The Functional Condition and Physical Mobility among Patients Provided with Long-Term Institutional Care

Ilona Kuźmicz,

Tomasz Brzostek,

Maciej Górkiewicz

Abstrakt

The functional condition and physical mobility among patients provided with  long-term institutional care

Introduction:The increase of dysfunction in the functional condition  and a decrease in physical mobility lead to independence limitation and  increased demand for health care services.

Aim  of the study:  The aim of the research was to evaluate the association between functional condition  and physical mobility and selected demographic variables of patients provided with  long-term institutional care.

Material and Methods:The study group consisted of persons provided with  long-term institutional care. The following standardized research tools were used in this study: the Cognitive Assessment Scale, the Edmonton Functional Assessment Tool  and  the Barthel Index.

Results:Studies have shown that with increasing dysfunction of the functional condition of mobility decreases patients. The analysis showed no significant correlation of functional condition with age and gender of the respondents.

Conclusions:The results indicate a need systematic assessment of  the functional condition of patients, which determines  adjustment of care to the capabilities and needs of the patients.

Słowa kluczowe: stan funkcjonalny, sprawność ruchowa, opieka długoterminowa
References

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia dnia 22 listopada 2013 r. sprawie świadczeń gwarantowanych zakresu świadczeń pielęgnacyjnych opiekuńczych ramach opieki długoterminowej (Dz.U. 2013 poz. 1480).

2. Zarządzenie Nr 69/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dnia 6 listopada 2014 r. sprawie określenia warunków zawierania realizacji umów rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne opiekuńcze ramach opieki długoterminowej.

3. Szczerbińska K., Czarniecka K., Wpływ rozwoju stacjonarnej opieki długoterminowej na jej dostępność dla osób starszych, in: Szczerbińska K. (ed.), Dostępność opieki zdrowotnej pomocy społecznej dla osób starszych Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006: 227–249.

4. Ustawa dnia 12 marca 2004 r. pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593).

5. Kuźmicz I., Brzostek T., Górkiewicz M., Zmiany sprawności ruchowej pacjentów zaburzeniami funkcji poznawczych, objętych długoterminową opieką stacjonarną Polsce, “Problemy Pielęgniarstwa” 2014; 22 (2): 154–158.

6. Kuźmicz I., Brzostek T., Górkiewicz M., Zróżnicowanie stanu funkcjonalnego pacjentów objętych stacjonarną opieką długoterminową Polsce, in: Świderek Z., Wróbel W., Kryński A. (eds), Zdrowie publiczne: współczesne uwarunkowania trendy rozwoju, Wydawnictwo Akademii Polonijnej Częstochowie “Educator”, Częstochowa 2010: 269–277.

7. Bońkowski K., Klich-Rączka A., Ciężka niesprawność czynnościowa osób starszych wyzwaniem dla opieki długoterminowej, “Gerontologia Polska” 2007; 15 (3): 97–103.

8. Hancock G.A., Woods B., Challis D. et al., The needs of older people with dementia in residential care, “International Journal of Geriatric Psychiatry” 2006; 21: 43–49.

9. Bangen K.J., Jak A.J., Schiehser D.M. et al., Complex activities of daily living vary by mild cognitive impairment subtype, “Journal of the International Neuropsychological Society” 2010; 16 (4): 630–639.

10. Zaczyk I., Social and Psychological Problems in Functioning of the Elderly People, in: Fidecki W., Wysokiński M. (eds), Selected Problems of the Ageing Population, Radomska Szkoła Wyższa, Radom 2009: 19–28.

11. Doroszkiewicz H., Bień B., Podstawowa opieka geriatryczna na świecie, “Pielęgniarstwo XXI wieku” 2005; 1/2 (10/11): 94–97.

12. Jachimowicz V., Kostka T., Ocena poczucia własnej skuteczności pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej, “Gerontologia Polska” 2009; 17 (1): 23–31.

13. Pattie A.H., survey version of the Clifton Assessment Procedures for the Elderly (CAPE), “British Journal of Clinical Psychology” 1981; 20: 173–178.

