Zdrowie Publiczne i Zarządzanie Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia

Redaktor naczelny: Cezary W. Włodarczyk
Przewodnicząca Rady Programowej: Stanisława Golinowska
Sekretarz redakcji: Elżbieta Ryś
Redaktor statystyczny: Ewa Kocot

Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia Zdrowie Publiczne i Zarządzanie są jedynym czasopismem w Polsce, w którym łączy się zagadnienia zdrowia publicznego z problemami funkcjonowania ochrony zdrowia. To wyznacza interdyscyplinarny charakter pisma. Publikowane są bowiem artykuły naukowe zarówno z dziedziny nauk o zdrowiu, jak i nauk społecznych, a spośród nich w szczególności: ekonomii i finansów, zarządzania, prawa i administracji, socjologii, psychologii, nauk politycznych oraz informacji i komunikacji, a także nauk pedagogicznych.

Szeroki zakres problematyki czasopisma jest z jednej strony wynikiem kompleksowego definiowania zdrowia (WHO 1946) jako stanu, obejmującego pełny dobrostan człowieka, grupy i całej populacji, zarówno w wymiarze fizycznym, psychicznym jak i społecznym. Z drugiej strony szeroki zakres problematyki jest wynikiem wielości problemów związanych z funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia: rządzeniem sektorem zdrowotnym oraz zarządzaniem placówkami udzielającymi usług zdrowotnych, zarówno o charakterze profilaktycznym, jak i leczniczym.

Chętnie przyjmowane są artykuły, które prezentują ujęcia porównawcze; tak z perspektywy globalnej i krajów europejskich, jak i regionalnej oraz lokalnej w Polsce. Publikowane są teksty autorów z krajów „przodujących” w rozwiązaniach problemów ochrony zdrowia, które mogą być traktowane jako modelowe, a także z krajów o niskich dochodach, które borykając się z zapewnieniem ochrony zdrowia dla swoich obywateli, stosują niejednokrotnie innowacyjne rozwiązania systemowe i organizacyjne. 

Czasopismo kierowane jest do szerokiego grona Czytelników zainteresowanych ochroną zdrowia w swej pracy i badaniach: do policy makers, do specjalistów zatrudnionych w instytucjach związanych ze zdrowiem publicznym, do menadżerów placówek zdrowotnych i zatrudnionych w nich kadr medycznych, do działaczy społecznych i promotorów zdrowia.

Zamieszczone artykuły są szczególnie przydatne kadrze akademickiej i nauczycielskiej w edukacji na temat zdrowia, jego ochrony oraz funkcjonowania instytucji usług zdrowotnych. Dla tej grupy odbiorców publikowane w czasopiśmie wyniki oryginalnych badań, analizy ważnych dokumentów krajowych, Unii Europejskiej czy Światowej Organizacji Zdrowia mają konkretny wymiar, stanowiąc wsparcie dla praktycznych działań z obszaru ochrony zdrowia.

W latach 2016-2019 przygotowanie do wydania elektronicznego finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

ISSN 1731-7398
e-ISSN 2084-2627
Punkty MEiN: 20
Właściciel czasopisma:
Instytut Zdrowia PUblicznego WNZ UJ CM

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.

Wersja papierowa czasopisma

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2022, Tom 20, Numer 3

Redaktor naczelny: Cezary W. Włodarczyk
Przewodnicząca Rady Programowej: Stanisława Golinowska
Sekretarz redakcji: Elżbieta Ryś
Opublikowano online: 30 grudnia 2022

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Patients’ preferences: Comparing the quality of medical services before and during the COVID-19 pandemic

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2022, Tom 20, Numer 3, s. 73-80
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20842627OZ.22.013.18487

Wiedza na temat profilaktyki pierwotnej i wtórnej raka jelita grubego wśród młodych Polaków

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2022, Tom 20, Numer 3, s. 81-88
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20842627OZ.22.014.18488

Skuteczność zastosowanego modelu leczenia środowiskowego u osób z podwójną diagnozą psychiatryczną

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2022, Tom 20, Numer 3, s. 89-102
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20842627OZ.22.015.18489

Informatyzacja i bezpieczeństwo danych w dokumentacji medycznej – wybrane aspekty prawne i praktyczne

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2022, Tom 20, Numer 3, s. 103-110
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20842627OZ.22.016.18490

Programy otwartego ujawniania niepożądanych zdarzeń medycznych pacjentom i ich bliskim – przegląd rozwiązań w wybranych krajach

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2022, Tom 20, Numer 3, s. 111-118
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20842627OZ.22.017.18491