Specyfika rehabilitacji i opieki geriatrycznej pacjentów po 60 roku życia

Joanna Białkowska,

Dorota Mroczkowska,

Magdalena Osowicka-Kondratowicz

Abstrakt

Rehabilitation and Geriatric Care Management in the Population 60+

Aging of the population in the highly developed countries brings an increasing interest in the organization of the geriatric care. Efforts are undertaken towards the development of a geriatric care management model which would fulfill the following criteria: continuity, complexity and availability. Such model would focus on the early diagnosis of health disorders, what should decrease the need for the hospitalization of persons at the advanced age and therefore reduce the cost of medical care. The calendar age not always corresponds to the biological age of a person, and there is no agreement as to what year of life should be considered as the border of an „old age” of the given person. Medical care should therefore be adapted to the individual needs of each patient. A goal of this report is to define rehabilitation and areas of functioning of aging persons which should be considered while developing strategies for the geriatric care management in the aging population

Słowa kluczowe: opieka geriatryczna, geriatria, rehabilitacja
References

1. Opieka medyczna nad osobami wieku podeszłym, Departament Zdrowia Najwyższej Izby Kontroli, Raport kontroli NIK KZD-4101-003/2014, Nr ewid.2/2015/P/14/062/KZD, Warszawa 2015, www.nik.gov.pl.

2. Murray C.J., Lopez A.D., Evidence-based health policy – lessons from the Global Burden of Disease Study, „Science” 1996; 274 (5288): 740–743.

3. Bień B., Błędowski P., Broczek K., Derejczyk J., Grodzicki T., Kędziora-Kornatowska K., Kokoszka-Paszkot J., Przygucka-Gawlik M., Klich A., Kostka T., Machaj Z., Szczerbińska K., Wieczorowska-Tobis K., Żak M., Standardy postępowania opiece geriatrycznej, „Gerontologia Polska” 2013; 21 (2): 33–47.

4. Bień B., Wojszel Z.B., Doroszkiewicz H., Poziom niepełnosprawności osób starszym wieku jako wskazanie do wspierania opiekunów rodzinnych, „Gerontologia Polska” 2008; 16 (1): 25–34.

5. Kołodziejczyk P., Upadki osób starszych – przyczyny, ocena ryzyka, „Gerontologia Współczesna” 2013; 4.

6. Kostka T., Potrzeby zdrowotne osób starszych – możliwości zasadność interwencji zapobiegawczej, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Starzejące się społeczeństwa: nowe dziedziny opieki medycznej – potrzeby rozwiązania systemowe”, Katowice, 2–3 marca 2006.

7. Żołądź J., Majerczak J., Duda K., Starzenie się wydolność fizyczna człowieka, w: Górski J. (red.), Fizjologia wysiłku treningu fizycznego, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011: 157–164.

8. Gieremek K., Przeszkody skutecznej fizjoterapii osób starszych, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Starzejące się społeczeństwa: nowe dziedziny opieki medycznej – potrzeby rozwiązania systemowe”, Katowice, 2–3 marca 2006.

9. Wieczorowska-Tobis K., Rajska-Neumann A., Kompleksowa ocena geriatryczna jako narzędzie do analizy stanu funkcjonalnego pacjenta starszego, „Geriatria Polska” 2006; 1: 38–40.

10. Białkowska J., Mroczkowska D., Specyfika rehabilitacji pacjentów geriatrycznych wielochorobowością – opis przypadku 82-letniego pacjenta, „Geriatria” 2014; 8: 196–200.

11. Luk J., Rehabilitation in older people: Know more, gain more. Medical practice, „Hong Kong Medical Journal” 2012; 18 (1): 56–59.

12. Jasielska A., Funkcjonowanie emocjonalne osób wieku 60–85 lat na przykładzie regulacji emocji, „Gerontologia Polska” 2011; 19 (2): 112–118.

13. Jatczak-Stańczyk A., Nowakowska K., Kocur J., Współwystępowanie zaburzeń poznawczych depresyjnych osób organicznym uszkodzeniem mózgu, „Geriatria” 2013; 7: 86–90.

14. Domagała A., Zachowania językowe demencji. Struktura wypowiedzi chorobie Alzheimera, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.

15. Domagała A., Standardy postępowania logopedycznego przypadku zaburzeń mowy otępieniu alzheimerowskim, „Logopedia” 2008; 37: 297–311.

16. Domagała A., Knowledge of Rehabilitation of Patients with Alzheimer’s Dementia in University Training of Logopedics, „ICERI”, Madrid 2011: 4966–4973.

17. Domagała A., The Fading cues method in logopedic diagnosis and therapy of dementia patients, „Logopedia” 2011; 39/40: 207–218.

18. Domagała A., Narracja jej zaburzenia otępieniu alzheimerowskim, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015.

19. Domagała A., „Teraz dawniej” – propozycja ćwiczeń logopedycznych dla pacjentów otępieniem alzheimerowskim, „Logopedia” 2007; 36: 239–248.

20. Tłokiński W., Mowa ludzi schyłku życia, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1990.

21. Tłokiński W., Olszewski H., Praktyczna ocena mowy osób wieku senioralnym: aspekty metodologiczne, w: Milewski S., Kaczorowska-Bray K. (red.), Metodologia badań logopedycznych perspektywy teorii praktyki, Wydawnictwo Harmonia Universalis, Gdańsk 2015: 237–247.

22. Tłokiński W., Olszewski H., Zaburzenia mowy związane wiekiem, w: Milewski S., Kuczkowski J., Kaczorowska-Bray K. (red.), Biomedyczne podstawy logopedii, Wydawnictwo Harmonia Universalis, Gdańsk 2014: 410–428.

23. Kielar-Tumska M., Byczewska-Konieczny K., Specyficzne właściwości posługiwania się językiem przez osoby wieku senioralnym, w: Milewski S., Kuczkowski J., Kaczorowska-Bray K. (red.), Biomedyczne podstawy logopedii, Wydawnictwo Harmonia Universalis, Gdańsk 2014: 429–443.

24. Domagała A., Sprawności narracyjne otępieniu alzheimerowskim – postępowanie terapeutyczne, w: Milewski S., Kaczorowska-Bray K. (red.), Logopedia: wybrane aspekty historii, teorii praktyki, Wydawnictwo Harmonia Universalis, Gdańsk 2016: 257–265.

25. Rottermund J., Dysfunkcja funkcjonalna możliwość korzystania terapii zajęciowej, w: Klinik A. (red.), Wybrane problemy rehabilitacji osób niepełnosprawnych, PTSR 
o/Skoczów 2003: 34–39.

26. Labus A., Rehabilitacja dzięki przestrzeni miejskiej, „Rehabilitacja Praktyce” 2011; 4: 45–47.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.