Wybrane czynniki determinujące ocenę jakości opieki pielęgniarskiej w szpitalach pełniących stały dyżur. Wyniki projektu RN4CAST

Maria Kózka,

Teresa Gabryś,

Piotr Brzyski,

Maria Ogarek,

Maria Cisek,

Lucyna Przewoźniak,

Anna Ksykiewicz-Dorota,

Krzysztof Gajda,

Tomasz Brzostek

Abstrakt

Selected factors determining assessment of nursing care quality in acute hospitals. Results of RN4CAST project
Introduction. The essence of nursing care is to improve treatment results, patient satisfaction, and decrease treatment costs.
Aim. Presenting the factors determining the assessment of nursing care quality in acute hospitals.
Material and method. The study included 2605 nurses working in 30 hospitals in Poland. The Work Environment Scale and an opinion questionnaire were used to collect the data. The analysis based on logistic regression model, generalised estimating equations, χ² test, and Mann-Whitney test.
Results. Three in every four respondents evaluated the quality of nursing care as good. The assessment depended on the conditions of work, autonomy in providing care, patient information flow, patient safety, occurrence of adverse events, discussion of mistakes, nurse workload, potential for education, and flexible working time.
Conclusion. The factors significantly influencing the assessment of nursing care quality are the working environment, care monitoring and management.

Słowa kluczowe: jakość opieki, obciążenie pracą, pielęgniarki, środowisko pracy, zarządzanie, zdarzenia niepożądane
References

Masłowski W., Reforma systemu ochrony zdrowia, „Zdrowie Publiczne i Zarządzanie” 2002; 112 (2): 291–292.

Kowalik G., Czynniki wpływające na jakość opieki pielęgniarskiej, „Studia Medyczne Akademii Świętokrzyskiej”, Kielce 2006; 4: 141–148.

Jóźwicka M., Ślusarz R., Szewczyk M., Tafelski M., Beuth W., Satysfakcja pacjenta z opieki medycznej – sposoby przeprowadzania badania, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin–Polonia 2005; Vol. LX, suppl. XVI7, Sectio D: 65–67.

Juszczak K., Jaracz K., Jakość opieki pielęgniarskiej w świetle aktualnych badań – przegląd piśmiennictwa, „Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu” 2008; 4 (17): 321–326.

Mykowska A., Satysfakcja pacjenta a jakość obsługi medycznej, „Zdrowie Publiczne i Zarządzanie” 2002; 4 (6): 69–73.

Ozga D., Binkowska-Bury M., Ocena satysfakcji pacjenta z opieki pielęgniarskiej na oddziałach szpitalnych, „Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu” 2008; 4 (17): 298–303.

Wu S.H., Lee J., A comparison Study of Nursing Care Quality in Different Working Status Nursing Staffs: An Example of one Local Hospital, „Journal of Nursing Research” 2006; 14 (3): 181–188.

Schuberta M., Clarkeb S.P., Glassc T.R. et al., Identifying thresholds for relationships between impacts of rationing of nursing care and nurse – and patient-reported outcomes in Swiss hospitals: A correlational study, „International Journal of Nursing Studies” 2009; 46 (7): 884–893.

Newman K., Maylor U., The NHS Plan: nurse satisfaction commitment and retention strategies, „Health Services Management Research” 2002; 15 (2): 93–105.

Aiken L.H., Havens D., Sloane D.M., Magnet nursing services recognition programme, „Nursing Standard” 2000; 14 (25): 41–46.

Aiken L.H., Clarke S.P., Sloane D.M. et al., Magnet nursing services recognition programme, „Health Affairs” 2001 May/June: 1–11.

Aiken L.H., Clarke S.P., Sloane D.M., Sochalski J., Silber J.H., Hospital nurse staffing and patient mortality, nurse burnout, and job dissatisfaction, „Journal of the American Medical Association” 2002; 288, No 16: 1987–1993.

Kuźmicz I., Pomiar i ocena opieki poziomu pielęgnowania w oddziałach internistycznych, „Pielęgniarstwo Polskie” 2005; 1 (15): 34–39.

Burda K., Analiza problematyki satysfakcji pacjenta w powiązaniu z zagadnieniami dotyczącymi jakości opieki zdrowotnej, „Antidotum” 2003; 01: 61–80.

Sierpińska L., Dzierba A., Poziom satysfakcji pacjenta z opieki pielęgniarskiej na oddziale zabiegowym, „Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne” 2011; 1: 18–22.

Cieślak D., Wesołowska E., Pastuszko M., Jakość opieki świadczonej na oddziale neurochirurgii z perspektywy personelu lekarskiego i pielęgniarskiego, „Problemy Pielęgniarstwa” 2010; 2 (18): 97–100.

Sierpińska L., Przegląd narzędzi oceny poziomu pielęgnowania chorego w lecznictwie stacjonarnym, „Pielęgniarstwo XXI wieku” 2011; 3 (36): 41–45.

Gutyn-Wojnicka A., Dyk D., Adaptacja polskiej wersji The New Castle Satisfaction with Nursing Scale (NSNS), „Problemy Pielęgniarstwa” 2007; 15 (2,3): 133–137.

