Wpływ handlu równoległego leków na rynek farmaceutyczny w Polsce

Izabela Baran-Lewandowska,

Tomasz Hermanowski

Abstrakt

Impact of parallel trade on pharmaceutical market in Poland

Parallel trade of pharmaceuticals is very complex and controversial phenomenon. It has 9 year history of systematic growth in Poland, however has reached only 1% share of the total Polish pharmaceutical market, so far. Moreover, there is a future risk that the growth of this sector will slow down or even change into negative trend without governmental support and with growing parallel export phenomenon stimulated by new reimbursement act. The results of this research show that there is an instant need for development of mechanisms to control export of Polish pharmaceuticals. Simultaneously, more specific approach is required to stimulate import of drugs in Poland. Both should ensure the right balance of the local pharmaceutical market and proper availability of pharmaceutical products for the Polish patients

Słowa kluczowe: dystrybucja równoległa, eksport równoległy, handel równoległy, import równoległy, oszczędności
References

Bart T.N., Parallel trade of pharmaceuticals: a review of legal, economic, and political aspects, „Value in health” 2008; 11, 5: 996–1005.

Tumbridge J., Syfait II: restrictions on parallel trade within the EU; http://www.gowlings.com/resources/Publication- PDFs/20090201_SYFAIT_II.pdf; dostęp: 12.05.2013.

Desogus C., Competition and innovation in the EU regulation of pharmaceuticals: the case of parallel trade, Erasmus Universiteit Rotterdam 2010; http://repub.eur.nl/res/pub/19408/Proefschrift%2520Claudia%2520Desogus.pdf; dostęp: 12.05.2013.

Jensdottir R., Parallel trade in Pharmaceuticals in the EU: benefitting whom?, Faculty of Law Lund University 2010; http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&rec  zrdOId=1668675&fileOId=1668822; dostęp: 12.05.2013.

Piwowarczyk K., Import równoległy produktów leczniczych, „ Przegląd Prawa Handlowego” 2004 grudzień: 44–50.

Krekora M., Świerczyński M., Traple E., Import równoległy, w: Rybczyńska K. (red.), Prawo farmaceutyczne. Zagadnienia regulacyjne i cywilnoprawne, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008: 126–134.

Skonieczna A., Jak rozwijał się będzie polski rynek farmaceutyczny po wejściu w życie ustawy refundacyjnej?, Raport firmy PMR, kwiecień 2012, http://www.pmrpublications. com/press-releases/319/jak-rozwijal-sie-bedzie-polski- rynek-farmaceutyczny-po-wejsciu-w-zycie-ustawy-refun- dacyjnej; dostęp: 20.05.2013.

Kasprzyk S., Import równoległy w Polsce i w Europie, Prezentacja podczas I Forum Importu Równoległego, Warszawa, 22.05.2012, slajd nr 7.

Freudenberg R., Kobelt H., Instruments supporting parallel distribution of medicines in the EU, Prezentacja podczas I Forum Importu Równoległego, Warszawa, 22.05.2012, slajd nr 5.

Baran-Lewandowska I., Hermanowski T., Postrzeganie zjawiska importu równoległego leków w Polsce, „Marketing i Rynek”, 2012, 8: 26–33.

Kanavos P., Costa-i-Font J., Merkur S., Gemmill M., The economic impact of pharmaceutical parallel trade in European Union member states: A stakeholder analysis, LSE Health and Social Care, London School of Economics and Political Science, London 2004.

West P., Mahon J., Benefits to payers and patients from parallel trade, York Health Economics Consortium, York 2003.

Enemark U., Pedersen M.K., Sorensen J., The economic impact of parallel import of pharmaceuticals, CAST – Centre for Applied Health Services Research and Technology As- sessment Odense, University of Southern Denmark, June 2006.

Enemark U., Pedersen M.K., Parallel import of pharmaceuticals in Denmark, Germany, Sweden and the UK, 2004–2009, An analysis of savings, CAST – Centre for Applied Health Services Research and Technology Assessment Odense: University of Southern Denmark, November 2011.

Wpływ importu równoległego na konkurencyjność na rynku leków w Polsce, Materiały zaprezentowane podczas konferencji prasowej, 10 maja 2010 roku.

A report prepared by the European Association of Euro-Pharmaceutical Companies (EAEPC), The parallel distribution industry. A closer look at savings, Brussels, January 2013.

Freudenberg R., Kobelt H., Instruments supporting parallel distribution of medicines in the EU, Prezentacja podczas I Forum Importu Równoległego, Warszawa, 22.05.2012, slajdy nr 9–15.

Kanavos P., Gross D., Taylor D., Parallel trading in medicines: Europe’s experiences and its implications for commercial drug importation in the United States, AARP Public Institute, June 2005; http://assets.aarp.org/rgcenter/ health/2005_07_trade.pdf; dostęp: 20.05.2013.

Jakubiak L., Importerzy równolegli leków: ustawodawca o nas zapomniał, „Rynek Zdrowia”, 23.05.2012; http:// www.rynekzdrowia.pl/Farmacja/Importerzy-rownolegli-lekow-ustawodawca-o-nas-zapomnial,119926,6.html; dostęp: 20.05.2013.

Kondrat M., Ustawa refundacyjna a import równoległy – propozycje nowelizacji, Prezentacja podczas I Forum Importu Równoległego, Warszawa, 22.05.2012.

AT, Zielone światło dla leków z zagranicy, „Puls Biznesu” 9.05.2013: 5.

West P., Mahon J., Benefits to payers and patients from parallel trade, York Health Economics Consortium, York 2003: 62–64.

