Zasady refundacji leków w polskim systemie ochrony zdrowia - zarys zmian po wdrożeniu ustawy refundacyjnej i analiza ich wpływu na relacje pomiędzy lekarzem a pacjentem

Tomasz Bochenek,

Krzysztof Urban,

Wojciech Giermaziak,

Aleksandra Kucharczyk,

Melania Brzozowska,

Karina Jahnz-Różyk

Abstrakt

The principles of pharmaceutical reimbursement in the Polish health care system - overview of changes after implementation of the pharmaceutical reimbursement law and analysis of their impact on the physician-patient relationships

A very important new law (the Reimbursement Law) has been implemented in Poland on turn of years 2011 and 2012 and it has deeply changed the national pharmaceutical pricing and reimbursement policy. The aim of this paper is to characterize the current status of affairs in this area and also to analyze the influence of changes on relationship between physicians and patients. The implementation of the Reimbursement Law has had a multifaceted impact on the Polish health care system and it has interfered relationships among its stakeholders. Several amendments to the new law are being expected in the forthcoming years, so all relevant experiences of the various stakeholders should be taken into due consideration during further pharmaceutical policy reforms. Appropriate preparations should be made beforehand, involving not only the state regulator and the public payer.

Słowa kluczowe: charakterystyka produktu leczniczego, polityka lekowa, preskrypcja leków, reformy, relacje pomiędzy lekarzem a pacjentem, system opieki zdrowotnej, ustalanie cen i refundacja leków
References

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. Nr 122, poz. 696 z późn. zm.).

Ministerstwo Zdrowia, Projekt ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, Warszawa 2010; http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/proj_ustawyref_09092010.pdf; dostęp: 2.08.2013.

Dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. dotycząca przejrzystości środków regulujących ustalanie cen na produkty lecznicze przeznaczone do użytku przez człowieka oraz włączenia ich w zakres krajowego systemu ubezpieczeń zdrowotnych (89/105/EWG).

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 z późn. zm.).

Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz.U. Nr 271, poz. 1606 z późn. zm.).

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn zm.).

Kondrat M., Koremba M., Masełbas W., Zieliński W. (red.), Prawo farmaceutyczne. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.

Rozporządzenie MZ z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie sposobu przedstawienia dokumentacji dołączanej do wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego (Dz.U. z 2010 r. Nr 82, poz. 538).

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Środków Biobójczych, Wyszukiwarka Charakterystyk Produktów Leczniczych; http://leki.urpl.gov.pl; dostęp: 2.08.2013.

Rozporządzenia MZ z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U. z 2012 r. Nr 12, poz. 260).

Guyatt G., Cairns J., Churchill D., Evidence based medicine working group. Evidence-based medicine, a new approach to teaching the practice of medicine. „JAMA” 1992; 268:2420–2425.

Guayatt G.H., Oxman A.D., Kunz R., Going from evidence to recommendations. „BMJ” 2008; 336: 1049–1051.

Hryniewicz W., Ozorowski T., Radzikowski A. i wsp., Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego, Narodowy Instytut Leków, Warszawa 2010.

Naczelna Izba Lekarska, Sposób postępowania w zakresie ordynacji antybiotyków – korespondecja Prezesa NRL z Departamentem Polityki Lekowej i Farmacji MZ; http://www.nil.org.pl/aktualnosci/sposob-postepowania-w-zakresie-ordynacji-antybiotykow-korespondecja-prezesa-nrl-z-departament-polityki-lekowej-i-farmacji-mz; dostęp: 6.08.2013.

Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, Global strategy for the diagnosis, management and prevention of chronic obstructive pulmonary disease, 2013; www.goldcopd.org; dostęp: 2.08.2013.