Istota kompetencji personelu medycznego wpływających na efektywność opieki nad pacjentem

Artur Prusaczyk,

Paweł Żuk,

Marika Guzek,

Joanna Oberska,

Magdalena Bogdan

Abstrakt

The importance of medical Staff competences influence on the effectiveness of healthcare

Limited financial and infrastructure resources, but above all, lack of staff, and at the same time increasing need and patients’ awareness is the leading problem that the health care sector in Poland is facing. Determining the dependence of medical staff competences and effectiveness of patients’ health care in health care units might be of high importance in the process of managing medical facilities. Determining these relations will allow proper measures to be taken aiming at increasing the effectiveness of patients’ health care and also improving functioning of the medical facilities. This paper looks into the issue of assessing the competences of medical staff. These competences were determined by their scope, systematization, core, and the role they might play in patient treatment and care in health care unites. The core of the analyzed competencies are knowledge and skills. Identification and reinforcement of these competences may have crucial influence on the quality and effectiveness of health care having its roots in adequate medical staff management at the medical facilities.

Słowa kluczowe: kompetencje, personel medyczny, efektywność opieki nad pacjentem
References

1. Walczak W., Przywództwo i motywowanie w procesach zarządzania kompetencjami pracowników, „E-mentor” 2011, nr 1 (38), http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/38/id/808 (dostęp: 5.09.2021).

2. Kęsy M., Kształtowanie kompetencji menedżerskich personelu medycznego w szpitalach, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013.

3. Bober B., Olkiewicz M., Jakościowe czynniki efektywności procesu świadczenia usług szpitalnych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach” 2013, nr 98, s. 269–277 (Administracja i Zarządzanie).

4. Whiddett S., Hollyforde S., Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, przekł. G. Sałuda, Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2013, s. 13.

5. Oleksyn T., Zarządzanie potencjałem pracy w organizacjach różnej wielkości, [w:] Zarządzanie strategiczne kapitałem ludzkim, red. A. Ludwiczyński, K. Stobińska, Warszawa: Poltext, 2001, s. 16.

6. Juchnowicz M., Rostkowski T., Sienkiewicz Ł., Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi, Warszawa: Poltext, 2010, s. 24–32.

7. Rostkowski T., Zintegrowany system zarządzania kompetencjami, [w:] M. Juchnowicz, T. Rostkowski, Ł. Sienkiewicz, Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi, Warszawa: Poltext, 2010, s. 100–102.

8. Rasińska R., Nowakowska I., Kompetencje pracowników źródłem sukcesu podmiotów leczniczych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach” 2013, nr 25 (98), s. 259–268 (Administracja i Zarządzanie).

9. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, przekł. A. Unterschuetz et al., Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2005, s. 53.

10. Karniej P., Łyś D., Grzebieluch J., Wpływ kompetencji pracowników medycznych na funkcjonowanie praktyki lekarza rodzinnego, „Family Medicine & Primary Care Review” 2012, vol. 14 (1), s. 24–28.

11. Boxall P., Purcell J., Strategy and Human Resource Management, London: Palgrave McMillan, 2002.

12. Mojs E., Umiejętności psychologiczne w zarządzaniu, [w:] Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej. Wybrane konteksty teoretyczno-praktyczne, red. M.D. Głowacka, Poznań: Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2004, s. 236–242.

13. Newman W.H., Logan J.P., Harvey Hegarty W., Strategy: A Multi-Level, Integrative Approach, Cincinnati, OH: South-Western Publishing Co., 1989.

14. Lewandowska H., Zasoby ludzkie w strategii rozwoju poradni specjalistycznych, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2012, t. 13, z. 5, s. 289–302.

15. Nowakowska I., Głowacka M.D., Rasińska R., Efektywne zarządzanie personelem medycznym przez pryzmat wymiarów jakości pracy, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2012, t. 13, z. 5, s. 279–288.

16. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, przekł. M. Rusiński, Warszawa: PWN, 2002.

17. Drucker P.F., Zarządzanie XXI wieku. Wyzwania, przekł. A. Śliwa, L. Śliwa, Warszawa: MT Biznes, 2009.

18. Bugdol M., Bugaj J., Stańczyk I., Procesy zarządzania zasobami ludzkimi w służbie zdrowia, Wrocław: Wydawnictwo Continuo 2012.

19. Skrzypek E., Kreatywność pracowników wiedzy i ich wpływ na innowacyjność przedsiębiorstw, [w:] Kapitał intelektualny i jego ochrona, red. E. Okoń-Horodyńska, R. Wisła, Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji, 2010.

20. Langis M., Borgermans L., Strengthening a Competent Health Workforce for the Provision of Coordinated/Integrated Health Services, WHO – Regional Office for Europe, 2015, https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/288253/HWF-Competencies-Paper-160915-final.pdf (dostęp: 5.09.2021).

21. American College of Healthcare Executives, 2020 Competencies Assessment Tool, https://www.ache.org/-/media/ache/career-resource-center/competencies_booklet.pdf (dostęp: 2.08.2021).

22. Deklaracja Bolońska. Szkolnictwo wyższe w Europie. Wspólna Deklaracja Europejskich Ministrów Edukacji, zebranych w Bolonii w dniu 19 czerwca 1999 roku, https://www.ehea.info/media.ehea.info/file/Ministerial_conferences/04/9/1999_Bologna_Declaration_Polish_553049.pdf (dostęp: 5.09.2021).