Środki trwałe w publicznej i prywatnej ochronie zdrowia w latach 1999–2018

Marcin Kautsch,

Edyta Piętak

Abstrakt

Fixed assets in public and private healthcare in 1999-2018

The presented article deals with the subject of fixed assets in healthcare: their gross value, condition and degree of wear, broken down into the public and private sectors. Above the value grew extremely strongly in the analysed period, particularly impressive in private healthcare. The financing of this growth seems to have the largest share of funds obtained from EU and the EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism as well as from public payer funds. The rate of increase of funds in healthcare from other public sources is significantly lower than, for example, the rate of GDP growth, which may indicate the withdrawal of state structures from healthcare financing. The increase in the degree of wear of fixed assets, which took place in the analysed period, may cause some concern.

Słowa kluczowe: finansowanie, ochrona zdrowia, sektor prywatny, sektor publiczny, środki trwałe
References

1. Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Dz.U. 1997 nr 28 poz. 153.

2. Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dz.U. 2017 poz. 844.

3. Przyszłość sektora prywatnego w systemie opieki zdrowotnej [Rozmowa R. Moksa i M. Błocha], BFF Medfinance, https://www.medfinance.pl/przyszlosc-sektora-prywatnego-w-systemie-opieki-zdrowotnej (dostęp: 9.10.2020).

4. Leszczyńska B., Prywatne szpitale z ograniczonym dostępem do NFZ. Większość z nich może upaść, Forsal, 01.12.2017, https://forsal.pl/artykuly/1089111,prywatne-szpitale-z-ograniczonym-dostepem-do-nfz-wiekszosc-z-nich-moze-upasc.html (dostęp: 9.10.2020).

5. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, https://rpwdl.csioz.gov.pl/ (dostęp: 8.08.2020).

6. Kaczor A., Kautsch M., Inwestycje w publicznej i prywatnej ochronie zdrowia w latach 1999–2007, [w:] Współczesne wyzwania strukturalne w ochronie zdrowia, red. R. Lewandowski, R. Walkowiak, Olsztyn: Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 2009.

7. Kaczor A., Kautsch M., Rok 2008 – zmiana trendów inwestycyjnych w ochronie zdrowia?, „Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą” 2011, nr 39, s. 106–122.

8. Główny Urząd Statystyczny, Rocznik Statystyczny 2019, Warszawa 2019.

9. Główny Urząd Statystyczny, Zdrowie i ochrona zdrowia w 2018 r., https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/zdrowie-i-ochrona-zdrowia-w-2018-roku,1,9.html (dostęp: 10.05.2020).

10. Ząbek K., Głogowski C., Gierczyński J., Wydatki na ochronę zdrowia w Polsce w latach 1999–2003, „Menedżer Zdrowia” 2003, nr 5, s. 64–65.

11. OECD, Health Statistics 2020, https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=9# (dostęp: 3.10.2020).

12. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Mapa Dotacji, https://mapadotacji.gov.pl/ (dostęp: 5.10.2020).

13. Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy, https://www.eog.gov.pl/ (dostęp: 5.10.2020).

14. EEA and Norway Grants, https://eeagrants.org/countries/poland (dostęp: 5.10.2020).

15. Mazurek M., Fundusze strukturalne jako źródło finansowania inwestycji w jednostkach ochrony zdrowia, „Przegląd Epidemiologiczny” 2010, nr 64, s. 577–581.

16. Dubas-Jakóbczyk K., Rola funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w finansowaniu inwestycji w obszarze ochrony zdrowia w Polsce, „Zdrowie Publiczne i Zarządzanie” 2014, nr 12 (3), 228–238, doi:10.4467/20842627OZ.14.024.3442.

17. Główny Urząd Statystyczny, Inwestycje i środki trwałe w gospodarce narodowej na rok 1999, www.stat.gov.pl (dostęp: 10.05.2020).

18. Główny Urząd Statystyczny, Inwestycje i środki trwałe w gospodarce narodowej na rok 2018, www.stat.gov.pl (dostęp: 10.05.2020).

19. OECD, OECD Health Statistics 2021, https://stats.oecd. org/Index.aspx?ThemeTreeId=9 (dostęp: 10.05.2020).

20. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia na rok 1999, Warszawa 2000.

21. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia na rok 2018, Warszawa 2019.

22. Kautsch M., Ponikło W., Zientek K., Dela R., Struktura szpitala, MP.pl, 17.08.2020, https://www.mp.pl/kurier/243616 (dostęp: 5.09.2020).

23. Najwyższa Izba Kontroli, System ochrony zdrowia w Polsce – stan obecny i pożądane kierunki zmian, KZD.034.001.2018, Nr ewid. 8/2019/megainfo/KZD, Warszawa 2019, https://www.nik.gov.pl/plik/id,20223,vp,22913.pdf (dostęp: 5.09.2021).

24. Ogólnopolski Związek Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia, Progam Związku, https://medycynaprywatna.pl/o-zwiazku-2/program-zwiazku/ (dostęp: 5.09.2021).

25. Główny Urząd Statystyczny, Roczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych od 1950 roku, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-pot-inflacja-/roczne-wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych/ (dostęp: 7.10.2020).