for assessment of ulcer’s degree. Data analysis was made on the basis of statistics “Statistica – version 8”.

Results:The risk of decubitus ulcers development was observed in 12% of all the patients accepted for treatment. The highest percentage of the risk of decubitus ulcers development was for patients accepted to Rehabilitation Ward (50%) and Neurology Ward (34%).
The presence of decubitus ulcers was confirmed at 7% of all examined, including above 3% on degree II/2nd. The highest percentage (27%) of decubitus ulcers was confirmed of the patients accepted to Rehabilitation Ward.

Conclusions: The assessment of decubitus ulcer’s risk and their occurrence while accepting to hospital allows for early diagnosis and implementation of appropriate prophylactic procedures and treatment.

Słowa kluczowe: odleżyny, zapobieganie odleżynom, leczenie odleżyn
References

1. Szewczyk M. et al., Zalecenia profilaktyki leczenia odleżyn, “Leczenie Ran” 2010; 7 (3–4): 79–106.

2. Budynek M., Nowacki C., Opatrywanie ran, Wydawnictwo Makmed, Lublin 2008: 31.

3. Szczerbińska K., Profilaktyka odleżyn jako przykład działań ramach poprawy jakości usług medycznych, Centrum Monitorowania Jakości Ochronie Zdrowia, Kraków 1998: 41.

4. Kröger K., Niebel W., Maier I., Stausberg J., Gerber V., Schwarzkopf A., Prevalence of pressure ulcers in hospitalized patients in Germany in 2005: Data from the Federal Statistic Office, “Gerontology” 2009; 55: 281–287.

5. Cwajda J., Szewczyk M., Cierzniakowska K., Głowiak J., Szotkowicz A., Jawień A., Odleżyna – postępowanie leczniczo-pielęgnacyjne chirurgii, “Pielęgniarstwo Chirurgiczne Angiologiczne” 2007, 4: 171–174.

6. Szewczyk M.T., Cwajda J., Cierzniakowska K., Zasady prowadzenia skutecznej profilaktyki ran odleży nowych, “Wiadomości Lekarskie” 2006; 59 (11–12): 842–847.

7. Sopata M., Łuczak J., Profilaktyka leczenie zachowawcze odleżyn cz. II, “Zakażenia” 2004; 1: 105–111.

8. Park-Lee E., Caffrey C., Pressure ulcers among nursing home residents: Unite State, 2004, “NCHS Date Brife” 2009; 14: 1–8.

9. Kózka M., Odleżyny – występowanie, profilaktyka leczenie, “Rehabilitacja Medyczna” 2004; 8 (4): 29–38.

10. Mino Y., Morimoto S., Okaishi K., Sakurai S., Onishi M., Okuro M., Matsuo A., Ogihara T., Risk factors for pressure ulcers in bedridden elderly subjects: Importance of turning over in bed and serum albumin level, “Geriatrics and Gerontology International” 2001; 1: 38–44.

11. Compher C., Kinosian B.P., Ratciffe S.J., Baumgarten M., Obesity reduces the risk of pressure ulcers in elderly hospitalized patients, “The Journals of Gerontology” 2007; 11 (62A): 1310–1312.

12. Correa G.I., Fuentes M., Gonzalez X., Cumsille F., Piñeros J.L., Finkelstein J., Predictive factors for pressure ulcers in the ambulatory stage of spinal cord injury patients, “Spinal Cord” 2006; 44: 734–739.

13. Baumgarten M., Margolis D.J., Localio R.A., Kagan S.H., Lowe R.A., Kinosian B., Holmes J.H., Abbuhl S.B., Kavesh W., Ruffin A., Pressure ulcer among elderly patients early in the hospital stay, “The Journals of Gerontology” 2006; 7 (61A): 749–754.

14. Krasowski G., Kruk M., Leczenie odleżyn ran przewlekłych, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.

15. Romanelli M., Clark M., Cherry G., Colin D., Defloor T., Science and Practice of Pressure Ulcer Management, Springer-Verlag, London 2006.

16. Kiełbasa L., Procedura profilaktyki odleżyn jako narzędzie do oceny jakości opieki pielęgniarskiej, “Pielęgniarstwo Chirurgiczne Angiologiczne” 2010; 3: 85–89.

17. Zieliński M., Majewski W., Odleżyny – etiopatogeneza, profilaktyka leczenie, “Zakażenia” 2009; 2: 71–75.