14. De Walden-Gałuszko K., Majkowicz M., Model oceny jakości opieki paliatywnej realizowanej warunkach stacjonarnych, Akademia Medyczna, Gdańsk 2001.

15. Kaasa T., Wessel J., The Edmonton Functional Assessment Tool: Further development and validation for use in palliative care, “Journal of Palliative Care” 2001; 17: 5–11.

16. Kaasa T., Wessel J., Darrah J. et al., Inter–rater reliability of formally trained and self-trained raters using the Edmonton Functional Assessment Tool, “Palliative Medicine” 2000; 14: 509–517.

17. Mahoney F.I., Barthel D.W., Functional evaluation: The Barthel Index, “Maryland State Medical Journal” 1965; 14: 61–65.

18. Brunherotti M.A., Sobreira C., Rodrigues-Junior A.L. et al., Correlations of Egen Klassifikation and Barthel Index scores with pulmonary function parameters in Duchenne muscular dystrophy, “Heart and Lung” 2007; 36 (2): 132–139.

19. Kuźmicz I., Brzostek T., Górkiewicz M., Kwestionariusz Barthel jako narzędzie pomiaru zakresu samodzielności fizycznej osób podeszłym wieku, “Studia Medyczne” 2008; 12: 17–21.

20. Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze naukach społecznych, Wydawnictwo Zysk S-ka, Kraków 2000.

21. Skalska A., Ograniczenie sprawności funkcjonalnej osób podeszłym wieku, “Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne Zarządzanie” 2011; IX (1): 50–59.

22. Tobiasz-Adamczyk B., Brzyski P., Czynniki warunkujące zmiany stanie funkcjonalnym wieku starszym na podstawie 12-letniej obserwacji, “Gerontologia Polska” 2002; 10 (1): 23–29.

23. Gill T.M., Williams Ch.S., Richardson E.D. et al., Impairments in physical performance and cognitive status as predisposing factors for functional dependence among nondisabled older persons, “Journal of Gerontology” 1996; 51 (6): 283–288.

24. Bidzan L., Marcinkiewicz M., Ocena funkcjonowania osób otępieniem zamieszkujących domach opieki, “Psychiatria Polska” 2005; 2 (4): 349–360.

25. Humańska M.A., Kędziora-Kornatowska K., Wrońska I., Age and Functional Efficiency of Geriatric Patients, in: Saracen A. (ed.), Holistic Care of the Elderly, Radomska Szkoła Wyższa, Radom 2009: 247–256.

26. Loda M., Muszalik M., Jakość życia związana ze zdrowiem osób starszym wieku, in: Krajewska-Kułak E., Szczepański M., Łukaszuk C. (eds), Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości. Tom I, Akademia Medyczna Białymstoku, Białystok 2007: 385–392.

27. Fidecki W., Wysokiński M., Wrońska I. et al., Niesprawność osób starszych wyzwaniem dla opieki pielęgniarskiej, “Problemy Pielęgniarstwa” 2011; 19 (1): 1–4.

28. Fidecki W., Wysokiński M., Wrońska I. et al., Jakość życia osób starszych ze środowiska wiejskiego objętych opieką długoterminową, “Problemy Higieny Epidemiologii” 2011; 92 (2): 221–225.

29. Muszalik M., Ćwikła A., Kędziora-Kornatowska K., Kornatowski T., Ocena wpływu czynników socjodemograficznych medycznych na poziom sprawności funkcjonalnej pacjentów geriatrycznych, “Pielęgniarstwo XXI wieku” 2010; 1–2 (30–31): 9–15.

30. Mojsa W., Chlabicz S., Małyszko J., Charakterystyka pacjentów pielęgniarskiej opieki długoterminowej latach 2004–2008 województwie podlaskim, “Gerontologia Polska” 2013; 21 (1): 18–24.

31. Crocker T., Young T., Forster et al., The effect of physical rehabilitation activities of daily living in older residents of long-term care facilities: Systematic review with meta-analysis, “Age and Ageing” 2013; 42: 682–688.