Rola farmaceuty w wykrywaniu i rozwiązywaniu problemów lekowych wśród pacjentów ambulatoryjnych

Agnieszka Skowron,

Justyna Dymek

Abstrakt

The role of community pharmacists in identification and solving of drug-related problems among ambulatory patients

Pharmacotherapy is the most often used type of therapeutic intervention. Unfortunately the huge amount of money is consumed due to lack of safety or effectiveness of medicinal products. Most of the pharmacotherapy problems are identified as a drug-related problems (DRP). The Drug-Related Problem is an event or circumstances involving drug therapy that actually or potentially interferes with desired health outcomes. The aim of our analysis was the qualitative and quantitative description of DRP among chronically ill patients. We have analyzed the Medication Drug Review of 93 patients in Cracow. Results. Almost 13% of patients used more than 10 medicinal product. The 789  DRPs was identified, the most often occur an adverse drug events and about 11% are DRP recognized as lack of effectiveness of therapy. About 1/3 of all DRPs is connected to OTC medication only or combination of OTC and prescribed medication. Conclusion. The community pharmacists should be involved in identification and solving DRPs among ambulatory patients

Słowa kluczowe: apteka ogólnodostępna, choroba przewlekła, farmaceuta, problem lekowy
References

Koh Y., Fatimah B.M., Li S.C., Therapy related hospital admission in patients on polypharmacy in Singapore: a pilot study, „Pharm. World Sci.” 2003; 25, 4: 135–137.

Johnson J.A., Bootman J.L., Drug-related morbidity and mortality and the economic impact of pharmaceutical care, „Am. J. Health Syst. Pharm.” 1997; 54, 5: 554–558.

Johnson J.A., Bootman J.L., Drug-related morbidity and mortality. A cost-of-illness model, „Arch. Intern. Med.” 1995; 155, 18: 1949–1956.

http://www.pcne.org/sig/drp/documents/PCNE%20classification%20V6-2.pdf; dostęp: 22.05.2013.

Strand L.M. et al., Drug related problems – their structure and function, „DICP” 1990; 24, 11: 1093–1097.

Łazowski J., Podstawy Opieki Farmaceutycznej w teorii i praktyce aptecznej, Biblioteka Naukowa Czasopisma Aptekarskiego, Warszawa 2005.

Cipolle R.J., Strand L.M., Morley P.C., Pharmaceuti- cal Care Practice. The clinician’s guide, McGraw-Hill, Washington 2004.

Skowron A., Problemy lekowe – klasyfikacja i rozpoznawa- nie, w: Brandys J. (red.), Apteka plus pacjent. Farmaceuta jako profesjonalny doradca, Dr Josef Raabe Spółka Wy- dawnicza, Warszawa 2006.

Hepler C.D., Segal R., Preventing medication errors and improving drug therapy outcomes, CRC Press, Washing ton 2003.

The patient in focus. A strategy for pharmaceutical sector reform in newly independent states, www.who ch/programmes/dap; dostęp: 18.08.2012.

The role of pharmacist in the health care system. Preparing the future pharmacist: Curricular development. Report of a third WHO Consultative Group on the role of the pharmacist, Vancouver, Canada, 27–29 August 1997. Geneva: World Health.organization; 1997. WHO/PHARM/97/599. http://apps who.int/medicinedocs/ pdf/s2214e/s2214e.pdf; dostęp: 18.08.2012.

The role of pharmacist in the prevention of noncomuni- cable disease: focus on hypertension: joint CINDI/EuroPharm Forum Meeting, Lisbon, Porugal, 1–2 march 1997. http://whqlibdoc.who.int/euro/1994-97/EUR_ICP_ IVST_01_02_26.pdf; dostęp: 18.08.2012.

The role of the pharmacist in the health care system. Report of a WHO Consultative Group New Dehli, India, 13–16 December 1998. Report of a WHO Meeting, Tokyo, Japan, 31 August–3 September 1993. http://apps.who int/medicinedocs/ pdf/h2995e/h2995e.pdf; dostęp: 18.08.2012.

Skowron A., O potrzebie opieki farmaceutycznej i jej finansowania, „Aptekarz Polski” 2011; 61/39; online; dostęp: 25.04.2013.

Skowron A., Model opieki farmaceutycznej dla polskiego systemu zdrowotnego, Wydawnictwo FALL, Kraków 2011.

