Czynniki wpływające na rekomendację szpitala jako miejsca pracy w opinii pielęgniarek zatrudnionych w polskich szpitalach

Teresa Gabryś,

Maria Kózka,

Piotr Brzyski,

Maria Ogarek,

Maria Cisek,

Lucyna Przewoźniak,

Anna Ksykiewicz-Dorota,

Krzysztof Gajda,

Tomasz Brzostek

Abstrakt

Factors influencing recommendation of a hospital as place of employment in the opinion of nurses working in Polish hospitals
Introduction. European states observe an increased demand for healthcare services and diminishing numbers of nurses working in the healthcare system. A divergence that may result in future shortages of hospital nursing staff.
Aim. Definition of factors that influence readiness to recommend the hospital as place of employment by nurses employed in Polish hospitals.
Material and method. Polish part of the RN4CAST protocol, the study uses logistic regression model on data from 2605 questioners from nurses working in 30 Polish hospitals.
Results. About half of the responders declared readiness to recommend employment in their hospital. The recommendation depended on working conditions, quality of care, patient safety, and manager interest in professional development of personnel. Higher level of emotional burnout reduced the probability of recommendation.
Conclusions. Working conditions, quality of care, patient safety, and potential of professional development are the main factors deciding about the eagerness to recommend employment in one’s hospital.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo pacjenta, jakość opieki, pielęgniarki, rozwój zawodowy, warunki pracy, wyczerpanie emocjonalne, zatrudnienie
References

Bryła M., Maniecka-Bryła J., Proces starzenia się populacji wyzwaniem dla polityki zdrowotnej, „Gerontologia Polska” 2011; 19, 1: 40–46.

Kózka M., Brzostek T., Ksykiewicz-Dorota A., Analysis of nurse staffing and factors determining the demand for health care in Poland, „Progress in Health Sciences” 2011; 1 (2): 59–66.

Radkiewicz P., Widerszal-Bazyl M., Pokorski J. i wsp., Dlaczego pielęgniarki wcześnie odchodzą z zawodu?, „Bezpieczeństwo Pracy” 2004; 7–8: 31–34.

Heinen M.M., Achterberg T., Schwendimann R., Zander B., Matthews A., Kózka M., Ensio A., Van den Heede K., Strømseng Sjetne I., Moreno Casbas T., Ball J., Schoonhoven L., For the RN4Cast consortium, Nurses’intention to leave their profession: a cross sectional observational study in 10 European countries, JNS, 2012- http:dx.doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2012.09.019 (dostęp: 12.12.2012).

Hasselhorn H.M., Mueller B.H., Tackenberg P. (red.), Working conditions and intent to leave the profession among nursing staff in Europe, SALTS, Stockholm 2003: 9–18.

Zielińska-Więczkowska H., Buśka A., Satysfakcja pielęgniarek na tle wybranych czynników środowiska pracy, „Pielęgniarstwo XXI wieku” 2010; 3–4: 5–8.

CBOS, Prestiż zawodów. Komunikat z badań, Warszawa 2009. Available from: http://www.solidarnosc.uni.wroc.pl/dokumenty/PRESTIZ_ZAWODOW.pdf (dostęp: 29.06.2011).

Aiken L.H., Clarke S.P., Sloane D.M. et al., Magnet nursing services recognition programme, „Health Affairs” 2001, May/June: 1–11.

Lake E.T., Friese C.R., Variations in nursing practice environments – relation to staffing and hospital characteristics, „Nursing Research” 2006; 55: 1–9.

Lucero R.J., Lake E.T., Aiken L.H., Variations in nursing care quality across hospitals, „Journal of Advanced Nursing” 2009; 65: 2299–2310.

Krauss M.J., Evanoff B., Hitcho E., Ngugi K.E., Dunagan W.C., Fischer I., Birge S., Johnson S., Costantinou E., Fraser V.J., A case-control study of patient, medication and care-related risk factor for inpatient falls, „Journal of Gene­ral Internal Medicine” 2005; 20: 116–120.

Lucero R.J., Lake E.T., Aiken L.H., Nursing care quality and adverse events in US hospitals, „Journal Clinical Nursing” 2010; 19 (15–16): 2185–2195.

Hugonnet S. et al., The effect of workload on infection risk in critically ill patients, „Critical Care Medicine” 2007; 35 (1): 76–81.

Lake E.T., Development of the practice environment scale of the Nursing Work Index, „Research in Nursing & Health” 2002 Jun; 25 (3): 176–188.

