Implementation of the XDS in electronic medical data interchange

Mariusz Kielar,

Krzysztof Gajda,

Wojciech Trąbka,

Artur Romaszewski

Abstrakt
A new integrated information system, based on electronic document, is to be implemented in the Polish Health Care System in 2017. Electronic medical records are the obligatory form of medical documentation in this system. Two crucial elements of this system are: EHR (Electronic Health Record), i.e. defining criteria and standards of electronic medical documentation and constructing a communication system allowing exchange of data and information between various institutions – stakeholders functioning in the healthcare system. IHE XDS (Integrating of Health Enterprise Cross Enterprise Document Sharing), developed specially for usage in healthcare systems, should be implemented in the Polish healthcare information system as both a local and global solution. European Union regulations dealing with electronic public service, openness and interoperability of information systems are important requirements and standards.
Słowa kluczowe: dane medyczne, IHE XDS, elektroniczna usługa publiczna, interoperacyjność, otwartość
References

Kielar M., Informatyzacja: dobrze, ale nie za pierwszym razem?, “Ogólnopolski Przegląd Medyczny” 2014; 6: 56–58.

Frączkowski K., Systemy informacyjne oraz usługi ochronie zdrowia oparte na technologiach SOA (Service Oriented Architecture), “Acta Bio-Optica et Informatica Medica” 2010; 1 (16): 81–86.

Bliźniuk G., Interoperacyjność: podstawowe wyzwanie projektów e-Zdrowie, 2010. Prezentacja konferencyjna Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, http://www.csioz.gov.pl/file.php?s=YT8zOQ==; accessed: 27.05.2015.

Sixth Council Directive 77/388/EEC of 17 May 1977 on the harmonization of the laws of the Member States relating to turnover taxes – common system of value added tax: uniform basis of assessment (Official journal L 145 of 13/6/1977, p. 1; Official Journal EU, Polish special edition, ch. 9, vol. 1, p. 23).

The Act of 18 July 2002 on the provision of electronic services, as amended (Journal of Laws 2002, no. 144, item 1204 of 2004. No. 96, item 959, No. 173, item 1808 of 2007. No. 50, item 331, of 2008, No. 171, item 1056, No. 216, item 1371, 2009. No. 201, item 1540).

The Act of 28 April 2011 on healthcare information system, Journal of Laws 2011, no. 113, item 657.

Sikorski L., Wybrane zagadnienia programu informatyzacji ochrony zdrowia kontekście projektu ustawy systemie informacji ochronie zdrowia, in: G. Bliźniuk, Interoperacyjność: podstawowe wyzwanie projektów e-Zdrowie, 2010. Prezentacja konferencyjna Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, http://www.csioz.gov.pl/file.php?s=YT8zOQ==; accessed: 27.05.2015.

Krechmer K., Open standards requirements, “International Journal of IT Standards and Standardization Research” 2006; 4 (1): 43–61.

Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE Standard Computer Dictionary: Compilation of IEEE Standard Computer Glossaries, New York 1990, in: G. Bliźniuk, Interoperacyjność: podstawowe wyzwanie projektów e-Zdrowie, 2010. Prezentacja konferencyjna Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, http://www.csioz.gov.pl/file.php?s=YT8zOQ==; accessed: 27.05.2015.

ISO/IEC, Technical Draft Report, Ref. No. JTC1 SC36 WG4 N0070. Information Technology – Learning, Education, and Training – Management and Delivery-Specification and Use Extensions and Profiles. US SC36 Secretariat, 2003, in: G. Bliźniuk, Interoperacyjność: podstawowe wyzwanie projektów e-Zdrowie, 2010. Prezentacja konferencyjna Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, http://www.csioz.gov.pl/file.php?s=YT8zOQ==; accessed: 27.05.2015.

Preparation for Update European Interoperability Framework 2.0 – Final Report, Gartner 2007, in: G. Bliźniuk, Interoperacyjność: podstawowe wyzwanie projektów e-Zdrowie, 2010. Prezentacja konferencyjna Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, http://www.csioz.gov.pl/file.php?s=YT8zOQ==; accessed: 27.05.2015.

Ramy interoperacyjności systemów administracji publicznej – Connected Government Framework, Microsoft Corporation 2008, in: G. Bliźniuk, Interoperacyjność: podstawowe wyzwanie projektów e-Zdrowie, 2010. Prezentacja konferencyjna Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, http://www.csioz.gov.pl/file.php?s=YT8zOQ==; accessed: 27.05.2015.

The HKSARG Interoperability Framework [S18], version 6.0, Office of the Government Chief Information Officer, The Government of the Hong Kong Special Administrative Region, 2007, in: G. Bliźniuk, Interoperacyjność: podstawowe wyzwanie projektów e-Zdrowie, 2010. Prezentacja konferencyjna Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, http://www.csioz.gov.pl/file.php?s=YT8zOQ==; accessed: 27.05.2015.

Sobczak A., Przegląd wybranych zagadnień związanych interoperacyjnością kontekście modernizacji infrastruktury informacyjnej państwa, http://www.andrzejsobczak.net/sites/default/files/przeglad_wybranych_zagadnien.pdf; accessed: 02.06.2015 (in Polish).

European Commission, IDABC Group, Draft Document for Public Comments, As Basis for EIF 2.0, 15.07.2008, in: G. Bliźniuk, Interoperacyjność: podstawowe wyzwanie projektów e-Zdrowie, 2010. Prezentacja konferencyjna Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, http://www.csioz.gov.pl/file.php?s=YT8zOQ==; accessed: 27.05.2015.

Ustawa informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne dnia 17 lutego 2005 r. (Dz.U. 2005, nr 64, poz. 565 późn. zm.).

Communication from the Commission to the European Parliament, Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – Digital Agenda for Europe, 2010, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:PL:PDF; accessed: 02.06.2015.

Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, 2010, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:PL:PDF; accessed: 02.06.2015.

Report of the Supreme Chamber of Control, Computerization of hospitals, 2012, https://www.nik.gov.pl/plik/id,4849,vp,6462.pdf; accessed: 03.06.2015.

Kulesza K., Sokołowski M., Pośpiech A., Elektroniczna dokumentacja medyczna – doświadczenia światowe polska rzeczywistość, Oracle Polska, http://www.slideshare.net/wydzial_ds_ezdrowia/elektroniczna-dokumentacja-medyczna-krzysztof-kulesza-marek-sokoowski-adam-popiech; accessed: 08.06.2015.

Bliźniuk G., Profile IHE XDS IHE XDW zapewnieniu współdziałania instytucji medycznych, “Collegium of Economic Analysis Annals” 2014; 35: 9–23.

Górski T., Symulacyjne środowisko badania wydajności platformy integracyjnej rejestrów medycznych, “Collegium of Economic Analysis Annals” 2013; 29: 595–610.

Architektura referencyjna rejestru medycznego oraz specyfikacja zestawu (zbioru) usług dla medycznych rejestrów podmiotowych, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, www.reminder.csioz.gov.pl/file.php?s=YT8yMTU=; accessed: 11.06.2015.

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy Udostępniania Zasobów Cyfrowych Zdarzeniach Medycznych – studium wykonalności, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, 2009, http://konfederacjalewiatan.pl/upload/File/2009_06/Studium.pdf; accessed: 11.06.2015.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.