Serefko A., Poleszak E., Znaczenie komunikacji pomiędzy pacjentem, lekarzem a firmą farmaceutyczną, „Aptekarz Polski” 2013; 77/55; online; dostęp: 20.05.2013.

Skowron A., Nowe zapisy prawne w zakresie opieki far- maceutycznej, w: Brandys J. (red.), Apteka plus pacjent. Farmaceuta jako profesjonalny doradca, Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, Warszawa 2008.

http://www.urpl.gov.pl/drugs; dostęp: 30.04.2013.

http://leki-informacje.pl/lek/; dostęp: 15.05.2013.

http://www.ema.europa.eu/ema/index. jsp?curl=pages/medicines/landing/epar_search. jsp&mid=WC0b01ac058001d124; dostęp: 16.05.2013.

http://pharmindex.pl/index.php/page,DrugInfo.DrugList; dostęp: 16.05.2013.

http://bil.aptek.pl/servlet/interakcje; dostęp: 16.05.2013.

http://reference.medscape.com/drug-interactionchecker; dostęp: 16.05.2013.

Wiśniowska B., Skowron A.: Ocena przestrzegania zaleceń lekarskich w terapii hipercholesterolemii, „Farm. Przegl. Nauk.” 2009; 11: 42–47.

Wiśniowska B., Skowron A.: Evaluation of patients’ adherence to statins in Poland, „Current Medical Research & Opinion” 2011; 27, 1: 99–105.

Rodríguez-Monguió R., Otero M.J, Rovira J., Assessing the economic impact of adverse drug effects, „Pharmacoeco-nomics” 2003; 9, 21: 623–650.

Matusewicz W., Retrospektywna ocena kliniczno-ekonomiczna pacjentów hospitalizowanych z powodu działań niepożądanych leków w oddziale klinicznym Zakładu Far- makologii Klinicznej Akademii Medycznej w Łodzi w la- tach 1998–1999, „Farmakoekonomika” 2001; 2: 14–18.

Skowron A. et al., Problemy lekowe u pacjentów ob- jętych opieką farmaceutyczną w ramach programu FONTiC,„Farm. Pol.” 2011; 67, 9: 577–584.

Nicolas A., Eickhoff C., Griese N., Schulz M., Drug-related problems in prescribed medicines in Germany at the time of dispensing, „Int. J. Clin. Pharm.” 2013; 35, 3: 476–482.

Victil K.K., Blix H. S., Moger T.A., Reikvam A., Polypharmacy as commonly defined is an indicator of limited value in the assessment of drug-related problems, „Br. J. Clin. Pharmacol.” 2007; 64, 2: 187–195.

Kosińska K., Brandys J., Skowron A., Ogórka A., Dziurda D., Zjawisko niestosowania się do zaleceń terapeutycznych u pacjentów geriatrycznych po hospitalizacji, XX Naukowy Zjazd PTFarm. Katowice 25–28.09.2007, T.1. Streszczenia: 24, abstr. S01.K-7.

Plichta D., Doryńska A., Śpiewak R.: Wzorce konsumpcji leków oraz występowanie polekowych działań niepożądanych wśród studentów kierunku zdrowie publiczne, „Pol. Merk. Lek.” 2012; 23, 190: 232.

Mruk H., Michalik M., Leki w gospodarstwie domowym, wydatki, nowe trendy (internetowa apteka, internetowa recepta), „Polityka Zdrowotna” 2005; 4: 59–65. Kucharewicz G.: Leki do apteki!, „Aptekarz Polski” 2013; 78/56e: 4–5.

Hatah E., Braund R., Tordoff J., Duffull S.B., A systematic review and meta-analysis of pharmacist-led fee-for-ser- vices medication review, „Br. J. Clin. Pharmacol.” 2014; 77(1): 102–115; doi: 10.1111/bcp.12140.

Curtain C., Bindoff I., Westbury J., Peterson G., An investi- gation into drug-related problems identifiable by commer- cial medication review software, „Australas Med. J.” 2013; 6, 4: 183–188; doi: 10.4066/AMJ.2013.1637.

Skowron A., Polak S., Brandys J.: The impact of phar- maceutical care on patients with hypertension and their pharmacists, „Pharmacy Practice (Internet)” 2011; 9, 2:110–115.

Skowron A., Polak S., Brandys J.: Evaluation of the ability of pharmacists to detect drug-related problems in patients with hypertension, „Farm. Przegl. Nauk.” 2011; 2: 21–25.