Zdrowie Publiczne i Zarządzanie,2018, Tom 16, Numer 2

Redaktor naczelny: Cezary W. Włodarczyk
Przewodnicząca Rady Programowej: Stanisława Golinowska
Sekretarz redakcji: Elżbieta Ryś
Rok wydania: 2018
Redakcja numeru : Agnieszka Gniadek

Przygotowanie do wydania elektronicznego 4 numerów czasopisma - zadanie finansowane w ramach umowy Nr 641/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Słowa kluczowe: kompetencje społeczne, programu opieki, studenci, przywództwo , social competences, nursing program, students, leadership, zachowania agresywne pacjentów, agresja, personel pielęgniarski, przemoc , : aggressive behavior of patients, aggression, nurses, violence, choroby zawodowe, rejestr, zapadalność , occupational diseases, register, incidence, pielęgniarki, praca zmianowa, sposób żywienia, aktywność fizyczna , shift system, dietary intake, physical activity, opieka okołoporodowa, standardy opieki okołoporodowej, poród, cesarskie cięcie, położna, lekarz położnik, noworodek, narodziny, ciąża, Rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem , medical care during the perinatal period, standard for perinatal care, labour, cesarean section, midwife, obstetrician gynaecologist, newborn, childbirth, pregnancy, Regulation of the Ministry of Health on the standards of conduct and medical procedures for the delivery of health services in the field of perinatal care provided to women during physiological pregnancy, physiological birth, confinement and infant care, ordynowanie leków, pielęgniarka, klasyfikacja , prescriptions for medications, midwives, classification, HCEU, opiekun osoby starszej, uznawalność kwalifikacji, model VQTS, matryca, profile kompetencji , nurse, elderly caregiver, recognition of qualifications, VQTS model, matrix, competence profiles, promocja zdrowia, polityka zdrowotna, polityka, programy zdrowotne , health promotion, health policy, health promotion programmes, policy

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wprowadzenie

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2018, Tom 16, Numer 2, s. 67-68
Data publikacji online: lipiec 2018

From Ottawa to Vienna. Health promotion – post-truth contexts and times 

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2018, Tom 16, Numer 2, s. 69–78
Data publikacji online: lipiec 2018
DOI 10.4467/20842627OZ.18.008.9078

Projekt HCEU wsparciem dla przejrzystości i uznawania kwalifikacji w sektorze opieki zdrowotnej w Europie

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2018, Tom 16, Numer 2, s. 79–85
Data publikacji online: lipiec 2018
DOI 10.4467/20842627OZ.18.009.9079

New prescribing powers for Polish nurses and midwives in relation to ICNP®

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2018, Tom 16, Numer 2, s. 86–92
Data publikacji online: lipiec 2018
DOI 10.4467/20842627OZ.18.010.9080

Kilka uwag na temat ratio legis tak zwanych polskich standardów opieki okołoporodowej

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2018, Tom 16, Numer 2, s. 93–104
Data publikacji online: lipiec 2018
DOI 10.4467/20842627OZ.18.011.9081

Wpływ systemu zmianowego pracy pielęgniarek na ich sposób odżywiania i aktywność fizyczną

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2018, Tom 16, Numer 2, s. 105–111
Data publikacji online: lipiec 2018
DOI 10.4467/20842627OZ.18.012.9082

Zapadalność na choroby zawodowe na terenie działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2018, Tom 16, Numer 2, s. 112–118
Data publikacji online: lipiec 2018
DOI 10.4467/20842627OZ.18.013.9083

Ocena ryzyka wystąpienia agresji wśród pacjentów zgłaszających się do placówek medycznych

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2018, Tom 16, Numer 2, s. 119–124
Data publikacji online: lipiec 2018
DOI 10.4467/20842627OZ.18.014.9084

Let’s look for leaders – we need them! A survey on the authentic leadership competences among nursing students 

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2018, Tom 16, Numer 2, s. 125–130
Data publikacji online: lipiec 2018
DOI 10.4467/20842627OZ.18.015.9085