Jakubiak L., Importerzy równolegli leków: ustawodawca o nas zapomniał, „Rynek Zdrowia”, 23.05.2012; http:// www.rynekzdrowia.pl/Farmacja/Importerzy-rownolegli-lekow-ustawodawca-o-nas-zapomnial,119926,6.html; dostęp: 20.05.2013.

Sprawozdanie z działalności NFZ za 2012 rok, 2013; www. nfz.gov.pl; dostęp: 24.06.2013.

Ganslandt M., Maskus K.E., Parallel imports and the pricing of pharmaceutical products: evidence from the European Union, „Journal of Health Economics” 2004, 23: 1035–1057.

Desogus C., Antitrust issues in the European pharmaceuti- cal market: an economic analysis of recent cases on parallel trade; http://www.upf.edu/cres/_pdf/wp60_desogus.pdf; dostęp: 20.05.2013.

A report prepared by the European Association of Euro-Pharmaceutical Companies (EAEPC), The parallel distribution industry. A closer look at savings, Brussels, January 2013: 17.

Pilkiewicz M., Obraz rynku farmaceutycznego w Polsce dziesięć miesięcy po wprowadzeniu ustawy refundacyjnej – wpływ jej zapisów na Polski przemysł farmaceutyczny. Co z tego wynika dla pacjenta i płatnika, 2013; http://www.infozdrowie.org/attachments/warsztaty3011_01122012/ pdf/1-m.pilkiewicz.pdf; dostęp: 20.05.2013.

Bart T.N., Parallel trade of pharmaceuticals: a review of legal, economic, and political aspects, „Value in Health” 2008; 11, 5: 1000.

Glynn D., The effects of parallel tarde on affordable access to medicines, „Eurohealth” 2009; 15, 2: 2.

Dzitko T., Import równoległy leków z perspektywy im- portera równoległego, Prezentacja 13.10.2005, Slajd 40; http://www.delfarma.pl/files/upload/PPT_Import%20r%C3%B3wnoleg%C5%82y%20lek%C3%B3w%20 z%20perspektywy%20importera%20r%C3%B3wnoleg%C5%82ego.pdf; dostęp: 20.04.2009.

MHRA, Class 1 drug alert; http://www.mhra.gov.uk/NewsCentre/Pressreleases/CON2031277; dostęp: 20.04.2009.

Dzitko T., Import równoległy leków z perspektywy importera równoległego, Prezentacja 13.10.2005, Slajd 42; http:// www.delfarma.pl/files/upload/PPT_Import%20r%C3%B3wnoleg%C5%82y%20lek%C3%B3w%20 z%20perspektywy%20importera%20 r%C3%B3wnoleg%C5%82ego.pdf; dostęp: 20.04.2009.

http://www.gif.gov.pl/?aid=346; dostęp: 22.05.2013.

Li C., Maskus K.E., The impact of parallel imports on in- vestment in cost-reducing research and development, „Journal of International Economics” 2006, 68 (2): 443–455.

Schlaepfer A., Innovation, Imitation and Parallel Trade in the Pharmaceutical Industry, 2008; http://wwz.uni-bas.ch/fileadmin/wwz/redaktion/aei/deutsch/Forschung/ Schlaepfer_0808.pdf; dostęp: 22.05.2013.

Szymanski S., Valletti T.M., Parallel trade, price discri- mination, investment and price caps, 2005; http://cepr.eu/ meets/wkcn/9/967/papers/szymanski_valletti.pdf; dostęp: 22.05.2013.

Guo S., Hu B., Zhong H., Impact of parallel trade on phar- maceutical firm’s profits: rise or fall?, „The European Journal of Health Economics” 2013, 14 (2): 345–355.

Pilkiewicz M., Obraz rynku farmaceutycznego w Polsce dziesięć miesięcy po wprowadzeniu ustawy refundacyjnej – wpływ jej zapisów na Polski przemysł farmaceutyczny. Co z tego wynika dla pacjenta i płatnika, 2013: 15; http://www. infozdrowie.org/attachments/warsztaty3011_01122012/ pdf/1-m.pilkiewicz.pdf; dostęp: 20.05.2013.

Nowosielska K., Leki wyjeżdżają z kraju, „Rzeczpospolita Prawo” 2012; http://prawo.rp.pl/artykul/949100.html; dostęp: 20.05.2013.

Rabanek T., Raport na temat wpływu eksportu równoległego na rynek farmaceutyczny, Prezentacja podczas I Forum Importu Równoległego, Warszawa, 22.05.2012.

Tyler L.S., Mark S.M., Understanding drug and managing shortages, The American Society of Health-System Pharmacist, Supported by Abbott, 2002: 3; https://www.ashp. org/DocLibrary/Policy/DrugShortages/DShort-abbott-drug. aspx; dostęp: 7.03.2010.

Pilkiewicz M., Obraz rynku farmaceutycznego w Polsce dziesięć miesięcy po wprowadzeniu ustawy refundacyjnej – wpływ jej zapisów na Polski przemysł farmaceutyczny. Co z tego wynika dla pacjenta i płatnika, 2013: 45; http://www. infozdrowie.org/attachments/warsztaty3011_01122012/ pdf/1-m.pilkiewicz.pdf; dostęp: 20.05.2013.

Nowe przepisy przyhamują eksport równoległy, dostęp: 8.05.2013; http://www.farmacjaija.pl/aktualnosci/przeglad-prasy/nowe-przepisy-przyhamuja-eksport-rownolegly. html; dostęp: 20.05.2013.