Rudawska I., Satysfakcja pacjenta czy postrzegana jakość usługi zdrowotnej? O sposobach oceny relacji pacjent – usługodawca, „Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie” 2005; 3: 101–106.

Gaweł G., Twarduś K., Kin-Dąbrowska J., Pyć L., Jakość opieki pielęgniarskiej na oddziale kardiologicznym, „Problemy Pielęgniarstwa” 2008; 16 (4): 339–342.

Brodzińska M., Modzelewska K., Stachowska M., Talarska D., Stratyfikacja czynników determinujących opinię o jakości świadczeń w zakresie kompetencji pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Doniesienia wstępne, „Problemy Higieny i Epidemiologii” 2006; 2 (15): 13–18.

Wasilewski T., Subiektywna ocena wybranych aspektów satysfakcji z pobytu w szpitalu pacjentów oddziałów zabiegowych, „Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne” 2008; 3 (27): 81–86.

Sermeus W. et al., Nurse forecasting In Europe (RN4CAST); Rationale, design and methodology, „BMC Nursing” [dok. elektr.] http://www.biomedcentral.com/1472-6955/10/6 (dostęp: 21.11.2012).

Lake E.T., Development of the practice environment scale of the Nursing Work Index, „Research in Nursing & Health” 2002; 25 (3): 176–188.

Aiken L.H., Solane D.M., Bruyneel L., Van den Heede K., Sermeus W., RN4CAST Consortium, Nurse’ reports of working conditions and hospital quality of care in 12 countries in Europe, „Int. J. Nurs. Stud.” 2013; 2: 143–153.

Aiken L.H., Sermeus W., Heede K.V. et al., Patient safety, satisfaction, and quality of hospital care: cross sectional surveys of nurses and patients in 12 countries in Europe and United States, „BMJ” 2012; 344: 1–14.

Laschinger H.K., Finegan J., Wilk P., New graduate burnout the impact of professional practice environment workplace civility and empowerment, „Nurses Eon.” 2009; 27 (6): 317–383.

Petzäll K., Berglund B., Alaundberg C., The staff’s satisfaction with the hospital bed, „Journal of Nursing Management” 2001; 9: 51–57.

Currie V., Harvey G., West E., McKenna H., Keeney S., Relationship between quality of care, staffing levels, skill mix and nurse autonomy: literature review, „Journal of Advanced Nursing” 2005; 1 (51): 73–83.

Kunecka D., Kamińska M., Karakiewicz B., Analiza czynników wpływających na zadowolenie z wykonywanej pracy w grupie zawodowej pielęgniarek, Badania wstępne, „Problemy Pielęgniarstwa” 2007; (15): 2–3, 192–196.

Zielińska-Więczkowska H., Buśka A., Satysfakcja pielęgniarek na tle wybranych czynników środowiska pracy, „Pielęgniarstwo XXI wieku” 2010; 3–4: 5–8.

Kosińska M., Pilarz Z., Satysfakcja pielęgniarek z pracy zawodowej i jej uwarunkowania, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin–Polonia” 2005, Vol. LX, Supl. XVI, 236: 46–52.

Kazanijian A., Green L., Wong J., Reid R., Effect of the hospital nursing environment on patient mortality: a systematic review, „Journal of Health Services Research and Policy” 2005; 10, 2: 111–117.

Karcz E., Rola i znaczenie konfliktów interpersonalnych w procesie komunikacji personelu pielęgniarskiego, „Pielęgniarstwo Polskie” 2002; 1 (13): 107–111.

Kwak C., Chung B.Y., Eun-Jung C., Relationship of job satisfaction with perceived organizational support and quality of care among South Korean nurses: a questionnaire survey, „International Nurses Study” 2010; 17: 36–41.

Aiken L.H., Patrician P., Measuring organizational traits of hospitals: the revised nursing work index, „Nursing Research” 2000; 49 (3): 146–153.

Lake E.T., Friese C.R., Variations in nursing practice environments – relation to staffing and hospital characteristics, „Nursing Research” 2006; 55: 1–9.

Lucero R.J., Lake E.T., Aiken L.H., Variations in nursing care quality across hospitals, „Journal of Advanced Nursing” 2009; 65: 2299–2310.

Doran D.I., Sidani S., Keatings M., Doidge D., An empirical test of the nursing role effectiveness model, „Journal of Advanced Nursing” 2002; 38: 29–39.

Krauss M.J., Evanoff B., Hitcho E., Ngugi K.E., Dunagan W.C., Fischer I., Birge S., Johnson S., Costantinou E., Fraser V.J., A case – control study of patient, medication and care – related risk factor for inpatient falls, „Journal of General Internal Medicine” 2005; 20: 116–120.

Lucero R.J., Lake E.T., Aiken L.H., Nursing care quality and adverse events in US hospitals, „Journal Clinical Nursing” 2010; 19 (15–16): 2185–2195.

Sochalski J., Is more better? The relationship between nurse staffing and the quality of nursing care in hospitals, „Medical Care” 2004; 42: 67–73.
 

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.