Model funkcjonalny HB-HTA z koordynującą rolą Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Justyna Gruczek,

Tomasz Macioch,

Marta Słomka,

Anna Zawada

Abstrakt

The functional model of the Hospital-Based Health Technology Assessment (HB-HTA) with the coordinating role of the Agency of the Health Technology Assessment and Tariff Systems

The article presents the functional model of the HB-HTA (Hospital-Based Health Technology Assessment) project implementation with coordinating role of the Agency of the Health Technology Assessment and Tariff Systems.

Słowa kluczowe: Agencja Oceny Technologii Medycznychi Taryfikacji, HB-HTA, ocena technologii medycznych, szpitale, Agency of the Health Technology Assessment and Tariff Systems, health technology, Health Technology Assessment, hospitals, Hospital- -Based Health Technology Assessment
References

1. Zawada A., Andrzejczyk Ł., Rola oceny technologii medycznych w refundacji leków w Polsce, „Zdrowie Publiczne i Zarządzanie” 2013; 11 (1): 28–34, doi:10.4467/20842627OZ.14.003.1613.

2. Lipska I., McAuslane N., Leufkens H., Hövels A., A Decade of Health Technology Assessment in Poland, „International Journal of Technology Assessment in Health Care” 2017; 33 (3): 350–357, doi:10.1017/S0266462317000563.

3. Radowicki S., AOTM na nowych zasadach, Świat Lekarza, http://swiatlekarza.pl/aotm-na-nowych-zasadach/ (dostęp: 27.07.2020).

4. Racjonalne decyzje w systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej polityki zdrowotnej, AOTMiT, https://power.aotm.gov.pl/ (dostęp: 27.07.2020).

5. Wytyczne oceny technologii medycznych (HTA), AOTMiT, https://www.aotm.gov.pl/wytyczne-oceny-technologii-medycznych/wytyczne-oceny-produktow-leczniczych/ (dostęp: 11.01.2021).

6. System Monitorowania Kosztów Leczenia (SMoKL), AOTMiT, http://www.aotm.gov.pl/www/aotm/fundusze-europejskie/ (dostęp: 27.07.2020).

7. Plan Finansowy Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji na 2020 r., AOTMiT, http://bipold.aotm.gov.pl/assets/files/majatek/plan_2020-sig.pdf (dostęp: 30.07.2020).

8. https://eunethta.eu/ (dostęp: 28.04.2021).

9. https://bipold.aotm.gov.pl/index.php/repozytorium-ppz-2/rekomendacje-do-zalecanych-technologii-ppz (dostęp: 28.04.2021).

10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań, jakie muszą spełniać analizy uwzględnione we wnioskach o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu oraz o podwyższenie urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, które nie mają odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu (Dz.U. z 2012 r. poz. 388).