Zapadalność na choroby zawodowe na terenie działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej

Małgorzata Fraś,

Beata Kudłacik,

Jarosław Rutkiewicz

Abstrakt

Incidence of occupational diseases at the territory under the authority of District Sanitary and Epidemiological Station in Bielsko-Biała

Introduction. The employees’ health condition depends to a large degree on occupational risks and occurrence of harmful physical, chemical and biological factors at work. These hazards are reflected in the incidence of occupational diseases. Purpose. Analysis of incidence of occupational diseases in 2004–2015 at the territory of the District Sanitary and Epidemiological Station in Bielsko- Biala.

Material and methodology. The source of information about occupational diseases in the city end District of Bielsko-Biała was data from individual occupational disease record sheets analysed in the Station. The analysis covered data on occupational diseases according to disease classification, gender, age and duration of exposure to harmful factors in the work environment.

Results. The noted reduction in occupational disease incidence on the territory of the Sanitary and Epidemiological Station in Bielsko-Biała during the period of 2004–2015 correlated with the general declining tendency in Poland. In the city end District of Bielsko-Biala dominated chronic diseases of the musculoskeletal and nervous system, pneumoconiosis, hearing loss and chronic disease of speech organ prevailed, which was related to a longstanding exposure to harmful factors in the work environment.

Conclusions. In the city and District of Bielsko-Biala the declining incidence tendency of occupational diseases is maintained. Analysing morbidity of particular occupational diseases in the city and District of Bielsko-Biala shows that dominating illnesses in this group are currently skin allergies, bronchial asthma, chronic diseases of the musculoskeletal and nervous system and hearing impairment

Słowa kluczowe: choroby zawodowe, rejestr, zapadalność , occupational diseases, register, incidence
References

1. Jakubowicz J., Jakubowicz O., Żaba Cz. et al., Nowe regulacje prawne dotyczące chorób zawodowych, „Postępy Dermatologii i Alergologii” 2010; 27 (2): 122–125. 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy  (Dz. U. 2014.15.02).

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 105, poz. 869).

4. Hanke W., Szeszenia-Dąbrowska N., Szymczak W., Choroby zawodowe – epidemiologiczna ocena sytuacji w Polsce, „Medycyna Pracy” 2002; 53 (1): 23–28. 

5. Domagała-Dobrzycka M., Zienkiewicz P., Czaja W. et al., Choroby zawodowe w woj. zachodniopomorskim w latach 2000–2006, „Problemy Higieny i Epidemiologii” 2009; 90 (2): 263–270.

6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 roku w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz. U. 2002, Nr 132, poz. 1121).

7. Rydlewska-Liszkowska I., Koszty chorób zawodowych i wypadków przy pracy w Polsce, „Medycyna Pracy: 2006; 57 (4): 317–324.

8. Rynowska-Wiśniewska J., Choroba zawodowa a niezdolność do pracy. Zasady orzekania, „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” 2014; 20 (2): 160–165.

9. Wilczyńska U., Szeszenia-Dąbrowska N., Sobała W., Drożdż D., Choroby zawodowe stwierdzone w Polsce w 2010 r., „Medycyna Pracy” 2011; 62 (4): 347–357.

10. Szeszenia-Dąbrowska N., Wilczyńska U., Occupational diseases among workers employed in various branches of the national economy. Choroby zawodowe wśród pracujących w różnych gałęziach gospodarki narodowej, „Medycyna Pracy” 2013; 64 (2): 161–174.

11. Świątkowska B., Najczęściej stwierdzane patologie w Polsce i metody zapobiegania im, „Medycyna Pracy” 2010; 61 (6): 661–669.

12. Centralny rejestr chorób zawodowych. Dane o zapadalności; http://www.imp.lodz.pl/ (dostęp: 12.10.2016).

13. Wilczyńska U., Sobała W., Szeszenia-Dąbrowska N., Choroby zawodowe stwierdzone w Polsce w 2012 r., „Medycyna Pracy” 2013; 64 (3): 317–326.

14. Szeszenia-Dąbrowska N., Wilczyńska U., Sobała W., Choroby zawodowe w Polsce w 2013 r. i ich czynniki przyczynowe, „Medycyna Pracy” 2014; 65 (4): 463–472.

15. Szeszenia-Dąbrowska N., Wilczyńska U., Choroby zawodowe w Polsce w 2014 r., „Medycyna Pracy” 2016; 67 (3): 327–335.

16. Madej B., Bartuś R., Bem S., Epidemiologia chorób zawodowych w Tarnowie i powiecie tarnowskim w latach 1994–2003, „Przegląd Lekarski” 2006; 63 (7): 49–52.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.