Czas oczekiwania na postawienie diagnozy i rozpoczęcie leczenia w przypadku złośliwego nowotworu piersi oraz wpływ pomiaru na poprawę standardu realizowanych świadczeń

Anna Andrzejczak,

Ewelina Żarłok,

Karolina Osowiecka,

Luiza Kańczuga-Koda,

Sergiusz Nawrocki

Abstrakt

Waiting Times for Diagnosis and Treatment in Breast Cancer and the Impact of Measurement on the Improvement of the Standard of Services Provided

Mortality rates for malignant breast cancer are rising in Poland. This is a subject of growing concern and a focus of public debate about cancer care in Poland. The following paper presents a case study—an attempt to measure and analyze waiting times for diagnosis and treatment in breast cancer. The survey was carried out in one of the regional cancer care centers in Poland. The data were collected solely from hospital information systems.

The overall waiting time (mammography to treatment) was median 35,5 days. Waiting time since diagnosis (results of core needle biopsy to treatment) was median 27,5 days. The analysis has been conducted twice. In between the center implemented several organizational changes. They resulted in shortening of waiting time for mammogram description—from 4 to 1 day (median) also the waiting times for core needle biopsy result has been shortened—from 6 to 4 days (median). However, the overall waiting time has not changed significantly.

Słowa kluczowe: czas oczekiwania, jakość w opiece zdrowotnej, jakość w onkologii, rak piersi
References

1. Global Cancer Observatory, World Health Organization, http://gco.iarc.fr (dostęp: 28.10.2020).

2. Didkowska J., Wojciechowska U., Czaderny K., Olasek P., Ciuba A., Nowotwory złośliwe w Polsce, Warszawa 2019, http://onkologia.org.pl/wp-content/uploads/Nowotwory_2017.pdf (dostęp: 28.10.2020).

3. Sant M., Chirlaque Lopez M.D., Agresti R., Sánchez Pérez M.J., Holleczek B., Bielska-Lasota M., Dimitrova N., Innos K., Katalinic A., Langseth H., Larrañaga N., Rossi S., Siesling S., Minicozzi P., The EUROCARE-5 Working Group, Survival of Women with Cancers of Breast and Genital Organs in Europe 1999–2007: Results of the EUROCARE-5 Study, „European Journal of Cancer” 2015, vol. 51, s. 2191–2205.

4. Wojtyniak B., Stokwiszewski J., Rubikowska B., Goryński P., Zdrojewski T., Długość życia i umieralność ludności Polski, [w:] Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania, red. B. Wojtyniak, P. Goryński, Warszawa: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, 2018, s. 121.

5. Biganzoli L., Cardoso F., Beishon M. et al., The Requirements of a Specialist Breast Centre, „The Breast” 2020, vol. 51, s. 65–84, https://doi.org/10.1016/j.breast.2020.02.003.

6. Carioli G., Malvezzi M., Rodriguez T., Bertuccio P., Negri E., La Vecchia C., Trends and Predictions to 2020 in Breast Cancer Mortality in Europe, „Breast” 2017, vol. 36, s. 89–95, https://doi.org/10.1016/j.breast.2017.06.003.

7. Richards M.A., Westcombe A.M., Love S.B., Littlejohns P., Ramirez A.J., Influence of Delay on Survival in Patients with Breast Cancer: A Systematic Review, „Lancet” 1999, vol. 353, s. 1119–1126.

8. SIS/ISS International Accreditation Program for Breast Centers / Units, https://www.sisbreast.org/accreditation/ibca/ (dostęp 28.10.2020).

9. Senologic International Society, SIS Accredited Centers [Lista akredytowanych ośrodków], https://www.sisbreast.org/accreditation/sis-accredited-centers/ (dostęp 28.10.2020).

10. TNM Classification of Malignant Tumours, 8th Edition, eds. J.D. Brierley, M.K. Gospodarowicz, C. Wittekind, Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell, 2016.

11. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie mierników oceny prowadzenia diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego, Dz.Urz. MZ, poz. 52.

12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego; Dz.U. 2013 poz. 1520; Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, Dz.U. 2017 poz. 2295 ze zm.

13. Raport przygotowany w ramach projektu Fundacji Onkologia 2025 przedstawia analizę dla wszystkich wskaźników klinicznych i organizacyjnych rekomendowanych przez SIS dla breast units – w tym dane dotyczące odsetka biopsji gruboigłowych (rekomendowana forma diagnostyki raka piersi) w stosunku do biopsji cienkoigłowych. Oba raporty – z pierwszej i drugiej analizy dostępne są online: http://onkologia2025.pl/sef/1_50_(Jakość w ochronie zdrowia. Na przykładzie wytycznych do akredytacji breast units, Warszawa: Fundacja Onkologia 2025, edycja 1 i 2).

14. Osowiecka K., Rucińska M., Nawrocki S., Czy reforma DILO skróciła realny czas oczekiwania pacjentów chorych na nowotwory złośliwe w Polsce?, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Onkologicznego Nowotwory” 2017, t. 2, nr 3, s. 218–223.

15. Osowiecka K., Rucińska M., Nowakowski J., Nawrocki S., How Long Are Cancer Patients Waiting for Oncological Therapy in Poland?, „International Journal of Environmental Research and Public Health” 2018, 15, 577; doi:10.3390/ijerph15040577.

16. Osowiecka K., Rucińska M., Andrzejczak A., Żarłok E., Chrostek I., Nawrocki S., Jaka miała być rola koordynatora leczenia onkologicznego, a jak jest w rzeczywistości?, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Onkologicznego Nowotwory” 2020, t. 5, nr 1, s. 3–10