Instytucjonalne determinanty współpracy instytucji zdrowia publicznego i telewizji publicznej w zakresie edukacji zdrowotnej

Zofia Słońska

Abstrakt

Institutional determinants of cooperation between public health institutions and public television in the field of health education

The level of effectiveness of mass-media influence on population health is determined by a number of factors, some of which are barriers to effective communication, others support it. The aim of this article is an attempt to present elements of the process of  cooperation between representatives of public health institutions and public television, at the stage of creating health information and its dissemination. The analysis of this process, based, inter alia, on the findings and observations made within sociology and public health, will be aimed at identifying barriers to effective media impact in the field of health education, as well as remedies that can minimize potential failures.

Słowa kluczowe: bariery, edukacja zdrowotna, telewizja, współpraca instytucjonalna
References

1. Bourdieu P., telewizji. Panowanie dziennikarstwa, tłum. K. Sztandar-Sztanderska, A. Ziółkowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

2. Słońska Z., Promocja zdrowia Polsce. Ograniczenia systemowe, w: Piątkowski W., Titkow A. (red.), stronę socjologii zdrowia. Wydawnictwa UMCS, Lublin 2002: 259–277.

3. Słońska Z.A., Promocja zdrowia jej rola zmniejszaniu społecznych nierówności zdrowiu, „Post. N. Med.” 2016; XXIX (5): 350–355.

4. Ustawa radiofonii telewizji dnia 29 grudnia 1992 r. Stan prawny na dzień 11.05.2018 r. (Dz.U. 1933, Nr 7, poz. 34).

5. Hasło: public health, w: WHO Health Systems Strengthening Glossary; http://www.who.int/healthsystems/hss_glossary/en/index8.htlm (dostęp: 8.03.2018).

6. Tones K., Green J., Health Promotion. Planning and Strategies, Sage Publication Ltd. London, Thousand Oaks, California, New Delhi 2004.

7. McLeroy K., Book review of health promotion at the community level, „Health Education Quarterly” 1993; 20 (1): 133–136.

8. Minkler M., Building supportive ties and sens of community among the inner-city elderly: The Tenderloin Senior Outreach Project, „Health Education Quarterly” 1995; 12 (4): 303–314.

9. Hasło: środki masowego przekazu (Słońska Z. opracowanie własne na podstawie hasła PWN; https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/srodki-masowego-przekazu;3984263.html (dostęp: 8.03.2018).

10. Giddens A., Socjologia, tłum. A. Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004: 475.

11.  Raport Digital in 2017. Global overview. We are social, Hootsuite 2017, s. 5; https://wearesocial.com/special-reports/digital-in-2017-global-overview (dostęp: 8.03.2018).

12. Batorski D., Technologie media domach i w życiu Polaków, w: Czapiński J., Panek T. (red.), Diagnoza społeczna 2015, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2015: 355–378.

13. Farrelly M., Mann N., Watson K., Pechancek T., The influence of the television advertisements on promoting calls to telephone quitlines, „Health Education Research” 2013; 28 (1): 15–22.

14. Gatherer A., Parfit J., Porter E. et al., Is Health Education Effective?, Health Education Council, London 1979.

15. Elder R.W., Shults R.A., Sleet D.A., Nicholas J.L. Thompson R.S. et al., Effectiveness of mass media campaingns for reducing drinking and driving and alkohol-involved creshes. systemie review, „Am. J. Prev. Med.” 2004; 27 (1): 57–65.

16.  Raport: TV & Online: Better Together, Internet Advertising Bureau 2010, www. Iabuk.net (dostęp: 14.11.2012), cyt. za: Jaska E., Determinanty skutecznej reklamy medialnej, „Polityki Europejskie, Finanse Marketing” 2013; 10 (59): 312–319.

17. Jaska E., Determinanty skutecznej reklamy medialnej, „Polityki Europejskie, Finanse Marketing” 2013; 10 (59): 312–319.

18. AIDA; https://pl_.wikipedia.org/w/index.php?title=AIDA_(marketing)&old id=51595426 (dostęp: 11.05.2018).

19. Zdrojewski T., Naruszewicz M., Kozłowska-Wojciechowska M, Słońska Z., Drygas W., Główne programy interwencyjne dziedzinie prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego ramach Narodowego Programu POLKARD latach 2003–2009, w: Podręcznik Polskiego Forum Profilaktyki, t. 1, Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 2010: 57–61.

20. Drygas W., Słońska Z., Torbicki A., Opolski G., Zdrojewski T., Kampanie medialne promocji zdrowia profilaktyce chorób serca naczyń – doświadczenia międzynarodowe, w: Podręcznik Polskiego Forum Profilaktyki, t. 1. Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 2007: 131–134.

21. Buckton Ch.H., Lean M.E.J., Combet E., ‘Language is the source of misunderstandings’ – impact of terminology on public perception of health promotion messages, „BMC Public Health” 2015; 15: 579–592.

22. Thompson J.B., The Media and Modernity. Social Theory of the Media, Polity, Cambridge 1995.

23. Ingrosso M., Becoming sensitive to health. Referat wygłoszony na II European Conference on Effectiveness of Health Promotion and Health Education, Ateny, 13–15 maja 1992.

24. Durkin S., Wakefield M., Spittal M., Which types of televised anti-tabacco ads promte more quitline calls from disadventage groups?, „Health Education Research” 2011; 26: 998–1009.

25. Kowalska M.E., Kalinowski P., Bojakowska U., Komunikacja internetowa jako aktywne medium przekazu wiedzy zdrowiu – szanse, zagrożenia ograniczenia, „Pielęgniarstwo Polskie” 2013; 4 (50): 300–304.

26. Dutta-Bergman M.J., Health attitudes, health cognitions and health behaviours among Internet health information seekers: Population-based survey, „Journal of Medical Internet Research” 2004; (6) 2: 15–22.

27. Orr D., Baram-Tsabari A., Landsman K., Social media as platform for health-related public debates and discussions: The Polio vaccine on Facebook, „Israel Journal of Health Policy Research” 2016; 5: 34–45.