Sermeus W. et al., Nurse forecasting In Europe (RN4CAST); Rationale, design and methodology, „BMC Nursing” [dok. elektr.] http://www.biomedcentral.com/1472-6955/10/6 (dostęp: 21.11.2012).

Prażmowska B., Gaweł G., Mąka M., Sytuacja społeczno-zawodowa polskich pielęgniarek. Współczesne pielęgniarstwo to wiedza, profesjonalizm, pasja, VII Kongres Pielęgniarek Polskich, Sopot 14–15 maja 2004: 45–49.

Kunecka D., Kamińska M., Karakiewicz B., Analiza czynników wpływających na zadowolenie z wykonywanej pracy w grupie zawodowej pielęgniarek. Wyniki wstępne, „Problemy Pielęgniarstwa” 2007; 2–3 (15): 192–196.

Kosińska M., Pilarz Z., Satysfakcja pielęgniarek z pracy zawodowej i jej uwarunkowania, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowskiej, Lublin–Polonia 2005; LX, SUPL., XVI, 236: 46–52.

Kapłunowska J., Nowicki P., Public relations jako narzędzie budowania wizerunku niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, „Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne” 2011; 1: 47–55.

Gaweł G., Kowal A., Kołacz J., Rak A., Zadowolenie z pracy pielęgniarek a jej efektywność, w: Materiały pokonferencyjne, Pielęgniarstwo a jakość życia człowieka, Kraków 2000: 215–220.

Wójcik G., Sienkiewicz Z., Wrońska I., Migracja zawodowa personelu pielęgniarskiego jako nowe wyzwanie dla systemów ochrony zdrowia, „Problemy Pielęgniarstwa” 2007; 15, 2–3: 123–124.

Leśniowska J., Migracje polskich pielęgniarek – wstępne informacje, „Polityka Społeczna” 2008; 2: 19–21.

Widerszal-Bazyl M., Źródła stresu i satysfakcji w pracy pielęgniarki. Czy istnieje polska specyfika?, w: Materiały pokonferencyjne. Pielęgniarek polskich portret własny z Europą w tle, CIOP PIB, Warszawa 2005: 2–4.

Aiken L.H., Clarke S.P., Sloone DM., Hospital staffing organization and quality of care: Cross-national findings, „Nursing Outlook” 2002; 50, 5: 187–194.

Aiken L.H. et al., Hospital nurse staffing and patient mortality, nurse burnout and job dissatisfaction, „Journal of the American Nursing Association” 2002; 288 (16): 1987–1990.

Wild P., Parsons V., Dietz E., Nurse practitioner’ s characteristics and Job satisfaction, „J. Am. Acad. Nurse Pract.” 2006; 18: 544–549.

Best M.F., Thurston N.E., Canadian Public Health Nurses’ Job Satisfaction, „Public Health Nurs.” 2006; 23 (3): 250–255.

Utriainen K., Kyngäs H., Hospital nurses’ job satisfaction: a literature review, „J. Nurs. Manag.” 2009; 17 (8): 1002–1010.

Bjørk I.T., Samdal G.B., Hansen B.S., Tørstad S., Hamilton G.A., Job satisfaction in a Norwegian population of nurses: a questionnaire survey, „Int. J. Nurs. Stud.” 2007; 44 (5): 747–757.

AbuAlRub R.F., Al-Zaru I.M., Job stress, recognition, job performance and intention to stay at work among Jordanian hospital nurses, „J. Nurs. Manag.” 2008; 16 (3): 227–236.

Lewandowska A., Litwin B., Wypalenie zawodowe jako zagrożenie w pracy pielęgniarki. Annales Academiae Medicae Stetinensis, „Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie” 2009; 55, 3: 86–89.

Leiter M.P., Spence Laschinger H.K., Relationships of work and practice environment to professional burnout, testing a causal model, „Nursing Research” 2006; 55 (2): 137–146.

Kelly L.A., McHugh M.D., Aiken L.H., Nurse Outcomes in Magnet® and Non-Magnet Hospitals, „Journal of Nursing Administration JONA” 2011; 41 (10): 428–433.

Lash A.A., Munroe D.J., Magnet designation: A communique to the profession and the public abort nursing, „Medsurg Nursing” 2005; Suppl.: 7–12.

Gwizdek T., Bezpieczeństwo pacjenta w szpitalu, „Problemy Pielęgniarstwa” 2008; 16 (1–2): 181–185.

Sung-hyum Cho i wsp., The effects of Nurse Staffing on Advarse Events, Morbidity, Mortality, and Medical Costs, „Nursing Research” 2003; 52 (2): 71–79.
 

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.