Organizacja i zakres badań RN4CAST (Registered Nurse Forecasting) dotyczących planowania zatrudnienia w pielęgniarstwie w Polsce

Lucyna Przewoźniak,

Maria Kózka,

Maria Cisek,

Krzysztof Gajda,

Piotr Brzyski,

Maria Ogarek,

Teresa Gabryś,

Tomasz Brzostek

Abstrakt

Forecasting nursing. Planning human resources in nursing, organisation and scope of the RN4CAST study in Poland

The study was conducted as part of European RN4CAST project, with participation of 16 countries, including 12 from Europe.
Aim: To develop universal and modern assumptions for the policy of effective nurse employment and management in hospital.
Material and method: The study was conducted on a nationally representative sample of 30 hospitals, selected through multi-stage group sampling. Professional satisfactions of nurses working at internal and surgical wards, as well as satisfaction of patients of these wards were tested in a questionnaire study. Data on patient treatment outcomes, and hospital organisation and operation were also collected. Hierarchical linear modelling (HLM) and generalised estimating equations (GEE) were used for statistical analysis.
Conclusion: RN4CAST is the first project focused on the hospital and contextual determinants of its operation, which compares Polish results with those from other European states, thanks to a single international study procedure.

Słowa kluczowe: adaptacja kulturowa narzędzi badawczych, dobór próby, satysfakcja zawodowa pielęgniarki, satysfakcja pacjenta, szpital, wyniki leczenia pacjentów
References

Hospital Nurse Staffing and Quality of Care. Agency for Healthcare research and Quality [AHRQ] [dok. elektr.] www.ahrq.gov (dostęp: 17.10.2011).

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. (Dz.U. Nr 88 poz. 439, z późniejszymi zmianami).

RN4CAST Protocol. [dok. elektr.] http://www.rn4cast.eu/en/index.php (dostęp: 21.11.2012).

Sermeus W. et al., Nurse forecasting In Europe (RN4CAST); Rationale, design and methodology, „BMC Nursing” [dok. elektr.] http://www.biomedcentral.com/1472-6955/10/6 (dostęp: 21.11.2012).

Babbie E., Podstawy badań społecznych, WN PWN, Warszawa 2008: 238–240; 293–294.

Brzeziński J., Metodologia badań psychologicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997: 169–172, 243–244.

Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, „Śląsk” Sp. z o.o., Wydawnictwo Naukowe, Katowice 1999: 117.

 Wyniki badań HBSC 2010. Raport techniczny [dok. elektr.] http://www.imid.med.pl (dostęp: 23.07.2012).

 Narodowy Program Zdrowia 2007–2015 (przyjęty Uchwałą Nr 90/2007 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007–2015) [dok. elektr.] http://www.mz.gov.pl/wwwmz (dostęp: 21.11.2012).

 Szczerbińska K. (red.), Dostępność opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób starszych w Polsce. Raport z badań CLESA, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.

Golinowska S., Przestrzenny wymiar nierówności zdrowia i polityka spójności, „Zdrowie Publiczne i Zarządzanie” 2011; IX, 2: 5–21, 38–54.

Squires A. et al., A systematic survey instrument translation process for multi-country, comparative health workforce studies, „Int. J. Nurs. Stud.” 2012, doi: 10.1016/j.ijnurstu.2012.02.015 (dostęp: 7.03.2013).

Hornowska E., Paluchowski W.J., Kulturowa adaptacja testów psychologicznych, w: Brzeziński J. (red.), Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004: 151–191.

Lake E.T., Development of the practice environment scale of the Nursing Work Index, „Research in Nursing and Health” 2002; 25: 176–188.

Wagner C.M., Cheryl M., Is Your Nursing Staff Ready for Magnet Hospital Status?: An Application of the Revised Nursing Work Index, „Journal of Nursing Administration” 2004; 34: 463–468.

Warshawsky N.E., Sullivan-Havens D., Global Use of the Practice Environment Scale of the Nursing Work Index, „Nurs. Res.” 2011; 60 (1): 17–31.

Vahey D.C., Aiken L.H., Sloane D.M., Clarke S.P., Vargas D., Nurse burnout and patient satisfaction, „Med. Care” 2004; 42: II57–II66 [dok. elektr.] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc2904602 (dostęp: 21.11.2012).

 Sęk H. (red.), Wypalenie zawodowe. Przyczyny mechanizmy, zapobieganie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

Maslach C., Leiter M.P., Early predictors of job burnout and engagement, „Journal of Applied Psychology” 2008; 93: 498–512.

Medical Office Survey on Patient Safety [dok. elektr.] http://www.ahrq.gov/qual/patientsafetyculture/hospsurvindex.htm (dostęp: 21.11.2012).
 

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.