Usługi zdrowotne i socjalne wobec populacji starszej, przewlekle chorej i niepełnosprawnej realizowane w pomocy społecznej: podstawy regulacyjne i praktyka

Agnieszka Sowa

Abstrakt
The article provides an overview of the scope and main problems related to utilization of medical and social long-term care services in the social assistance sector in Poland. According to the legal regulations medical and social care services can be provided to older dependent people if the family support for a dependent person is found insufficient. However, the number of people receiving care from the social assistance is still relativelly small. Based two qualitiative studies, the article overviews main barriers related to care provision: lack of adequate information on medical, nursing and care services, tensions between health and social sector in provision of care and nursing, negative perception of social assistance and lack of ageing policies at the local level.
Słowa kluczowe: starzenie się populacji, choroba, niepełnosprawność, potrzeby opiekuńcze, pomoc społeczna
References

1. Błędowski P., Szatur-Jaworska B., Szweda-Lewandowska Z., Kubicki P., Raport na temat sytuacji osób starszych Polsce, Instytut Pracy Spraw Socjalnych, Warszawa 2012.

2. Kotowska I., Sztanderska U., Wóycicka I., Między domem pracąRekomendacje, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007.

3. Golinowska S., The LTC System for the Elderly in Poland, ENEPRI-ANCIEN Research Report 83, 2010.

4. Szweda-Lewandowska Z., Logika systemu opieki nad osobami starszymi, „Polityka Społeczna” 2013; 10: 1–4, Instytut Pracy Spraw Socjalnych, Warszawa 2013.

5. Giza-Poleszczuk A., Rodzina system społeczny. Reprodukcja kooperacja perspektywie interdyscyplinarnej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.

6. Golinowska S., Sowa A., Działania samorządów lokalnych opiece integracji niesamodzielnych osób starszych, IPiSS raport na zlecenie MPiPS, Warszawa 2010.

7. Sowa A., Beaumont K., Good Practices and Policies Fostering Social Engagement of Older People with Health Limitations. The Case of PolandMoPAct Research Report (materiały dotychczas niepublikowane), Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE, 2015.

8. Mejsner B., Lokalne inicjatywy na rzecz ustalania kryteriów jakości standaryzacji usług opiekuńczych świadczonych miejscu zamieszkania – przykłady dobrych praktyk, http://www.wrzos.org.pl/projekt1.18/download/Ekspertyza%20ZE%20OS.pdf; dostęp: 15.01.2016.

9. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Polityki Regionalnej, Srebrna Gospodarska Szansą dla Małopolski. Poradnik, Kraków 2015.

10. Zalewska J., „Szufladkowanie nie jest dobre. Ludzie starsi nie mogą żyć we własnym getcie”. Wzorce działań na rzecz osób starszych gminie A, w: M. Racław (red.), Publiczna troska, prywatna opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011, https://depot.ceon.pl/handle/123456789/6287; dostęp: 15.01.2016.

11. Błędowski P., Maciejasz M., Rozwój opieki długoterminowej Polsce – stan rekomendacje, „Nowiny Lekarskie” 2013; 82: 61–69.

12. Pracownia Badań Społecznych PBS, Raport podsumowujący wyniki badań ogólnopolskich. Projekt: Formalne nieformalne instytucje opieki Polsce, Etap prac, Sopot/Warszawa 2015.

13. Szweda-Lewandowska Z., Domy pomocy społecznej sieci wsparcia seniorów, „Polityka Społeczna” 2009; 7: 17–21, Instytut Pracy Spraw Socjalnych, Warszawa 2009.

14. Najwyższa Izba Kontroli, Informacja wynikach kontroli. Świadczenie pomocy osobom starszym przez gminy powiaty, Warszawa 2016.

 

Akty prawne

Ustawa dnia 12 marca 2004 r. pomocy społecznej, Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593; Dz.U. 2015 r. poz. 163, 693, 1045, 1240, 1310, 1359, 1607 1616, 1830, 1893.

 

Dane statystyczne

MPiPS (2008–2014), dane statystyczne pomocy społecznej: MPiPS-03 MPiPS-05, http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/raporty-i-statystyki/statystyki-pomocy-spolecznej/; dostęp: 14.01.2016.