Model funkcjonalny HB-HTA z koordynującą rolą Narodowego Funduszu Zdrowia

Katarzyna Iłowiecka,

Iga Lipska,

Monika Raulinajtys-Grzybek,

Katarzyna Byszek,

Barbara Więckowska

Abstrakt

The functional model of Hospital-Based Health Technology Assessment with coordinating role of the Polish National Health Fund

The article presents the concept and the conduct of the HB-HTA (Hospital-Based Health Technology Assessment) project implementation with coordi­nating role of the Polish National Health Fund. The main stakeholders of the HB-HTA process were identified, together with their interests and barriers in the area of the implementation of HB-HTA in Poland.

Słowa kluczowe: HB-HTA, Narodowy Fundusz Zdrowia, ocena technologii medycznych, szpitale, health technology, Health Technology Assessment, Hospital-Based Health Technology Assessment HB-HTA, hospitals, Polish National Health Fund
References

1. Strategia rozwoju NFZ na lata 2019–2023 cel strategiczny nr 5, https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/narodowy-fundusz-zdrowia-ze-strategia-rozwoju,7327.html (dostęp: 30.04.2021).

2. Krajowe ramy strategiczne. Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014–2020, http://www.zdrowie.gov.pl/uploads/pub/pages/page_846/text_images/Krajowe%20ramy%20strategiczne%20www.pdf (dostęp: 30.04.2021).

3. http://www.aotm.gov.pl/www/wp-content/uploads/wytyczne_hta/2016/20160913_Wytyczne_AOTMiT.pdf (dostęp: 30.04.2021).

4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.).

5. Centrum E-Zdrowia (poprzednia nazwa Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia), https://www.cez.gov.pl/ (dostęp: 08.05.2021).

6. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2011 nr 113 poz. 657 z późn. zm.).

7. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z dnia 20 stycznia 2021 r.) (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).